biznestuba.pl o postępowaniu pojednawczymbiznestuba.pl o postępowaniu pojednawczym

W ostatnim czasie znacząco wzrosła liczba pozwów przeciwko bankom w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej. Przed złożeniem pozwu, warto jednak rozważyć skorzystanie z instytucji zawezwania do próby ugodowej. Czy jest to rozwiązanie korzystne? Z jakimi kosztami się wiąże? Po odpowiedź na te pytania zapraszamy do lektury artykułu.

Definicja postępowania ugodowego

 

Zawezwanie do próby ugodowej to, zgodnie z art. 184 Kodeksu postępowania cywilnego, postępowanie pojednawcze, które umożliwia stronom sporu zawarcie ugody przed sądem. Jest ono jednym ze sposobów polubownego i ostatecznego załatwienia sprawy. Polega na wezwaniu drugiej strony do zawarcia ugody.

 

Postępowanie to ma przyśpieszyć możliwość rozwiązania sporu i doprowadzić do jego zakończenia. Jednak aby doszło do zawarcia ugody obaj uczestnicy muszą wyrazić na to zgodę, co w wielu przypadkach powoduje niestety, iż wzywający nie osiąga zamierzonego skutku.

 

Samo postępowanie ma charakter fakultatywny i zależy od inicjatywy jego uczestnika. Z punktu widzenia prawa cywilnego ugoda jest typem umowy, w którym strony czynią sobie wzajemne ustępstwa celem wyjaśnienia i zakończenia niepewności co do roszczeń wynikających ze stosunku prawnego, którego dotyczy ugoda.

 

Przebieg postępowania pojednawczego

 

Podczas postępowania pojednawczego sąd wciela się w rolę mediatora, nie bada stanu faktycznego sprawy czy dowodów. Tym samym udział sędziego w rozmowie pomiędzy stronami zazwyczaj jest niewielki, bowiem jest to postępowanie pojednawcze, nie zawierające władczego rozstrzygnięcia sądu.

 

Ustaleniu podlega wyłącznie kwestia, czy i w jakiej formie możliwe jest porozumienie. W przypadku braku zawarcia ugody postępowanie pojednawcze kończy się. Z posiedzenia sądowego sporządzany jest odpowiedni protokół, zawierający informację o przebiegu posiedzenia oraz jego zakończeniu. W przypadku dojścia do porozumienia ustalona treść ugody zostaje zawarta w protokole. Postanowienia dotyczące wynegocjowanej ugody są podpisywane przez obie strony postępowania. Sąd czuwa nad tym, aby zawarta ugoda była zgodna z obowiązującym przepisami prawa oraz z zasadami współżycia społecznego – komentuje Kacper Jankowski, Dyrektor Departamentu Spraw Bankowych VOTUM S.A.

 

 

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc !

 

 

Jak zaznacza ekspert, w postępowaniu polubownym oprócz złożenia wniosku, niezwykle ważne jest stawiennictwo na posiedzeniu sądowym. – Z naszego doświadczenia wynika, bowiem, że niestawienie się na posiedzeniu przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika może rodzić ujemne skutki w postaci zasądzenia dodatkowych kosztów. Warto zatem przekazać sprawę do prowadzenia profesjonaliście, który zadba o każdy szczegół prowadzonego postępowania i nie narazi Klienta na dodatkowe koszty – dodaje Kacper Jankowski.

 

Postępowanie ugodowe a przerwanie biegu przedawnienia

 

Dodatkową, istotną kwestią w zakresie zawezwania do próby ugodowej jest przerwanie biegu terminu przedawnienia. Wystąpienie z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej sprawia bowiem, iż bieg terminu przedawnienia zaczyna biec na nowo. Nawet w przypadku zakończenia postępowania pojednawczego z negatywnym skutkiem, przerwanie biegu terminu przedawnienia umożliwia dochodzenie zabezpieczonych roszczeń w przyszłości.

 

Zawezwanie do próby ugodowej stanowi alternatywę dla wytoczenia powództwa tylko w sytuacji, gdy druga strona widzi wolę do porozumienia. Natomiast w chwili obecnej zdecydowana większość postępowań przeciwko bankom w sprawach kredytów frankowych znajduje swój finał w sądzie, gdyż te podmioty rynku finansowego kwestionują zasadność roszczeń kredytobiorców i ich pełnomocników, pomimo korzystnego orzecznictwa.

 

Zapraszamy do lektury pełnej treści artykułu dostępnego na stronie internetowej www.biznesuba.pl

Czytaj również


Kolejny nakaz zapłaty w sprawie bankowej

W dniu 22 lutego 2019 r. złożono pozew do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we

Zwrot składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego – wygrana frankowiczów

Zapadł kolejny wyrok przeciwko mBank S.A. w sprawie frankowej prowadzonej przez kancelarię z Grupy Kapitałowej

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach bankowych

W środowisku zajmującym się tematem kredytów frankowych ponownie zwrócono uwagę na pracę trwające nad ustawą

Ponad 200 tys. zł dla rodziny tragicznie zmarłego mężczyzny

Do tragicznego wypadku, w którym zginął ojciec Klientów Votum doszło w 1997 r. Dwa lata