biznestuba.pl o postępowaniu pojednawczymbiznestuba.pl o postępowaniu pojednawczym

W ostatnim czasie znacząco wzrosła liczba pozwów przeciwko bankom w sprawach kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej. Przed złożeniem pozwu, warto jednak rozważyć skorzystanie z instytucji zawezwania do próby ugodowej. Czy jest to rozwiązanie korzystne? Z jakimi kosztami się wiąże? Po odpowiedź na te pytania zapraszamy do lektury artykułu.

Definicja postępowania ugodowego

Zawezwanie do próby ugodowej to, zgodnie z art. 184 Kodeksu postępowania cywilnego, postępowanie pojednawcze, które umożliwia stronom sporu zawarcie ugody przed sądem. Jest ono jednym ze sposobów polubownego i ostatecznego załatwienia sprawy. Polega na wezwaniu drugiej strony do zawarcia ugody.

Postępowanie to ma przyśpieszyć możliwość rozwiązania sporu i doprowadzić do jego zakończenia. Jednak aby doszło do zawarcia ugody obaj uczestnicy muszą wyrazić na to zgodę, co w wielu przypadkach powoduje niestety, iż wzywający nie osiąga zamierzonego skutku.

Samo postępowanie ma charakter fakultatywny i zależy od inicjatywy jego uczestnika. Z punktu widzenia prawa cywilnego ugoda jest typem umowy, w którym strony czynią sobie wzajemne ustępstwa celem wyjaśnienia i zakończenia niepewności co do roszczeń wynikających ze stosunku prawnego, którego dotyczy ugoda.

Przebieg postępowania pojednawczego

Podczas postępowania pojednawczego sąd wciela się w rolę mediatora, nie bada stanu faktycznego sprawy czy dowodów. Tym samym udział sędziego w rozmowie pomiędzy stronami zazwyczaj jest niewielki, bowiem jest to postępowanie pojednawcze, nie zawierające władczego rozstrzygnięcia sądu.

Ustaleniu podlega wyłącznie kwestia, czy i w jakiej formie możliwe jest porozumienie. W przypadku braku zawarcia ugody postępowanie pojednawcze kończy się. Z posiedzenia sądowego sporządzany jest odpowiedni protokół, zawierający informację o przebiegu posiedzenia oraz jego zakończeniu. W przypadku dojścia do porozumienia ustalona treść ugody zostaje zawarta w protokole. Postanowienia dotyczące wynegocjowanej ugody są podpisywane przez obie strony postępowania. Sąd czuwa nad tym, aby zawarta ugoda była zgodna z obowiązującym przepisami prawa oraz z zasadami współżycia społecznego – komentuje Kacper Jankowski, Dyrektor Departamentu Spraw Bankowych VOTUM S.A.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc !

Jak zaznacza ekspert, w postępowaniu polubownym oprócz złożenia wniosku, niezwykle ważne jest stawiennictwo na posiedzeniu sądowym. – Z naszego doświadczenia wynika, bowiem, że niestawienie się na posiedzeniu przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika może rodzić ujemne skutki w postaci zasądzenia dodatkowych kosztów. Warto zatem przekazać sprawę do prowadzenia profesjonaliście, który zadba o każdy szczegół prowadzonego postępowania i nie narazi Klienta na dodatkowe koszty – dodaje Kacper Jankowski.

Postępowanie ugodowe a przerwanie biegu przedawnienia

Dodatkową, istotną kwestią w zakresie zawezwania do próby ugodowej jest przerwanie biegu terminu przedawnienia. Wystąpienie z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej sprawia bowiem, iż bieg terminu przedawnienia zaczyna biec na nowo. Nawet w przypadku zakończenia postępowania pojednawczego z negatywnym skutkiem, przerwanie biegu terminu przedawnienia umożliwia dochodzenie zabezpieczonych roszczeń w przyszłości.

Zawezwanie do próby ugodowej stanowi alternatywę dla wytoczenia powództwa tylko w sytuacji, gdy druga strona widzi wolę do porozumienia. Natomiast w chwili obecnej zdecydowana większość postępowań przeciwko bankom w sprawach kredytów frankowych znajduje swój finał w sądzie, gdyż te podmioty rynku finansowego kwestionują zasadność roszczeń kredytobiorców i ich pełnomocników, pomimo korzystnego orzecznictwa.

Zapraszamy do lektury pełnej treści artykułu dostępnego na stronie internetowej www.biznesuba.pl

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Wybuch gazu w gospodarstwie

Praca w gospodarstwie rolnym jest zajęciem niezwykle trudnym i wymagającym, w dodatku wiąże się z

E-rozprawy – czy sądy czeka rewolucja?

Kolejny projekt Tarczy Antykryzysowej, który został przyjęty przez Rząd obejmuje również zmiany dotyczące procedury karnej.

Frankowicze: 12 nakazów zapłaty w ciągu 3 dni roboczych!

Okres kwarantanny sprawił, że wielu frankowiczów znalazło czas na to, aby nie tylko śledzić aktualności

Wypadek za granicą – co warto wiedzieć

Wraz ze zbliżającym się okresem wakacyjnym oraz znoszeniem kolejnych restrykcji przez rząd co raz więcej