Brak uszczerbku a odszkodowanieBrak uszczerbku a odszkodowanie

W pewien majowy poranek poszkodowany wraz z kolegami jechał do pracy. Pan M. podróżował jako pasażer, siedział z tyłu, za miejscem pasażera. W trakcie jazdy kierujący stracił panowanie nad pojazdem, auto obróciło się o 90 stopni, a następnie kilka razy dachowało

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Nie tylko fizyczne następstwa wypadku

 

Na skutek wypadku poszkodowany zgłosił się do lekarza, który zdiagnozował uraz żeber. W związku z doznanymi urazami Pan M. odczuwał dalsze dolegliwości bólowe, w tym kręgosłupa szyjnego oraz klatki piersiowej. W trakcie leczenia zdiagnozowano również stłuczenie odcinka szyjnego kręgosłupa, z uwagi na charakter doznanych urazów poszkodowany otrzymał także zwolnienie lekarskie. Po wypadku przez wiele miesięcy utrzymywały się bóle głowy, a poszkodowany był leczony farmakologicznie

 

Bezpośrednio po zdarzeniu bolesność żeber oraz unieruchomienie w kołnierzu szyjnym uniemożliwiało poszkodowanemu normalne funkcjonowanie i wykonywanie podstawowych codziennych czynności jak ubieranie, przygotowywanie posiłków, a nawet utrudniało poruszanie się. Dodatkowo uraz kręgosłupa szyjnego powodował silne bóle głowy, które z kolei generował problemy ze snem. Następstwa powypadkowe utrzymywały się jeszcze wiele miesięcy po zdarzeniu, na skutek doznanego w wyniku wypadku stresu, poszkodowany odczuwał lęk związany z podróżowaniem samochodem

 

Czy za stres po wypadku należy się odszkodowanie?

 

Poszkodowany zdecydował się samodzielnie wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia z wnioskiem o wypłatę odszkodowania. W odpowiedzi na dokonane zgłoszenie szkody, zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania, wskazując, że poszkodowany nie kontynuował leczenia, brak również udokumentowanych, utrzymujących się następstw wypadku, które dałyby podstawy do przyjęcia, że w wyniku zdarzenia doszło do powstania trwałych następstw

 

Dodatkowo ubezpieczyciel wskazał, że sam fakt uczestnictwa w wypadku, negatywne przeżycia z nim związane oraz stres o charakterze przemijającym nie stanowią podstawy do wypłaty świadczenia z tytułu zadośćuczynienia, jeżeli w następstwie wypadku nie wystąpiły trwałe uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia.

 

Rekompensata za całą krzywdę

 

W związku z odmowną decyzją ubezpieczyciela, Pan M. zdecydował się powierzyć dochodzenie roszczeń odszkodowawczych firmie VOTUM S.A.

 

Pełnomocnik przeanalizował przedstawioną przez poszkodowanego dokumentację medyczną i zdecydował o wystosowaniu odwołania kwestionującego dotychczasowe stanowisko ubezpieczyciela. VOTUM S.A. wystąpiło o zapłatę na rzecz poszkodowanego kwoty 4 000 zł tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, wskazując na charakter doznanych przez Pana M. obrażeń.

 

Jednocześnie w treści odwołania przedstawiono szczegółową argumentację, popartą dorobkiem orzeczniczym, z którego wynikało, że nie tylko trwałe, ale także chwilowe zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu, polegające także na znoszeniu cierpień psychicznych, uzasadniają przyznanie zadośćuczynienia. Ponadto pełnomocnik argumentował, że żądanie zadośćuczynienia jest uzasadnione także w przypadku, gdy zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu mają charakter przemijający.

 

VOTUM S.A. wskazało również, że istotą zadośćuczynienia pieniężnego jest przede wszystkim złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych, zarówno już doznanych jak i tych, które mogę pojawić się w przyszłości. Tym samym pełnomocnik powołał się na całościowy charakter tego świadczenia, które powinno stanowić rekompensatę pieniężną za całą krzywdę doznaną przez Poszkodowanego.

 

W odpowiedzi na wystosowane odwołanie, ubezpieczyciel już po niespełna dwóch tygodniach wypłacił na rzecz poszkodowanego zadośćuczynienie w kwocie 1 500 zł. W treści decyzji zakład ubezpieczeń wskazał, że wysokość przyznanego świadczenia jest adekwatna do rozmiaru krzywdy, a także stopnia natężenia cierpień fizycznych i psychicznych oraz ich długotrwałości, uszczerbku na zdrowiu oraz orzecznictwa sądowego.

 

Zaangażowanie VOTUM doprowadziło do wypłaty odszkodowania

 

W tym stanie rzeczy VOTUM S.A. uznało za zasadne sformułowanie roszczenia o zwrot kosztów pełnomocnika poniesionych przez poszkodowanego w postępowaniu likwidacyjnym. W korespondencji skierowanej do ubezpieczyciela pełnomocnik argumentował, że wydatki poniesione na usługi VOTUM S.A. były w pełni uzasadnione i konieczne, ponieważ to działania spółki działającej w imieniu poszkodowanego, doprowadziły w ostateczności do zmiany dotychczasowej decyzji ubezpieczyciela i wypłaty świadczenia. Jak wskazano w korespondencji, czynności pełnomocnika polegały na prowadzeniu korespondencji z zakładem ubezpieczeń, profesjonalnym sprecyzowaniu roszczeń odszkodowawczych oraz wskazaniu podstaw prawnych dochodzonych świadczeń, w efekcie czego wypłacono zadośćuczynienie.

 

W odpowiedzi na korespondencję VOTUM S.A., ubezpieczyciel wskazał, że pojęcie „kosztów pełnomocnika” nie mieści się w pojęciu normalnych następstw zdarzenia. Jednocześnie jednak zakład ubezpieczeń zaproponował ugodowe zakończenie sprawy, proponując dopłatę do dotychczas wypłaconej kwoty w wysokości 800 zł, z zastrzeżeniem zrzeczenia się wszelkich roszczeń w związku z wypadkiem. VOTUM S.A. podjęła negocjacje ugodowe, wnosząc o podwyższenie zaproponowanej kwoty, jednak ubezpieczyciel pozostał przy pierwotnej propozycji. W tej sytuacji VOTUM S.A. wystąpiła do zakładu ubezpieczeń o wyłączenie z ugody roszczeń obejmujących koszty poniesione w związku z działaniem pełnomocnika, nie wykluczając ich dochodzenia na drodze postępowania sądowego. Obecnie oczekujemy na stanowisko ubezpieczyciela w tym zakresie.

 

Dzięki działaniom VOTUM S.A., pomimo, że ubezpieczyciel wskazał na brak trwałych następstw i pierwotnie odmówił wypłaty odszkodowania, ostatecznie wypłacono zadośćuczynienie, a obecnie trwają negocjacje ugodowe zmierzające do uzyskania wyższych kwot dla poszkodowanego.

Czytaj również


Ponad 120 tys. zł dla poszkodowanej rowerzystki

Czy wszyscy uczestnicy ruchu drogowego mogą starać się o należne im zadośćuczynienie i odszkodowanie, jeśli

Zadośćuczynienie po blisko 20 latach od wypadku

Ojciec Klientek Votum S.A. zginął w wypadku drogowym przed 20 laty. Kobiety były wówczas małymi

Wypadek na przejeździe kolejowym

Ustalenie okoliczności wypadku niekiedy bywa trudne, zwłaszcza jeśli od zdarzenia minęło wiele lat. Jednak mimo

Ubezpieczyciel czterokrotnie zaniżył zadośćuczynienie

Niekiedy trudno jednoznacznie określić przyczynę wypadku. Czy była to nadmierna prędkość? Brawura? Niedostosowanie prędkości do