Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Najnowsze informacje

wygrane sprawy, wiadomości z firmy oraz z mediów

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Brak uszczerbku a odszkodowanie

VOTUM /

Aktualności / Wygraliśmy / Brak uszczerbku a odszkodowanie

Brak uszczerbku a odszkodowanie

22 maja 2015
mezczyzna na lawce

W pewien majowy poranek poszkodowany wraz z kolegami jechał do pracy. Pan M. podróżował jako pasażer, siedział z tyłu, za miejscem pasażera. W trakcie jazdy kierujący stracił panowanie nad pojazdem, auto obróciło się o 90 stopni, a następnie kilka razy dachowało

 

Nie tylko fizyczne następstwa wypadku

 

Na skutek wypadku poszkodowany zgłosił się do lekarza, który zdiagnozował uraz żeber. W związku z doznanymi urazami Pan M. odczuwał dalsze dolegliwości bólowe, w tym kręgosłupa szyjnego oraz klatki piersiowej. W trakcie leczenia zdiagnozowano również stłuczenie odcinka szyjnego kręgosłupa, z uwagi na charakter doznanych urazów poszkodowany otrzymał także zwolnienie lekarskie. Po wypadku przez wiele miesięcy utrzymywały się bóle głowy, a poszkodowany był leczony farmakologicznie

 

Bezpośrednio po zdarzeniu bolesność żeber oraz unieruchomienie w kołnierzu szyjnym uniemożliwiało poszkodowanemu normalne funkcjonowanie i wykonywanie podstawowych codziennych czynności jak ubieranie, przygotowywanie posiłków, a nawet utrudniało poruszanie się. Dodatkowo uraz kręgosłupa szyjnego powodował silne bóle głowy, które z kolei generował problemy ze snem. Następstwa powypadkowe utrzymywały się jeszcze wiele miesięcy po zdarzeniu, na skutek doznanego w wyniku wypadku stresu, poszkodowany odczuwał lęk związany z podróżowaniem samochodem

 

Czy za stres po wypadku należy się odszkodowanie?

 

Poszkodowany zdecydował się samodzielnie wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia z wnioskiem o wypłatę odszkodowania. W odpowiedzi na dokonane zgłoszenie szkody, zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania, wskazując, że poszkodowany nie kontynuował leczenia, brak również udokumentowanych, utrzymujących się następstw wypadku, które dałyby podstawy do przyjęcia, że w wyniku zdarzenia doszło do powstania trwałych następstw

 

Dodatkowo ubezpieczyciel wskazał, że sam fakt uczestnictwa w wypadku, negatywne przeżycia z nim związane oraz stres o charakterze przemijającym nie stanowią podstawy do wypłaty świadczenia z tytułu zadośćuczynienia, jeżeli w następstwie wypadku nie wystąpiły trwałe uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia.

 

Rekompensata za całą krzywdę

 

W związku z odmowną decyzją ubezpieczyciela, Pan M. zdecydował się powierzyć dochodzenie roszczeń odszkodowawczych firmie VOTUM S.A.

 

Pełnomocnik przeanalizował przedstawioną przez poszkodowanego dokumentację medyczną i zdecydował o wystosowaniu odwołania kwestionującego dotychczasowe stanowisko ubezpieczyciela. VOTUM S.A. wystąpiło o zapłatę na rzecz poszkodowanego kwoty 4 000 zł tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, wskazując na charakter doznanych przez Pana M. obrażeń.

 

Jednocześnie w treści odwołania przedstawiono szczegółową argumentację, popartą dorobkiem orzeczniczym, z którego wynikało, że nie tylko trwałe, ale także chwilowe zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu, polegające także na znoszeniu cierpień psychicznych, uzasadniają przyznanie zadośćuczynienia. Ponadto pełnomocnik argumentował, że żądanie zadośćuczynienia jest uzasadnione także w przypadku, gdy zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu mają charakter przemijający.

 

VOTUM S.A. wskazało również, że istotą zadośćuczynienia pieniężnego jest przede wszystkim złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych, zarówno już doznanych jak i tych, które mogę pojawić się w przyszłości. Tym samym pełnomocnik powołał się na całościowy charakter tego świadczenia, które powinno stanowić rekompensatę pieniężną za całą krzywdę doznaną przez Poszkodowanego.

 

W odpowiedzi na wystosowane odwołanie, ubezpieczyciel już po niespełna dwóch tygodniach wypłacił na rzecz poszkodowanego zadośćuczynienie w kwocie 1 500 zł. W treści decyzji zakład ubezpieczeń wskazał, że wysokość przyznanego świadczenia jest adekwatna do rozmiaru krzywdy, a także stopnia natężenia cierpień fizycznych i psychicznych oraz ich długotrwałości, uszczerbku na zdrowiu oraz orzecznictwa sądowego.

 

Zaangażowanie VOTUM doprowadziło do wypłaty odszkodowania

 

W tym stanie rzeczy VOTUM S.A. uznało za zasadne sformułowanie roszczenia o zwrot kosztów pełnomocnika poniesionych przez poszkodowanego w postępowaniu likwidacyjnym. W korespondencji skierowanej do ubezpieczyciela pełnomocnik argumentował, że wydatki poniesione na usługi VOTUM S.A. były w pełni uzasadnione i konieczne, ponieważ to działania spółki działającej w imieniu poszkodowanego, doprowadziły w ostateczności do zmiany dotychczasowej decyzji ubezpieczyciela i wypłaty świadczenia. Jak wskazano w korespondencji, czynności pełnomocnika polegały na prowadzeniu korespondencji z zakładem ubezpieczeń, profesjonalnym sprecyzowaniu roszczeń odszkodowawczych oraz wskazaniu podstaw prawnych dochodzonych świadczeń, w efekcie czego wypłacono zadośćuczynienie.

 

W odpowiedzi na korespondencję VOTUM S.A., ubezpieczyciel wskazał, że pojęcie „kosztów pełnomocnika” nie mieści się w pojęciu normalnych następstw zdarzenia. Jednocześnie jednak zakład ubezpieczeń zaproponował ugodowe zakończenie sprawy, proponując dopłatę do dotychczas wypłaconej kwoty w wysokości 800 zł, z zastrzeżeniem zrzeczenia się wszelkich roszczeń w związku z wypadkiem. VOTUM S.A. podjęła negocjacje ugodowe, wnosząc o podwyższenie zaproponowanej kwoty, jednak ubezpieczyciel pozostał przy pierwotnej propozycji. W tej sytuacji VOTUM S.A. wystąpiła do zakładu ubezpieczeń o wyłączenie z ugody roszczeń obejmujących koszty poniesione w związku z działaniem pełnomocnika, nie wykluczając ich dochodzenia na drodze postępowania sądowego. Obecnie oczekujemy na stanowisko ubezpieczyciela w tym zakresie.

 

Dzięki działaniom VOTUM S.A., pomimo, że ubezpieczyciel wskazał na brak trwałych następstw i pierwotnie odmówił wypłaty odszkodowania, ostatecznie wypłacono zadośćuczynienie, a obecnie trwają negocjacje ugodowe zmierzające do uzyskania wyższych kwot dla poszkodowanego.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 16:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

Oni już uzyskali pomoc

odszkodowanie dla osoby niepełnosprawnej

Klient VOTUM S.A. poważnie ucierpiał w wypadku komunikacyjnym. Specjaliści spółki uzyskali dla niego należne świadczenia i pomogli w uzyskaniu profesjonalnej rehabilitacji w Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum. strzałka

Poparzony pracownik uzyskał dzięki VOTUM S.A. dopłatę do zaniżonego odszkodowania. Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat! strzałka

odszkodowanie po 19 latach

Dzięki staraniom VOTUM S.A. kierowca samochodu ciężarowego otrzymał odszkodowanie za obrażenia, których doznał w wypadku sprzed 19 lat. Dowiedz się, jak uzyskaliśmy wyższe odszkodowanie! strzałka

votum sa

Śmierć dziecka to tragedia dla każdego rodzica. W takiej sytuacji istotne jest, by zostało zachowane dobre imię zmarłego. VOTUM S.A. pomogła rodzicom zmarłej dziewczynki własnie w tej kwestii. strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie