Kapitalizacja renty – 950 tys. dla poszkodowanegoKapitalizacja renty – 950 tys. dla poszkodowanego

Do nieszczęśliwych zdarzeń dochodzi każdego dnia, nie tylko na drogach czy w gospodarstwach rolnych, ale również podczas wykonywania obowiązków służbowych. Zwłaszcza w tym ostatnim przypadku szczególnie narażeni są pracownicy wykorzystujący w swojej pracy specjalistyczny sprzęt – wózki widłowe, koparki, a także pracujący na wysokościach. Dla młodego mężczyzny kolejny dzień pracy okazał się być wyjątkowo tragiczny – doszło do wypadku, w którym doznał bardzo rozległych obrażeń.

 

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

 

Wypadek i leczenie

 

Wypadku, w którym ucierpiał poszkodowany zdarzył się podczas załadunku na samochód ciężarowy – mężczyzna został przygnieciony przez łyżkę koparki. Na skutek zdarzenia doszło do wielu poważnych urazów, między innymi złamania odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy, niedowładu wiotkiego kończyn dolnych, a także złamania żeber, zwichnięcia lewego stawu krzyżowo – biodrowego z rozerwaniem spojenia łonowego i otwartego złamania trzonu kości piszczelowej w obu nogach.

 

Pomimo długotrwałego i intensywnego procesu leczenia poszkodowany nie powrócił do stanu zdrowia sprzed wypadku. Następstwa powstałych obrażeń, również w sferze emocjonalnej, określone zostały jako trwałe, bez szans na jakąkolwiek poprawę. Dla młodej osoby, będącej u progu rozwoju osobistego i zawodowego, takie zdarzenie i diagnoza było przekreśleniem wszystkich marzeń i planów. Poszkodowany musiał zacząć nauczyć się życia na nowo.

 

Zgłoszenie roszczeń do ubezpieczyciela

 

W związku ze stanem zdrowia poszkodowanego roszczenia zostały zgłoszone do właściwego zakładu ubezpieczeń. W wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel uznał odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie i wypłacił na rzecz poszkodowanego należne świadczenia tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania. Przyznane kwoty uwzględniały zastosowane przez ubezpieczyciela przyczynienie, początkowo na poziomie 50%, jednak dzięki działaniom ekspertów VOTUM S.A. ostatecznie obniżono je do 20%. Przyczynienie zastosowano, gdyż uznano, że poszkodowany znajdował się w strefie zagrożenia, pomimo, iż nie powinien tam przebywać – nie otrzymał takiej odgórnej dyspozycji.

Renta

 

Ze względu na trudną sytuację życiową młodego mężczyzny sprawa została również zweryfikowana pod kątem świadczeń rentowych. W oparciu o systematycznie gromadzoną dokumentację oraz wywiad przeprowadzony z poszkodowanym przeanalizowano jego aktualne potrzeby oraz sytuację zawodową przed i po wypadku. Zgromadzenie niezbędnych dokumentów oraz szczegółowych informacji w powyższym zakresie pozwoliło na sprecyzowanie roszczeń rentowych związanych ze zwiększonymi potrzebami oraz możliwościami zarobkowymi utraconymi ze względu na niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.

 

Ubezpieczyciel przychylił się do argumentacji przedstawionej przez pełnomocnika i ustalił na rzecz poszkodowanego wnioskowane świadczenia. Nie był to jednak koniec działań podjętych przez VOTUM w sprawie poszkodowanego mężczyzny – kwestia roszczeń rentowych była badana na każdym etapie postępowania, w szczególności pod kątem możliwości podwyższenia wysokości ustalonych rent. W wyniku podejmowanych działań kilkakrotnie udało się dokonać waloryzacji świadczeń przyznanych mężczyźnie.

 

Cyklicznie wypłacane raty rentowe dały poszkodowanemu nadzieję na poprawę sytuacji, w tym pozwoliły na rozważenie możliwości realizacji swoich planów i celów sprzed wypadku, dzięki czemu mógłby czuć się potrzebny i akceptowany w społeczeństwie. W tym celu podjęto z ubezpieczycielem rozmowy dotyczące zamiany miesięcznie płatnej renty na jednorazowe odszkodowanie, czyli dokonania tzw. kapitalizacji.

 

Dzięki wytrwałości i skutecznej argumentacji profesjonalnego pełnomocnika ostatecznie udało się wynegocjować na rzecz poszkodowanego propozycję na poziomie 950.000,00 zł. Ugoda w tym zakresie została zawarta na posiedzeniu pojednawczym przed właściwym sądem.

 

Podsumowując w przypadku osoby, która na skutek wypadku doznała poważnych obrażeń ciała, które czasem przekreślają dalsze plany i marzenia warto zgłosić się do profesjonalnego pełnomocnika, który rzetelnie zbada indywidualną sytuację i potrzeby osoby poszkodowanej, a przede wszystkim podejmie działania mające na celu uzyskanie wszystkich świadczeń należnych poszkodowanemu.

Czytaj również


Wypłata odszkodowania po 17 dniach od zgłoszenia sprawy!

Szczególnie tragiczne są wypadki, w których cierpią dzieci. Nie ponoszą one winy za to co

Kapitalizacja renty 13 lat od wypadku

Do najczęstszych przyczyn wypadków drogowych można zaliczyć niedostosowanie prędkości do warunków jazdy oraz niezachowanie należytej

Kapitalizacja renty – 950 tys. dla poszkodowanego

Do nieszczęśliwych zdarzeń dochodzi każdego dnia, nie tylko na drogach czy w gospodarstwach rolnych, ale

Wypłata odszkodowania po wypadku

Zadośćuczynienie oraz odszkodowanie to nie jedyne świadczenia, które należą się osobie poszkodowanej w wypadku. W