Ponad 5000 frankowiczów walczy z bankami z pomocą VOTUM S.A.Ponad 5000 frankowiczów walczy z bankami z pomocą VOTUM S.A.

 

Wprowadzając nową, atrakcyjną usługę dochodzenia roszczeń z tytułu umów kredytowych waloryzowanych bądź denominowanych do waluty franka szwajcarskiego na rynek liczyliśmy się z dużym zainteresowaniem. 

 

Jednak dane statystyczne zebrane na podstawie pełnego, przepracowanego w projekcie roku, pokazały, że nasza sprzedaż przerosła najśmielsze oczekiwania. 

 

Podobne wnioski można sformułować w odniesieniu do wartości średniego roszczenia przypadającego na sprawę, które w chwili obecnej wynosi ponad 58 200 zł (średnia z 2598 spraw, w których oszacowano roszczenie) oraz łącznej wartości portfela, która przewyższa 330 milionów złotych roszczeń. – mówi Kacper Jankowski, Dyrektor Departamentu Spraw Bankowych VOTUM S.A.

 

W samym 2017 r. VOTUM S.A. zawarła ponad 4200 umów o dochodzenie roszczeń z umów bankowych, natomiast w kwietniu ich łączna ilość przekroczyła 5700. Tak duży wolumen posiadanych w portfelu spraw powoduje, że Spółka, korzystając z efektu skali, może realizować nieszablonowe strategie, które nierzadko są dość uciążliwe dla jej oponentów.

 

Zainteresowanie nowym produktem oferowanym przez VOTUM S.A. rosło niemalże w każdym kolejnym miesiącu, co potwierdza liczba umów zawartych przez Spółkę w tym segmencie w roku 2017:

 

 

franki

 

 

Do tej pory roszczenia zostały wystosowane w sumie do kilkunastu banków. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez VOTUM S.A. wśród stron umów kredytowych waloryzowanych do CHF dominuje Millenium Bank i mBank S.A. W przypadku każdego z nich liczba klientów, których reprezentuje VOTUM S.A., zbliża się do tysiąca.

 

 

 

 

*Statystyka POZOSTAŁE obrazuje ilość zidentyfikowanych spraw prowadzonych między innymi przeciwko bankom: PKO BP S.A., Deutsche Bank Polska S.A., DnB Bank Polska S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A.

 

VOTUM S.A. podała, że we wszystkich prowadzonych sprawach przygotowała Klientom ponad 5200 gotowych do złożenia w bankach wniosków o wydanie dokumentacji niezbędnej do procedowania w sprawach.

 

W ostatnich miesiącach VOTUM S.A. podjęła decyzję o jednorazowym złożeniu ponad tysiąca reklamacji bezpośrednio w oddziałach banków. Powyższe wysiłki przyniosły różne efekty, nawet te mniej spodziewane, w postaci chociażby wyproszenia przedstawicieli Spółki z groźbą wezwania ochrony banku przez pracowników mBank S.A. w Wałbrzychu, czy też konieczność podjęcia trzech wyjazdów do placówek Raiffeisen Bank Polska S.A., z uwagi na dwukrotną odmowę przyjęcia reklamacji przez wyżej wymieniony podmiot. Mimo wspomnianych problemów Spółka doprowadziła do skutecznego wniesienia tych reklamacji. Ich łączna ilość wynosi ponad 3000.

 

Oprócz powyższych działań VOTUM S.A. podejmowała również środki prawne mające na celu zabezpieczenie interesów majątkowych kredytobiorców w sprawach, w których mogło dojść do przedawnienia roszczeń, a także interwencje związane z brakiem wydania przez bank dokumentacji kredytowe, lub wydanie jej w niewłaściwej formie, także poprzez kierowanie skarg do Rzecznika Finansowego.

 

Z początkiem kwietnia Rzecznik Finansowy opublikował Sprawozdanie z działalności Rzecznika Finansowego za 2017 r. oraz uwagi o stanie przestrzegania prawa i interesów klientów podmiotów rynku finansowego, które obrazuje, jak ogromna jest skala reklamacji, wniosków oraz skarg składanych do instytucji bankowo–finansowych, a także do Rzecznika Finansowego.

 

Cieszy nas fakt, że również nasza praca ma odzwierciedlenie w zaprezentowanym przez Rzecznika Finansowego sprawozdaniu. Jesteśmy przekonani, że swoimi działaniami wpłyniemy także na statystyki prezentowane w kolejnym.

 

W imieniu naszych Klientów złożyliśmy dotychczas ponad 450 wniosków o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązania sporu z podmiotem rynku finansowego prowadzonego przed Rzecznikiem Finansowym oraz ponad 460 wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego wraz z umową o przeprowadzenie mediacji w centrum mediacji sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. – mówi Jankowski.

 

Spółka podkreśla, że kontynuując dalszy rozwój projektu frankowego, w najbliższych tygodniach, przy udziale pełnomocnika procesowego z grupy kapitałowej VOTUM S.A., wystosuje przeciwko podmiotom rynku bankowo–finansowego kilkaset powództw w związku z roszczeniem o zwrot opłat poniesionych przez Kredytobiorców na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, a następnie rozpocznie batalię sądową co do klauzuli waloryzacyjnej.

 

Nie będą to pierwsze powództwa, gdyż jak podaje VOTUM S.A., kamień węgielny wmurowało powództwo wystosowane w I kwartale 2018 r. w zakresie klauzuli waloryzacyjnej z alternatywnym roszczeniem o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej.

 

Czytaj również


Komunikat prasowy VOTUM SA

W dniu 26 maja 2020 roku Zarząd Votum S.A. postanowił, zgodnie z polityką dywidendy przyjętą

Wywiad z Prezesem Zarządu VOTUM SA dla SII

Prezes Zarządu VOTUM SA Bartłomiej Krupa był gościem programu Inwestorzy Live emitowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Dążenie do najwyższych norm bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie bezpiecznego i ekologicznego przemieszczanie się obywateli

Raport roczny Grupy Kapitałowej VOTUM

W dniu 28 kwietnia 2020 r. opublikowany został raport roczny Grupy Kapitałowej VOTUM. Rok 2019