Zadośćuczynienia dla bliskich osób w stanie wegetatywnym możliweZadośćuczynienia dla bliskich osób w stanie wegetatywnym możliwe

Pojawiają się pierwsze zasądzenia na rzecz osób najbliższych poszkodowanych, którzy na skutek czynu niedozwolonego doznali ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Sąd Rejonowy w Kępnie i Sąd Okręgowy w Częstochowie uznały roszczenia powodów w całości. Wyroki stanowią pokłosie trzech jednobrzmiących uchwał Sądu Najwyższego z 27 marca 2018 roku.

Wypadek komunikacyjny

W dniu 23 października 2010 roku w województwie wielkopolskim miał miejsce tragiczny wypadek. Podczas rozładunku pojazdu doszło do zwarcia przewodów wyciągarki samochodowej i przygniecenia ładunkiem obsługującego urządzenie. Poszkodowany doznał szeregu obrażeń ciała, które ostatecznie poskutkowały stanem wegetatywnym. Opiekę nad niepełnosprawnym podjęli jego ojciec i babka.

Równie rozległych obrażeń ciała doznała poszkodowana w wypadku komunikacyjnym z dnia 26 września 1998 r. mającego miejsce w województwie śląskim. Na skutek niezachowania ostrożności przez kierującego pojazdem doszło do zderzenia samochodów osobowych. Poszkodowana była pasażerką drugiego z pojazdów. Do chwili obecnej pozostaje pod opieką rodziców.

VOTUM S.A. pomaga bliskim poszkodowanych

Rodziny poszkodowanych zgłosiły się o pomoc do kancelarii odszkodowawczej VOTUM S.A. z Wrocławia. Prawnicy kancelarii za zgodą klientów zdecydowali się na skierowanie do ubezpieczyciela roszczenia o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego w związku z naruszeniem dóbr osobistych w postaci więzi rodzinnej łączącej ich z poszkodowanymi, opierając swoje żądanie na gruncie art. 448 kodeksu cywilnego. W chwili wystąpienia z roszczeniem kwestia możliwości przyznania zadośćuczynienia opartego na niniejszej podstawie była wieloletnim przedmiotem rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych. Z uwagi na brak ugruntowanej i zdecydowanej linii orzeczniczej w omawianej kwestii ubezpieczyciele odmówili wypłaty świadczeń. Koniecznym stało się skierowanie sprawy na drogę sądową.

W 2017 roku powodowie wystąpili z powództwami o zapłatę zadośćuczynienia do Sądu Rejonowego w Kępnie oraz Sądu Okręgowego w Częstochowie. Pełnomocnicy powodów w pozwach wskazali na okoliczność diametralnej zmiany dotychczasowego życia rodzinnego i relacji z poszkodowanymi powstałej na skutek wypadków z ich udziałem. Stan w którym znaleźli się poszkodowani wykluczał ich zdaniem możliwość utrzymywania normalnej więzi rodzinnej i niezakłóconego życia rodzinnego, naruszając tym samym dobra osobiste powodów.

Jednocześnie pełnomocnicy powodów wnieśli o zwrócenie się do Rzecznika Finansowego o przedstawienie istotnego dla sprawy poglądu w przedmiocie dopuszczalności dochodzenia zadośćuczynienia pieniężnego przez najbliższych członków rodziny osób, które na skutek czynu niedozwolonego utraciły zdolność do podtrzymywania więzi rodzinnych lub u których zdolność ta uległa znacznemu ograniczeniu.

Wykładnia Rzecznika Finansowego

W związku z potrzebą ujednolicenia wykładni prawnej Rzecznik Finansowy w dniu 21 kwietnia 2017 r. zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie powstałych wątpliwości. W dniu 27 marca 2018 r. Sąd Najwyższy w poszerzonym, siedmioosobowym składzie podjął trzy jednobrzmiące uchwały, w których dopuścił możliwość przyznania zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu (III CZP 36/17, III CZP 60/17, III CZP 69/17). Aktualnie uchwały oczekują na pisemne uzasadnienie.

Sąd Rejonowy w Kępnie wyrokiem z dnia 29 maja 2017 roku uwzględnił roszczenie powodów w całości ustalając, że ojcu poszkodowanego należy się kwota 100 000 zł, a babce 30 000 zł tytułem zadośćuczynienia. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż w jego opinii istnieje podstawa prawna dla dochodzenia podobnych roszczeń, zaś uchwały Sądu Najwyższego tylko ten pogląd potwierdzają. Sąd Okręgowy w Częstochowie również uwzględnił roszczenia w całości, zasądzając na rzecz rodziców poszkodowanej kwoty po 100 000 złotych.

Niniejsze wyroki są jednymi z pierwszych orzeczeń zapadłych po podjęciu uchwał przez Sąd Najwyższy. Jednocześnie stanowią kolejne wygrane dla kancelarii odszkodowawczej VOTUM S.A. w sprawach opartych na tożsamej podstawie. Uprzednio w dniu 17 maja 2018 r. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu skargi kasacyjnej pełnomocnika kancelarii uchylił niekorzystny dla poszkodowanego wyrok Sądu II instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Powyższe orzeczenia niewątpliwie wyznaczają kierunek przyszłej linii orzeczniczej w sprawach o naruszenie dóbr osobistych rodziny poszkodowanego.

Czytaj również


Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2020 – gratulujemy sukcesu!

W tym roku odbyła się 18. edycja Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej. Pomimo nietypowych okoliczności w

Komunikat prasowy VOTUM SA

W dniu 26 maja 2020 roku Zarząd Votum S.A. postanowił, zgodnie z polityką dywidendy przyjętą

Wywiad z Prezesem Zarządu VOTUM SA dla SII

Prezes Zarządu VOTUM SA Bartłomiej Krupa był gościem programu Inwestorzy Live emitowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Dążenie do najwyższych norm bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie bezpiecznego i ekologicznego przemieszczanie się obywateli