Polityka prywatności

Polityka prywatności strony www.votum-sa.pl

Dane Inspektora Ochrony Danych

Katarzyna Haręża

iod@votum-sa.pl

Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych, można uzyskać pod wskazanym adresem e-mail.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.votum-sa.pl, zwanej dalej: Serwisem i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i inne informacje dotyczące użytkowników ww. Serwisu.

Prywatność użytkowników odwiedzających Serwis jest dla Spółki szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Votum S.A. siedzibą we Wrocławiu, 53-012, przy ul. Wyścigowej 56i, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243252, zwany dalej „Administratorem”.

2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać
u Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora znajdują się na początku niniejszej Polityki.

3. Użytkownik Serwisu może zapytać o ofertę handlową dotyczącą produktów lub usług oferowanych w ramach Grupy Kapitałowej VOTUM za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy. Administrator Serwisu zbiera za pomocą formularza dane osobowe jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail oraz inne dane przekazane przez użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej. Powyższe dane są za zgodą Użytkownika przekazywane do spółki dedykowanej do obsługi danego typu spraw, w szczególności:

 • w zakresie dochodzenia odszkodowań po wypadku komunikacyjnym, wypadku w pracy, śmierci osoby bliskiej, stanu ciężkiego po wypadku, wypadku w rolnictwie, szkody na nieruchomości, innych szkód – VOTUM Odszkodowania S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000787860,
 • kredyt we frankach – Votum Robin Lawyers S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-01, wpisanej do rejestru przedsiębiorców nr KRS nr 0000273033,
 • w zakresie dochodzenia odszkodowań w związku ze szkodą w pojeździe – Dopłaty Powypadkowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu al. Wiśniowej 47, 53-126 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS: 0000468212,
 • sprawy innego rodzaju niż wskazana w lit. a-c – do ustalonej na podstawie zapytania Użytkownika spółki właściwej dla danego produktu.

4. Użytkownik Serwisu może brać udział w rekrutacji ogłoszonej za pośrednictwem Serwisu i przesyłać zgłoszenia dotyczące zatrudnienia bądź współpracy za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu, w tym dotyczące wykształcenia
i przebiegu pracy zawodowej oraz inne dane zawarte w CV są przetwarzane w celu rekrutacji przez VOTUM S.A. albo przez inną spółkę z GK VOTUM – jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

5. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celach, na podstawie przesłanek oraz przez okres czasu wskazany w poniższej tabeli. Podanie danych jest dobrowolne, zaś skutki braku podania danych są szczegółowo wskazane w tabeli.

Cel przetwarzania Podstawa prawna z Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej „RODO” Czas przetwarzania Skutek niepodania danych
Umożliwienie kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego w postaci komunikacji z użytkownikiem. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie prowadzenia korespondencji i odpowiedzi na zadane nam pytania. Do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu. Brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie.
Przedstawienie  oferty

przez podmiot właściwy dla sprawy, zgodnie z ust. 3  powyżej

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda  Użytkownika na przedstawienie oferty. Do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu. Brak możliwości przedstawienia oferty
Realizacja zamówień usług i produktów tworzonych lub współtworzonych przez Administratora. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie realizacji umowy. Do czasu zrealizowania umowy. Brak możliwości realizacji umowy.
Przeprowadzenie procesu rekrutacji Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych wymaganych na podstawie Kodeksu pracy;

Art. 6 ust. 1 lit. tj. zgoda, w zakresie pozostałych danych przekazanych w dokumentach rekrutacyjnych oraz w zakresie zgody na przyszłą rekrutację.

Art. 9 ust. 2 lit a w zakresie danych osobowych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach rekrutacyjnych

Przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata. 1 rok jeżeli kandydat wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji. Brak możliwości wyłonienia kandydata do pracy.
Udzielenie informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie realizacji umowy. Do czasu zrealizowania umowy. Brak możliwości realizacji umowy.
Jedno z opisanych wyżej lub inne działanie użytkownika albo administratora, które może powodować powstanie roszczeń cywilnoprawnych związanych ze Serwisem lub oferowanymi usługami Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed potencjalnymi roszczeniami Dane będą przetwarzane do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń zgodnie  kodeksie cywilnym albo zaspokojenia roszczeń. Brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

6. Podane dane osobowe udostępnione będą:

 • podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną;
 • spółkom z GK Votum dedykowanym do obsługi danego typu spraw, zgodnie z ust. 3 Polityki Prywatności;
 • podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT;
 • operatorom pocztowym lub firmom kurierskim w związku z realizacją umowy;
 • podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.

7. Osobom, których prawa dotyczą, przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawa:

 • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
 • usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli: (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia, lub (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu albo (c) administrator nie potrzebuje już danych, a osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO),
 • przenoszenia swoich danych osobowych(art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
 • Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępnych jest w art. 7 oraz art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

8. Podane dane osobowe będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie nowych usług. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika bądź współpracownika Administratora.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności,
w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach w Serwisie.

Polityka plików cookies

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, Serwis przechowuje zapytania HTTP, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających Serwis (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer Serwisu Spółki może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

 • IP komputera,
 • informacja zawarta w plikach cookies lub innych podobnych technologiach,
 • dane dotyczące sesji,
 • dane przeglądarki internetowej,
 • dane dotyczące urządzenia,
 • dane dotyczące aktywności w Serwisie.

Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies są przez Votum S.A przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem Serwisu. Spółka wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu Serwisu do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Odnośniki do innych stron

W Serwisie znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Bezpieczeństwo informacji

Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Zmiany w polityce prywatności

Votum S.A. może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach w Serwisie.