Wyszukiwarka:

Pomogliśmy już ponad 200 000 Polaków!

Od 2005 roku niezmiennie jesteśmy głosem reprezentującym poszkodowanych w wypadkach.
Na ich rzecz uzyskaliśmy niemal 2 000 000 000 zł odszkodowań.

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Regulamin korzystania z Kart Profamilia Votum S.A.

VOTUM /

Dokumenty /

Regulamin korzystania z kart profamilia votum s.a.

Regulamin korzystania z Kart Profamilia Votum S.A.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PROFAMILIA VOTUM S.A.

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Kart Profamilia VOTUM S.A.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Dystrybutor – przedsiębiorca, który zawiera umowy o wydanie Karty i wydaje Karty na zasadach określonych w Regulaminie Dystrybucji Kart,
  2. Infolinia – infolinia dedykowana dla Użytkowników Kart obsługiwana przez VOTUM na zasadach określonych Regulaminem,
  3. Karta – Karta Profamilia VOTUM S.A.,
  4. Posiadacz Karty – podmiot, który zawarł z Dystrybutorem umowę o wydanie Karty,
  5. Regulamin Dystrybucji Kart – regulamin regulujący zasady wydawania Kart przez Dystrybutora, w tym warunki zawierania umów o wydanie Kart,
  6. Regulamin – niniejszy Regulamin,
  7. Użytkownik Karty – Posiadacz Karty albo inna osoba fizyczna upoważniona do korzystania z Karty na zasadach określonych Regulaminem,
  8. VOTUM – VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243252, REGON: 020136043, NIP: 899-25-49-057, posiadającą kapitał zakładowy 1.200.000 zł, wpłacony w całości, 71/ 33 93 400, e-mail: dok@votum-sa.pl,
 3. Regulamin jest doręczany Posiadaczowi Karty przed zawarciem umowy o wydanie Karty.
 4. Regulamin jest dostępny w biurze VOTUM we Wrocławiu przy ul. Wyścigowej 56i oraz na stronie internetowej VOTUM pod adresem: http://www.votum-sa.pl/.

 

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z KART

 

 1. Warunki wydawania Kart określa Regulamin Dystrybucji Kart.
 2. Posiadacz Karty może w dowolnej formie upoważnić do korzystania z Karty do 5 (pięć) osób fizycznych. Po skorzystaniu z Karty przez osobę upoważnioną przez Posiadacza Karty, udzielone jej upoważnienie nie podlega zmianie.
 3. Warunkiem korzystania z Karty jest podanie przez Użytkownika Karty imienia i nazwiska oraz numeru Karty, a w przypadku, gdy podstawę korzystania z Karty stanowi upoważnienie – także imienia i nazwiska bądź firmy Posiadacza Karty, w celu potwierdzenia uprawnienia do korzystania z Karty.
 4. VOTUM informuje Użytkownika Karty, który nie jest Posiadaczem Karty o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz zasadach korzystania z Karty.
 5. Okres korzystania z Karty wynosi jeden rok od dnia jej wydania i może zostać przedłużony na zasadach określonych w Regulaminie Dystrybucji Kart.
 6. Karta uprawnia do:
 1. korzystania z Infolinii;
 2. weryfikacji możliwości uzyskania odszkodowania za uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego z OC sprawcy bądź z polisy AC;
 3. korzystania z Oferty specjalnej dochodzenia przez VOTUM roszczeń odszkodowawczych na rzecz osoby poszkodowanej w związku ze zdarzeniem wypadkowym, za obniżonym wynagrodzeniem;
 4. złożenia wniosku o prefinansowanie przez VOTUM kosztów likwidacji szkody, pod warunkiem skorzystania z Oferty specjalnej.

 

§3. INFOLINIA

 

 1. Użytkownik Karty może skorzystać z nieodpłatnej Infolinii obsługiwanej przez VOTUM, czynnej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, pod numerem telefonu: 800 800 067.
 2. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa oraz zapewnienia należytej jakości obsługi VOTUM dopuszcza możliwość nagrywania rozmów prowadzonych w ramach infolinii, o czym informuje Użytkownika Karty przed rozpoczęciem rozmowy, prosząc o udzielenie zgody na jej nagranie. Użytkownik Karty może nie wyrazić zgody na nagrywanie rozmowy i zakończyć połączenie.
 3. Infolinia służy uzyskaniu informacji dotyczących:
  1. postępowania uczestnika wypadku po zdarzeniu drogowym z wyłączeniem zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej po zdarzeniu;
  2. sporządzania wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym przez uczestników zdarzenia;
  3. zabezpieczenia pojazdu po wypadku lub kolizji drogowej w celu dochodzenia odszkodowania za szkodę na mieniu;
  4. dokumentów niezbędnych do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
 4. Za pośrednictwem Infolinii Użytkownik Karty może uzyskać informacje dotyczące oferty usług VOTUM, w tym Oferty Specjalnej dla Użytkowników Karty, o której mowa w 5 Regulaminu.
 5. Infolinia nie jest numerem ratunkowym. Użytkownik Karty będący uczestnikiem wypadku lub kolizji drogowej powinien zawiadomić o zdarzeniu właściwe służby ratunkowe.
 6. VOTUM zastrzega sobie prawo do zakończenia połączenia wykonanego na numer Infolinii
  w celu dostarczenia treści naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego oraz obowiązującymi powszechnie przepisami prawnymi.

 

§4. WERYFIKACJA KOSZTORYSU

 

 1. Użytkownik Karty może złożyć wniosek o weryfikację możliwości dochodzenia odszkodowania za uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego z tytułu ubezpieczenia pojazdu mechanicznego sprawcy wypadku od odpowiedzialności cywilnej (OC) lub posiadanej przez poszkodowanego polisy ubezpieczenia AUTO-CASCO (AC) przez rzeczoznawcę samochodowego.
 2. Użytkownik Karty składa wniosek o weryfikację w formie pisemnej na adres VOTUM bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: profamilia@votum-sa.pl.
 3. Wniosek o weryfikację powinien zawierać numer Karty, oraz imię i nazwisko Użytkownika Karty i imię i nazwisko bądź firmę Posiadacza Karty oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i niezbędne dokumenty, o których mowa w ust. 5.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu weryfikacji kosztorysu powinna być wyrażona wprost, na przykład w formie zawartego we wniosku oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w celu weryfikacji kosztorysu, na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Karty PROFAMILIA VOTUM S.A”.
 5. Użytkownik Karty załącza do wniosku dokumenty niezbędne do weryfikacji kosztorysu:
  1. kopię dowodu rejestracyjnego;
  2. kosztorys naprawy uszkodzeń powstałych w pojeździe;
  3. inne dokumenty i materiały dotyczące likwidacji szkody z tytułu uszkodzenia bądź zniszczenia pojazdu, jeżeli zostały sporządzone, w tym:
   1. protokół oględzin uszkodzonego pojazdu;
   2. wycenę wartości pojazdu według stanu bezpośrednio przed zdarzeniem oraz stanu po zdarzeniu;
   3. decyzję zakładu ubezpieczeń o wypłacie odszkodowania wraz z numerem szkody;
   4. zdjęcia uszkodzeń pojazdu;
   5. kopię polisy oraz ogólnych warunków umowy ubezpieczenia w przypadku weryfikacji możliwości dochodzenia odszkodowania z tytułu ubezpieczenia Auto-Casco.
 6. W przypadku, gdy wniosek Użytkownika Karty nie zawiera wszystkich danych, zgody na przetwarzanie danych osobowych albo kompletu wymaganych dokumentów, bądź przedstawiona dokumentacja jest nieczytelna, VOTUM wzywa Użytkownika Karty do jego uzupełnienia.
 7. VOTUM dokonuje weryfikacji w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku i przedstawienia VOTUM kompletnej i czytelnej dokumentacji.
 8. Weryfikacja polega na udzieleniu Użytkownikowi Karty informacji o możliwości dochodzenia odszkodowania za uszkodzenie bądź zniszczenie pojazdu mechanicznego albo informacji o braku rekomendacji w zakresie dochodzenia odszkodowania.
 9. Na podstawie pozytywnej weryfikacji Użytkownik Karty może skorzystać z oferty zbycia na rzecz VOTUM wierzytelności pieniężnych albo oferty dochodzenia odszkodowania za szkodę na mieniu – na warunkach przedstawionych przez VOTUM na podstawie analizy sprawy. VOTUM może wezwać Użytkownika Karty do uzupełnieniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do sporządzenia oferty. Umowa o nabycie wierzytelności lub dochodzenie roszczeń odszkodowawczych jest zawierana w formie pisemnej.

 

§5. OFERTA SPECJALNA USŁUG VOTUM

 

 1. Użytkownik Karty jest uprawniony do złożenia zamówienia na usługi VOTUM polegające na ustaleniu podmiotu ponoszącego odpowiedzialność cywilną za naprawienie szkody i uzyskaniu od tego podmiotu świadczeń odszkodowawczych za szkodę należnych poszkodowanemu, na warunkach preferencyjnych w stosunku do standardowej oferty kierowanej do klientów, zwanych dalej: „Ofertą specjalną”.
 2. Oferta specjalna obejmuje świadczenie usług na warunkach prezentowanych Użytkownikowi Karty przed złożeniem zamówienia, odpowiadających warunkom świadczenia przez VOTUM usług dochodzenia roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia powstałych w związku ze zdarzeniem wypadkowym za szkodę na osobie (oferta OPTIMA) bądź za szkodę na mieniu (oferta Dochodzenia roszczeń za szkodę na mieniu), z zastrzeżeniem ustępu poniżej.
 3. Wynagrodzenie za usługi VOTUM świadczone w ramach Oferty specjalnej jest obniżone o 2 (słownie: dwa) punkty procentowe w stosunku do wynagrodzenia VOTUM za świadczenie usług – odpowiednio w ramach oferty OPTIMA lub oferty Dochodzenia roszczeń za szkodę na mieniu, obowiązujących w chwili złożenia zamówienia w ramach Oferty Specjalnej. Na dzień przyjęcia Regulaminu wynagrodzenie za usługi VOTUM w ramach Oferty specjalnej wynosi 23% (słownie: dwadzieścia trzy procent) brutto wartości uzyskanych dla Zleceniodawcy środków pieniężnych (w tym podatek od towarów i usług [VAT] w wysokości 23%).
 4. W celu przedstawienia Oferty Specjalnej Użytkownik Karty kontaktuje się z VOTUM za pośrednictwem Infolinii. Umowa o świadczenie usług w ramach Oferty Specjalnej jest zawierana w formie pisemnej.

 

§6. PREFINANSOWANIE KOSZTÓW PROCESU LIKWIDACJI SZKODY

 

 1. Użytkownik Karty, który skorzystał z Oferty specjalnej może złożyć do VOTUM wniosek o prefinansowanie kosztów procesu likwidacji szkody.
 2. W ramach prefinansowania VOTUM może tymczasowo pokryć obciążające Użytkownika Karty wydatki związane z likwidacją szkody, w tym koszty sądowe, od których sąd nie zwolnił Użytkownika Karty oraz inne koszty obciążające Użytkownika Karty, do czasu zakończenia procesu likwidacji szkody.
 3. We wniosku o przyznanie prefinansowania wskazuje się informacje o sytuacji majątkowej wnioskodawcy, ponoszonych kosztach likwidacji szkody.
 4. VOTUM może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje o sytuacji majątkowej.
 5. Wniosek o prefinansowanie jest weryfikowany na podstawie informacji o sytuacji majątkowej wnioskodawcy, okoliczności sprawy, w szczególności ustaleń dotyczących podmiotu ponoszącego odpowiedzialność cywilną, wysokości dochodzonych i uzyskanych przez złożeniem wniosku świadczeń odszkodowawczych, stopnia przyczynienia poszkodowanego do poniesionej szkody.
 6. VOTUM zawiadamia Użytkownika Karty o przyznaniu i wysokości prefinansowania bądź odmowie przyznania prefinansowania niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni.
 7. VOTUM prefinansuje koszty procesu likwidacji szkody na podstawie zawartego z Użytkownikiem Karty aneksu do umowy o świadczenie usług z Oferty specjalnej.
 8. Równowartość środków pieniężnych poniesionych w ramach prefinansowania jest potrącana na rzecz VOTUM z uzyskanych świadczeń od podmiotu ponoszącego odpowiedzialność cywilną za naprawienie szkody poniesionej przez Użytkownika Karty. Poniesione przez VOTUM wydatki na prefinansowanie, które nie zostały potrącone z uzyskanych świadczeń, podlegają zwrotowi od Użytkownika Karty na rzecz VOTUM w terminie 14 dni od dnia końcowego rozliczenia sprawy.

 

§7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. VOTUM przetwarza dane osobowe Użytkowników Kart jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji uprawnień Użytkowników Karty na podstawie niniejszego Regulaminu oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych, w szczególności marketingu bezpośredniego usług własnych, o ile Użytkownik Karty udostępni VOTUM te dane, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom gospodarczym wykonującym na zlecenie administratora czynności określone niniejszym Regulaminem albo czynności w ramach marketingu bezpośredniego usług administratora, o ile Użytkownik Karty nie sprzeciwił się ich przekazaniu.
 4. Użytkownikowi Karty przysługuje prawo:
  1. dostępu do dotyczących go danych oraz do ich poprawiania;
  2. wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania dotyczących go danych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych, ze względu na szczególną sytuację Użytkownika Karty;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika Karty w celach marketingu bezpośredniego usług własnych administratora lub wobec przekazywania dotyczących go danych osobowych innemu administratorowi
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Niezamówione informacje handlowe VOTUM mogą być przesyłane tym Użytkownikom Karty, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich informacji, w szczególności udostępnili identyfikujący ich adres elektroniczny.

 

 §8. WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

 

 1. Korzystanie z Infolinii odbywa się za pośrednictwem telefonu. W celu prawidłowego korzystania
  z usługi głosowej wymagane jest posługiwanie się aparatem telefonicznym z funkcją tonowego wybierania numerów.
 2. Korzystanie z uprawnień do weryfikacji kosztorysu odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. Warunkiem technicznym korzystania z uprawnień za pośrednictwem faksu jest posługiwanie się urządzeniem obsługującym technologię faksu. Warunkiem technicznym korzystania z uprawnień przysługujących Użytkownikom Karty za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik Karty jest zobowiązany powstrzymać się od używania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych treści:
  1. powodujących zakłócenie pracy bądź przeciążenie systemów teleinformatycznych VOTUM;
  2. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych
   z zasadami współżycia społecznego oraz obowiązującymi powszechnie przepisami prawnymi.
 4. VOTUM zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego VOTUM, które mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Użytkownikom Kart korzystanie z uprawnień przysługujących na podstawie Karty za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Informacja o terminach prac konserwacyjnych oraz przewidywanym czasie ich trwania jest publikowana na stronie internetowej VOTUM przed rozpoczęciem prac.
 5. VOTUM nie przekazuje Użytkownikom Kart treści o charakterze bezprawnym.
 6. VOTUM nie odpowiada za przerwy w korzystaniu z Karty za pośrednictwem systemów teleinformatycznych wynikające z awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych osób trzecich.

 

§9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres VOTUM.
 2. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego zawiadamia się wnioskodawcę na piśmie.
 3. Konsument, którego reklamacja nie została uwzględniona albo rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, w szczególności mediacji lub wniosku o rozstrzygnięcie sprawy przez sąd polubowny, składając wniosek na odpowiednim formularzu do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Konsument może również zwrócić się w sprawie nieuwzględnionej bądź nierozpatrzonej w terminie reklamacji do właściwego terenowo miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Skorzystanie ze wskazanych uprawnień jest dobrowolne i nieodpłatne. Więcej informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów można uzyskać we wskazanych instytucjach oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, www.uokik.gov.pl.

 

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 13.07.2015
 2. VOTUM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na potrzebę dostosowania treści Regulaminu do aktualnego brzmienia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, odpowiednio w tym zakresie;
  2. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej;
  3. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Karty w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem;
  4. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu usług na podstawie Karty, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany
   w systemach VOTUM.
 3. Regulamin obejmujący zmiany zostanie udostępniony Posiadaczom Kart z 14-dniowym wyprzedzeniem. Posiadacz Karty ma możliwość wypowiedzenia usług Korzystania z Karty oraz umowę o doręczenie Karty w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia zmian, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Dystrybucji Kart oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 18:00

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAPISZ DO NAS

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie za pomocą formularza.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług VOTUM S.A zgodnie z Polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie