Rzecznik Finansowy już w swoim wystąpieniu inauguracyjnym wskazywał na to, iż jego głównym celem będzie wsparcie konsumentów w sporach z bankami. Działania, które są podejmowane przez Rzecznika od początku tego roku zdają się to potwierdzać. Rzecznik Finansowy po raz kolejny staje po stronie frankowiczów, między innymi angażując się w kwestie związane z wakacjami kredytowymi. Jednak niezwykle istotne z punktu widzenia frankowiczów jest przede wszystkim pozwanie banku Raiffeisen za domaganie się od klientów roszczeń za bezumowne korzystanie z kapitału.

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Wakacje kredytowe w ocenie Rzecznika Finansowego

Wraz z wybuchem pandemii banki zaczęły oferować możliwość skorzystania z tak zwanych wakacji kredytowych, które miały być odpowiedzią na trudną sytuację, w jakiej znaleźli się niektórzy kredytobiorcy. Okazało się jednak, że skorzystanie z wakacji nie tylko nie jest darmowe, ale przede wszystkim może skutkować zwiększeniem kwoty pozostającej do spłaty lub wydłużeniem okresu kredytowania. Ponadto niektóre z aneksów zawierają zapisy uniemożliwiające kwestionowanie postanowień umowy, a tym samym późniejsze dochodzenie roszczeń od banku. Skłoniło to Rzecznika Finansowego do przeanalizowania praktyki banków przy udzielaniu odroczenia spłaty rat, ale również interwencji do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Czego dotyczyło zgłoszenie do UOKiK?

Rzecznik Finansowy wystąpił do prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez dwa banki: BNP Paribas Bank SA oraz Santander Bank Polska SA. Powodem było stosowanie przez banki zapisów w aneksach, które były niekorzystne z punktu widzenia kredytobiorcy. Wątpliwości Rzecznika wzbudziły przede wszystkim postanowienia dotyczące tzw. potwierdzenia salda zadłużenia.Na ich podstawie w przyszłości banki mogą próbować utrudniać dochodzenie roszczeń frankowiczom zainteresowanym unieważnieniem lub odfrankowieniem umowy kredytowej.

Zdaniem Rzecznika zachowanie banków można uznać za sprzeczne z dobrymi obyczajami. Prezes UOKiK prowadzi w tym zakresie postępowanie wyjaśniające. Do UOKiK w dalszym ciągu napływają sygnały od kredytobiorców dotyczące warunków wakacji kredytowych. Wynika z nich, że konsumenci mogą nie być w wystarczający sposób informowani o skutkach finansowych odroczenia spłaty rat kredytów.

Rzecznik finansowy po stronie frankowiczów

Przed weekendem majowym Rzecznik Finansowy wystosował komunikat mówiący o pozwaniu banku Raiffeisen. Urząd skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie powództwo w związku ze stosowaniem przez bank nieuczciwych praktyk rynkowych. Polegają one na dochodzeniu od klientów roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Rzecznik Finansowy, podobnie jak wielu ekspertów, zdecydowanie sprzeciwia się takim praktykom.

frankowicze

To bardzo ważne zagadnienie dla wszystkich Frankowiczów, którym sąd unieważnił umowę kredytową. Zdaniem banków w takim przypadku należy im się rekompensata za to, że udzielili klientom środków pozwalających na zakup wymarzonego domu lub mieszkania. W praktyce byłoby to zaprzeczenie dorobku orzecznictwa w zakresie ochrony praw konsumentów. Oraz gloryfikowanie zachowań podmiotów rynku gospodarczego, zachęcające do konstruowania treści umów z klauzulami abuzywnymi. W końcu sankcja skutkująca stwierdzeniem nieważności umowy straciłaby swój odstraszający charakter. Skoro bank i tak zachowywałby prawo do wynagrodzenia za udzielenie kredytu. Trudno znaleźć zatem uzasadnienie i podstawę prawną do respektowania takich roszczeń, co akcentowaliśmy już w publikacjach na ten temat. Dlatego z satysfakcją przyjęliśmy informację o inicjatywie Rzecznika Finansowego. Będziemy z uwagą śledzić ten proces sądowy – podkreśla Kacper Jankowski, Prezes Votum Robin Lawyers SA z Grupy Kapitałowej VOTUM.

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią materiału dostępnego na portalu BiznesTuba.