Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał decyzję ws. polskiej sprawy frankowej. Jest on korzystny dla frankowiczów.

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Wyrok TSUE

Trybunał potwierdził swoją dotychczasową wykładnię przepisów Dyrektywy 93/13 dokonaną w odniesieniu do prawa polskiego w sprawach konsumentów, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny indeksowany do waluty franka szwajcarskiego.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że można unieważnić umowę kredytową, jeśli zawiera ona klauzule niedozwolone. Głównym wskazaniem dla podjęcia przez sąd takiej decyzji ma być interes kredytobiorcy.

Ponadto TSUE wskazał jednoznacznie, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego.

Jeżeli po usunięciu nieuczciwych warunków charakter i główny przedmiot tych umów może ulec zmianie w zakresie, w jakim nie podlegałyby one już indeksacji do waluty obcej równocześnie podlegając stopie oprocentowania opartej na stopie obowiązującej w doniesieniu do tej waluty, prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów.

W wyroku Trybunału znalazło się również odniesienie do sytuacji, w której konsument nie chciałby powoływać się na ustanowiony przez dyrektywę system ochrony przed nieuczciwymi warunkami – wówczas wspomniany system nie jest stosowany. TSUE uściślił, że konsument musi mieć prawo do odmowy bycia objętym ochroną, w ramach tego samego systemu, przed szkodliwymi skutkami spowodowanymi unieważnieniem umowy jako całosci, jeżeli nie zamierza korzystać z tej ochrony.

Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE sformułował warszawski Sąd Okręgowy. Zostały one zadane na kanwie sprawy Kamila i Justyny Dziubaków, którzy zawarli w listopadzie 2008 r. umowę kredytu hipotecznego w złotych, ale indeksowanego do franka. Państwo Dziubak nie kwestionują indeksowania, ale mechanizm określania kursu. W ich ocenie uratowanie całej umowy nie jest możliwe. Ich rozliczenie z bankiem powinno polegać na tym, że każda strona ma zwrócić drugiej to, co jej świadczyła.

Jeszcze przed wydaniem orzeczenia, Związek Banków Polskich ostrzegał, że przyznanie racji frankowiczom może kosztować cały system bankowy nawet 60 mld zł. Według kalkulacji analityka money.pl, koszt może być nawet wyższy i wynosić 72 mld zł.

Na ten wyrok oczekiwały setki tysięcy frankowiczów oraz cały sektor bankowy. Co wyrok Trybunału oznacza dla frankowiczów? Sądy będą musiały brać pod uwagę wolę kredytobiorcy przy wyrokowaniu – głównym wskazaniem dla podjęcia decyzji przez sąd ma być przede wszystkim interes kredytobiorcy, co więcej nie będzie możliwe zastąpienie klauzuli niedozwolonej ogólnymi przepisami. Ponadto to do sądów krajowych należy dokonanie oceny w zakresie kwalifikacji nieuczciwego charakteru umowy, w celu ustalenia, czy możliwe jest utrzymanie w mocy umowy pozbawionej nieuczciwych zapisów.