W dniu 9 lipca 2018 r. zmianie uległy przepisy regulujące kwestię przedawnienia roszczeń cywilnych. Wprowadzono zmiany w zakresie roszczeń dochodzonych względem konsumentów oraz roszczeń dochodzonych względem przedsiębiorców. Co to oznacza dla osób poszkodowanych w wypadkach? Kiedy przedawnieniu ulegają roszczenia osób, które straciły bliską osobę lub same poważnie ucierpiały?

Podstawowy termin przedawnienia

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 118 k.c. podstawowy termin przedawnienia roszczeń został skrócony z 10 do 6 lat. Dodatkowo ustawa wprowadziła zmiany w obliczaniu terminów przedawnienia. Koniec terminu przedawnienia przypadać będzie na ostatni dzień roku kalendarzowego. Wyjątek stanowią tylko terminy przedawnienia krótsze niż dwa lata.

Bardzo istotną zmianą jest również brak możliwości dochodzenia roszczeń względem poszkodowanych, które się już przedawniły.

Nowelizacja przepisów ogólnych o terminach przedawnienia roszczeń dotyczy tylko w pewnym zakresie roszczeń, których źródłem jest czyn niedozwolony.

Co do zasady przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Przez jaki okres można starać się o odszkodowanie, jeśli doznana szkoda jest skutkiem przestępstwa?

Jeżeli natomiast szkoda jest wynikiem przestępstwa (zbrodnia lub występek), termin przedawnienia roszczeń ulega wydłużeniu do lat dwudziestu i jest liczony od dnia popełnienia przestępstwa. Jeżeli chodzi o szkody na osobie, to bieg przedawnienia nie może się skończyć przed upływem lat trzech od dnia w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Dodatkowo przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania przez nią pełnoletności, niezależnie od tego czy szkoda jest wynikiem przestępstwa czy też nie.

Sprawdź, jakie wysokie powinno być Twoje odszkodowanie

Do roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ma natomiast zastosowanie znowelizowany przepis art. 118 w zakresie w jakim wskazuje sposób obliczania terminu przedawnienia. Koniec terminu przedawnienia w tego typu roszczeniach, również przypadać będzie na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Jakie działania podjąć, aby uniknąć przedawnienia?

Aby skutecznie zabezpieczyć się przed upływem terminu przedawnienia, należy podjąć czynności zmierzające do jego przerwania, ponieważ po każdym przerwaniu terminu, rozpoczyna on swój bieg na nowo. Bieg przedawnienia roszczeń można przerwać np. poprzez skuteczne złożenie pozwu lub wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, uznanie roszczenia przez dłużnika. Ponadto w sytuacji zapisu na sąd polubowny lub zapisu na mediację – poprzez wezwanie na arbitraż lub w wyniku wszczęcia mediacji.

Jeżeli roszczenie wynika z tytułu wykonawczego (np. prawomocny wyrok), przerwanie biegu przedawnienia może nastąpić poprzez wszczęcie egzekucji przed komornikiem.

Termin przedawniania

  • Podstawowy termin przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat.
  • Szkoda wyrządzona czynem niedozwolonym przedawnia się po 3 latach od dnia w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Ma to zastosowanie między innymi w przypadku stłuczek, w których obrażenia ciała osób poszkodowanych są stosunkowo niewielkie.
  • Szkoda będąca wynikiem przestępstwa przedawnia się po 20 latach od dnia popełnienia przestępstwa. Dotyczy to większości wypadków komunikacyjnych, w których poszkodowany doznał bardzo poważnych obrażeń ciała lub zmarł.
  • Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania przez nią pełnoletności.

Nie czekaj, skontaktuj się z nami już dzisiaj! Sprawdź co możemy dla Ciebie już zrobić!