1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Votum S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, nr KRS 0000243252. Kontakt także na e-mail: biuro@votum-sa.pl i tel. 713393400.
 2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Votum S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław lub: e-mail iod@votum-sa.pl
 3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. analizy roszczeń przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
  2. prawnie uzasadnionego interesu VOTUM S.A. – obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionego interesu administratora).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym możliwe jest powstanie roszczeń.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty współpracujące z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia.
 6. Prawa, jakie Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych: Dostęp do danych (art. 15 RODO), otrzymywanie kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), sprostowanie danych (art. 16 RODO), usunięcie danych, jeżeli Państwa dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, jeżeli cofnęli Państwo zgodę bądź złożyli sprzeciw,a administrator nie posiada żadnej innej podstawy prawnej do ich przetwarzania (art. 17 RODO), ograniczenie przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenie danych (art. 20 RODO), sprzeciw, w tym na marketing usług własnych administratora (art. 21 RODO).
 7. Ponadto mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wpływu na ważność czynności dokonanych na podstawie udzielonej zgody, a także wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Brak ich podania powoduje brak możliwości przedstawienia oferty handlowej administratora.
 9. Podane przez Państwa dane będą podlegały profilowaniu w celu dopasowania i przedstawienia oferty, każdorazowo sprawdzanemu przez pracownika lub współpracownika administratora.