Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 29 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał decyzję o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank S.A. Sytuacja kredytobiorców mających takie kredyty, w świetle komunikatu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie ulega zmianie: należy je spłacać na dotychczasowych zasadach i na dotychczasowe numery rachunków.

Jak wynika z decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, działaniami pomocowymi są objęci klienci banku, z wyłączeniem m.in. praw majątkowych oraz roszczeń wynikających z czynności faktycznych, prawnych lub czynów niedozwolonych dotyczących umów kredytów, kredytów hipotecznych i pożyczek denominowanych we franku szwajcarskim (CHF) lub indeksowanych kursem franka szwajcarskiego (CHF), oraz roszczeń wynikających z tych praw majątkowych, w tym objętych postępowaniami cywilnymi, administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia.

Czy sądy zawieszą postępowanie?

Zauważamy, że zgodnie z treścią art. 176 par. 2 k.p.c. sąd zawiesi na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego postępowanie, w którym stroną jest podmiot w restrukturyzacji. Na chwilę obecną nie otrzymaliśmy takich wniosków i podejmujemy wszelkie niezbędne czynności w prowadzonych postępowaniach, gdyż wszczęcie przymusowej restrukturyzacji nie prowadzi do umorzenia toczących się postępowań cywilnych, w których stroną jest bank.

Mając na względzie słuszne interesy blisko trzech tysięcy klientów Getin Noble Bank S.A., reprezentowanych przez podmioty z Grupy Kapitałowej Votum, a także jednolitą linię orzeczniczą, skutkującą do tej pory stwierdzeniem nieważności umów kredytu we wszystkich prawomocnie zakończonych przez nas postępowaniach, rekomendujemy naszym klientom podjęcie zgodnych z prawem działań, które zapobiegną pogarszaniu ich sytuacji w stosunku do Getin Noble Bank S.A., jako podmiotu, który na skutek stosowania klauzul abuzywnych naraził ich na szkody majątkowe. Biorąc pod uwagę kondycję banku w części nieobjętej przeniesieniem aktywów, a także treść art. 135 ust. 4 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zgodnie z którym w stosunku do banku w trakcie trwania przymusowej restrukturyzacji nie jest możliwe wszczęcie postępowania egzekucyjnego i postępowania zabezpieczającego, w pełni uprawniona jest ochrona własnego interesu majątkowego poprzez powstrzymanie się od wykonywania zobowiązań wynikających z wadliwych czynności prawnych.

Jako naturalny skutek zaistniałego stanu rzeczy należy zatem przyjąć powstrzymanie się od płatności kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych, a także udaremnienie mechanizmu ich automatycznego ściągania, w szczególności poprzez cofnięcie jakichkolwiek dyspozycji lub dostępu do środków, które mogłyby podlegać automatycznemu rozliczeniu.

Dotychczasowa praktyka Getin Noble Bank S.A., która doprowadziła do zaistniałej sytuacji, pozwala zakładać, że również w odniesieniu do takiego postępowania swoich klientów bank może próbować nadużywać dominującej pozycji. Odnotowaliśmy już przejawy takiej postawy przybierające postać wniosków o zawezwanie do próby ugodowej w zakresie roszczeń o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Wszystkich naszych klientów, których dotknęła ta praktyka, objęliśmy stosowną ochroną. W przypadku restrykcyjnych działań banku stanowiących ewentualne retorsje w stosunku do uprawnionych działań naszych klientów, również zapewnimy reprezentację w tym obszarze.