Kwiecień to trzeci miesiąc z rzędu, w którym spółki z Grupy Kapitałowej Votum zawarły ponad 1000 umów z Frankowiczami. Wynik ten pokrywa się z założeniami Grupy na 2023 r. Co istotne, przewidywany jest wzrost liczby Klientów, którzy mogą zgłosić się spółek po publikacji wyroku TSUE 15 czerwca 2023 r.

W ostatnim czasie w mediach zauważalne było poruszenie związane z „ustawą frankową” oraz zwiększoną aktywnością wśród banków, które zachęcają swoich Klientów do zawarcia ugody. Bez względu na powyższe, Kredytobiorcy nadal chcą dochodzić roszczeń przed sądem. Mogłoby się wydawać, że próby rozwiązania problemu frankowego w drodze interwencji legislacyjnej nie przyniosą efektu, a ustawa nie zostanie powołana do życia. Na kanwie obecnej sytuacji przewidujemy, że banki nadal będą praktykować swoją działalność, a co więcej, może nawet dojść do zmasowanego powiadamiania Klientów o możliwości zawarcia – jak wskazują banki – korzystnej dla Kredytobiorców ugody. Warto nadmienić, że porozumienia oferowane przez Kredytodawcę zakładają przekonwertowanie kredytów na złotówki, a także przejście na oprocentowanie oparte o wskaźnik WIBOR. Analogiczne rozwiązanie zostało zaproponowane w 2019 r., jednak wówczas Związek Banków Polskich podczas przygotowywania ustawy powołującej tzw. „Fundusz Konwersji” nie zezwolił na wejście w życie takiej praktyki.  Jak wskazuje Związek, przekonwertowanie kredytów walutowych oznacza przeniesienie ryzyka walutowego na ryzyko związane ze stopami procentowymi. W rezultacie Kredytobiorcy prawdopodobnie mieliby większe raty kredytów, a to mogłoby być czynnikiem zapalnym do wystosowania w przyszłości roszczeń Klientów wobec banków, a także Kredytodawców względem Skarbu Państwa. Zauważalna jest praktyka banków, które wciąż usilnie zapewniają swoich Klientów o korzyściach wynikających z propozycji ugodowych. Mimo tego Klienci, którzy przekazali swoje sprawy frankowe kancelariom z GK Votum nie są zainteresowani zawarciem porozumienia z bankiem. Co więcej zakładamy, że  kolejni Kredytobiorcy, którzy do dnia dzisiejszego nie zdecydowali się na podjęcie walki z bankiem, po publikacji wyroku TSUE w dniu 15 czerwca 2023 r., rozważą powierzenie nam swojej sprawy – komentuje Bartłomiej Krupa, prezes zarządu Votum SA.

Rekordowe ilości wygranych spraw Klientów Votum

Statystyki w zakresie postępowań sądowych wskazują, że kwiecień znajduje się na drugim miejscu pod względem liczby wydanych wyroków. Warto podkreślić, że jest to kolejny miesiąc, w którym liczba prawomocnych wygranych przekroczyła 200 spraw. Ilość wyroków, które zapadły w sądach I instancji  spowodowały, że Klienci Votum otrzymali ponad 1000 korzystnych wyroków w swoich sprawach.

Uchwała Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2023 r., zwiększająca skład sędziowski z jednego do trzech sędziów w sądach II instancji z pewnością wpłynęła na organizację ich pracy. W konsekwencji wspomnianej uchwały, niektóre sprawy musiały zostać odwołane i zostały wyznaczone dla nich nowe terminy. Istotne jest jednak to, że sprawy te mają być rozpatrywane w pierwszej kolejności, dlatego nie ma podstaw do obawy, że czas rozpatrywania spraw w sądach odwoławczych zostanie znacznie wydłużony – Kacper Jankowski, wiceprezes zarządu Votum SA.