Co do zasady ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od zawiadomienia go o szkodzie. Przed tym wydaje decyzję płatniczą, w której informuje o wysokości przyznanego odszkodowania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy do poszkodowanego trafia odmowa wypłaty odszkodowania.

 

Jakie znaczenie ma decyzja ubezpieczyciela?

 

Decyzja ubezpieczyciela, niezależnie od tego, czy jest to uznanie roszczenie w całości, części, czy odmowa wypłaty odszkodowania nie zamyka drogi do uzyskania wyższej kwoty świadczenia za szkodę poniesioną w związku z zaistniałym zdarzeniem.

 

Taką szansę najprawdopodobniej stracisz, jeśli zawrzesz z zakładem ubezpieczeń ugodę.  Właśnie dlatego każdą przedstawioną przez ubezpieczyciela propozycję ugody należy przemyśleć i, w miarę możliwości, skonsultować ze specjalistą, który oceni, czy proponowana kwota faktycznie jest odpowiednia. Istnieje bowiem ryzyko, że wraz z podpisaniem ugody całkowicie zrzekasz  się roszczeń w zamian za zaniżone odszkodowanie!

 

Warto wiedzieć, że polskie prawo przewiduje podjęcie różnych działań, które prowadzić będą do ponownego rozpatrzenia sprawy przez ubezpieczyciela lub weryfikacji słuszności jego decyzji przez inne podmioty. Jednak z takim działaniem nie można czekać zbyt długo, gdyż Twoje roszczenie o odszkodowanie może ulec przedawnieniu.

 

Odmowa wypłaty odszkodowania – co z nią zrobić?

 

Jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, najbardziej radykalnym możliwym działaniem jest skierowanie sprawy do sądu. Oczywiście przedtem warto podjąć negocjacje z zakładem ubezpieczeń. Jednak w sytuacji, gdy ubezpieczyciel kwestionuje przebieg zdarzenia, podstawę prawną roszczenia lub wskazuje, że odpowiedzialny za szkodę jest inny podmiot – wystąpienie na drogę sądową to przeważnie jedyny sposób na skuteczne wyegzekwowanie roszczeń.

 

 

odmowa wypłaty odszkodowania
 

 

Trzeba jednak pamiętać, że postępowanie sądowe wiąże się z koniecznością wstępnego pokrycia kosztów sądowych (opłata od pozwu, ewentualne koszty opinii biegłego sądowego), a w razie oddalenia powództwa sąd może obciążyć poszkodowanego także kosztami procesu poniesionymi przez stronę przeciwną.

 

Jednak zwykle wystąpienie na drogę sądową warto poprzedzić merytoryczną reklamacją. Może ona być złożona w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej z uwzględnieniem szczególnych procedur przewidzianych przez ubezpieczyciela. Zakład ubezpieczeń musi udzielić na nią odpowiedzi w ciągu 30 dni lub, w szczególnie skomplikowanych przypadkach, 60 dni. Jeśli ten termin zostanie przekroczony, reklamację uważa się za rozpatrzoną pozytywnie.

 

Twoje prawa w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania

 

Jeżeli jednak złożenie reklamacji nie przyniesie rezultatu i odmowa wypłaty odszkodowania została podtrzymana – masz prawo, by złożyć skargę do Rzecznika Finansowego. Jeśli stwierdzi on, że zostały naruszone prawa lub interesy poszkodowanego, może on wskazać reklamującemu przysługujące mu prawa i środki działania, skierować sprawę do pozasądowego postępowania, zwrócić się do tego podmiotu o ponowne rozpatrzenie, a także zwrócić się o zbadanie sprawy do właściwego organu, w szczególności do Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prokuratury albo organów kontroli państwowej, zawodowej lub społecznej.

 

Nie zapominajmy także o możliwości polubownego zakończenia sporu na zasadach ogólnych, a więc poprzez skierowanie sprawy do mediacji, zawezwanie do próby ugodowej lub powierzenie rozstrzygnięcia sądowi polubownemu. Jednak w przypadku całkowitej odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, spowodowanej najczęściej brakiem uznania odpowiedzialności co do zasady, mogą one nie przynieść spodziewanego rezultatu.

 

Jak widać odmowa wypłaty odszkodowania wcale nie zamyka Twojej drogi do uzyskania świadczeń odszkodowawczych. Pamiętaj jednak, że niezależnie od rodzaju działania podjętego po odmownej decyzji ubezpieczyciela, należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie przygotowanie, by podjąć dyskusję z zakładem ubezpieczeń.