Coraz więcej mówi się w mediach o prawach pasażerów do dochodzenia odszkodowań od przewoźnika za poniesione straty. Przeważnie poruszana jest kwestia szkód związanych z opóźnieniem środka transportu.

 

Warto jednak zaznaczyć, że stosowne świadczenia mogą należeć się również tym podróżnym, którzy zostali ranni podczas korzystania z przejazdu oferowanego przez przewoźnika.

Poniżej kompleksowo omawiamy oba przypadki.

 

Spóźniony autobus? Sprawdź swoje prawo do odszkodowania

 

Zgodnie z polskim prawem przewoźnik odpowiada za:

  1. szkodę spowodowaną przedwczesnym odjazdem transportu;
  2. straty wynikające z opóźnienia przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportu, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
  3. rzeczy, które podróżny przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, jeżeli szkoda powstała z winy przewoźnika.

 

Tylko w pierwszej sytuacji przewoźnik odpowiada niezależnie od tego, czy ponosi winę lub czy doszło do rażącego niedbalstwa. Zatem gdy pasażer poniesie szkodę, to wystarczy jedynie ustalić jej wartość. W pozostałych sytuacjach pasażer będzie musiał wykazać zaistnienie po stronie przewoźnika winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

 

Odszkodowanie, gdy przewrócisz się w autobusie

 

Warto zaznaczyć, iż według przepisów Kodeksu cywilnego przewoźnik odpowiada wobec pasażera zarówno za doznane przez niego urazy fizyczne, jak i za szkody w mieniu. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy taka szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego pasażera lub innej osoby, za którą przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności. W każdej innej sytuacji, zgodnie z tzw. zasadą ryzyka, poszkodowany może dochodzić należnego odszkodowania i nie musi przy tym wykazywać winy kierowcy za to zdarzenie.

 

przewrócić autobusie
 

Aby móc ubiegać się o odszkodowanie należy udowodnić, że szkoda powstała w określonych okolicznościach oraz że doznane przez nas urazy lub straty są tego następstwem. Przyznane świadczenia będą obejmować przede wszystkim zwrot wszelkich poniesionych przez poszkodowanego kosztów leczenia np. wizyt i badań lekarskich czy rehabilitacji. Pasażer, który doznał urazu może żądać od przewoźnika także wyrównania strat za utracone korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznany uraz, np. zwrot utraconego zarobku w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim.

 

Istnieje także możliwość uzyskania rekompensaty za doznaną na skutek wypadku krzywdę o charakterze moralnym. Takie zadośćuczynienie ma na celu wynagrodzić poszkodowanemu odczuwany przez niego ból fizyczny lub cierpienia psychiczne.

 

Nie ulega zatem wątpliwości, że prawo daje poszkodowanemu szereg podstaw do skutecznego dochodzenia roszczeń za doznaną na skutek wypadku szkodę. Należy jednak mieć świadomość, że odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkodę nie jest nieograniczona. Istnieją sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić nam wypłaty świadczeń, o jakie się ubiegamy. Jeśli tak się stanie, warto jest skorzystać z darmowej analizy roszczeń oferowanej przez VOTUM, by sprawdzić, czy taka odmowa była faktycznie zasadna. Dowiedz się, jak wygląda dochodzenie odszkodowań z VOTUM S.A.