Mam kredyt we frankach

Prawdopodobnie nadpłaciłeś ratę!


Spłacasz kredyt we frankach? Sprawdź czy możemy ci pomóc

Czym jest kredyt frankowy?

Powszechnie tzw. kredyt frankowy kojarzy się z kredytem udzielonym przez bank i spłacanym przez klienta w walucie franka szwajcarskiego (CHF), czyli klasycznym kredytem walutowym. Jednak te kilkaset tysięcy kredytów, które zostały udzielone „Frankowiczom”, wcale nie są kredytami walutowymi, a kredytami waloryzowanymi, wśród których rozróżniamy:

  • kredyt indeksowany
  • kredyt denominowany.

Kredyt indeksowany

W przypadku kredytu indeksowanego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy kwotę wyrażoną w złotówkach. Po jej wypłaceniu bank przelicza kwotę długu po kursie kupna waluty obcej i od tego momentu dług konsumenta jest wyrażony właśnie w tej walucie. Rata kredytu jest wstępnie wyliczana w obcej walucie, po czym w dniu płacenia raty następuje przeliczenie jej na złote na podstawie kursu sprzedaży z tabeli kursowej banku.

Indeksacji, zatem polega na uzależnieniu kapitału kredytu oraz raty kredytowej od mierników wartości ustalanych jednostronnie przez Bank przez co Klienci zmuszeni są do oddania na rzecz banku wyższej kwoty kapitału, niż w rzeczywistości otrzymali po uruchomieniu kredytu, co jednocześnie przekłada się na wysokość ich zadłużenia, które stale rośnie pomimo regularnie spłacanych zobowiązań.

Niemal wszystkie umowy kredytu indeksowanego i denominowanego nie posługują się jednym miernikiem wartości dla określania wysokości zobowiązań zarówno Banku, jak i Kredytobiorcy, lecz stosują dwa różne mierniki. Bank swoje zobowiązania przelicza według kursu kupna waluty obcej, a więc kursu niższego od kursu średniego, natomiast zobowiązania kredytobiorcy przeliczane są według kursu sprzedaży, a więc kursu wyższego. Zastosowanie tych podwójnych klauzul waloryzacyjnych prowadzi do osiągnięcia znacznych zysków przez Bank kosztem kredytobiorcy. Nie ulega więc wątpliwości, że klauzule waloryzacyjne stanowią nieuczciwe postanowienie umowne i nie wiążą konsumentów zgodnie z art. 385¹ k.c.

Warto sprawdzić czy nie jesteś jednym z kredytobiorców, którzy muszą zmierzyć się z tym problemem.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Nasi eksperci z Departamentu Spraw Bankowych poddadzą szczegółowej weryfikacji dokumentację związaną z Twoją umową o kredyt hipoteczny. Jeśli spełnione zostały określone przesłanki przedstawiamy możliwości dochodzenia roszczeń, a przede wszystkim nadpłaconych rat wynikających z zastosowania przez bank niezgodnych z prawem zapisów umownych. Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, dlatego niezbędne jest dostarczenie przez danego kredytobiorcę kompletu dokumentów związanych z umową o kredyt hipoteczny.

Kolejny etap postępowania

Po pozytywnej analizie sprawy i zakwalifikowaniu jej do prowadzenia, przygotowujemy wykaz dokumentacji niezbędnej do podjęcia dalszych czynności, w szczególności wyliczenia roszczeń.

W tym zakresie sporządzamy dla klienta wniosek gotowy do złożenia w banku udzielającym kredytu.

Pierwszą czynnością podejmowaną przez VOTUM S.A. po otrzymaniu dokumentacji z banku jest dokonanie na jej podstawie oceny terminów przedawnienia każdego z roszczeń.

W tym zakresie przygotowujemy dla naszych klientów indywidualne rozwiązania , by przerwać bieg przedawnienia i uchronić ich przed ewentualnymi stratami finansowymi, wynikającymi z niezachowania terminów ustawowych.

Przedawnienie

Co istotne, o terminie przedawnienia roszczeń nie decyduje tylko data zawarcia umowy z bankiem. Zgodnie z obowiązującym prawem, przedawnieniu nie ulega bowiem cała umowa o kredyt hipoteczny, tylko każda nadpłacona rata przedawnia się osobno. Pomimo skrócenia terminów przedawnienia, w sprawach frankowych obowiązuje 10-letni termin przedawnienia dla rat spłaconych przed wejściem w życie nowelizacji kodeksu cywilnego. Można zatem podjąć działania mające na celu odzyskanie nadpłaconych rat nie starszych niż 10 lat.

1. Czym skutkuje zlecenie sprawy Votum S.A. ?

Votum S.A. gwarantuje kompleksową pomoc prawną na każdym etapie wykonania umowy i obsługę ekspercką w postępowaniu przedsądowym, mediacyjnym, pojednawczym, sądowym oraz egzekucyjnym.

2. Ochrona – przerwanie biegu przedawnienia

Ocenimy zakres możliwych do zgłoszenia roszczeń oraz skontrolujemy terminy przedawnienia i przygotujemy w tym zakresie indywidualne rozwiązania.

3. Kompletowanie dokumentacji

Sprawdzimy kompletność oraz dokonamy szczegółowej analizy otrzymanej od Klienta dokumentacji bankowej. Ponadto, udzielimy pomocy w razie problemów z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji z banku.

4. Oszacowanie roszczeń

Przeanalizujemy całą historię spłaty kredytu waloryzowanego do waluty obcej. Przygotujemy zestawienie określające wartość nadpłaconych rat kredytowych oraz określimy wartość pozostałych, nieprzedawnionych roszczeń.

5. Zgłoszenie roszczeń

Wystosujemy do banku pisemne wystąpienie ze zgłoszeniem roszczeń wobec zastrzeżeń związanych z umową o kredyt waloryzowany do waluty obcej. Przygotujemy również indywidualnie dostosowaną do stanu faktycznego i prawnego sprawy, strategię postępowania, kompleksowo obejmującą etap przedsądowego i sądowego dochodzenia roszczeń.

 

Votum w ramach uzyskanego od Klienta wynagrodzenia i w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, pokrywa koszty wskazanego przez siebie:

  • specjalisty obsługi spraw finansowych na każdym etapie wykonania umowy,
  • specjalisty w zakresie szacowania roszczeń w postępowaniu przedsądowym,
  • pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym,
  • adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu przedsądowym, pojednawczym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Jesteśmy dla Ciebie

W sprawach prowadzonych przez Departament Spraw Bankowych, w zależności od rodzaju umowy kredytowej i indywidualnej sytuacji klienta, precyzujemy roszczenia z tytułu:

  • zwrotu nadpłaconych rat,
  • opłat uiszczonych przez kredytobiorców na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego,
  • składek nienależnie opłaconych na ubezpieczenie pomostowe,
  • unieważnienia umowy kredytowej (alternatywnie, w uzasadnionych przypadkach).

 

Votum S.A. gwarantuje kompleksową pomoc prawną na każdym etapie wykonania umowy i obsługę ekspercką w postępowaniu przedsądowym, mediacyjnym, pojednawczym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Skontaktuj się z nami i sprawdź jak możemy ci pomóc. Jesteśmy dla Ciebie.

Dziękujemy za zaufanie już ponad 6.500 „Frankowiczom”!

 

Czytaj więcej

Miałeś inną szkodę? Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie.

Zostałem ranny w wypadku

ZOSTAŁEM RANNY W WYPADKU

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

Rodzina

Mój bliski ucierpiał w wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Wypadek

mam szkodę rzeczową

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

Franki

mam kredyt we frankach

Masz kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich? Sprawdź, czy możesz ubiegać się o zwrot nadpłaconych rat. Zweryfikujemy Twoje roszczenia..

Zostałem ranny w wypadku

Mam szkodę na nieruchomości

Sprawdzimy Twoje prawo do odszkodowania za uszkodzony budynek lub zniszczone mieszkanie.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń

Zadzwoń do nas

Infolinia pon. – pt.: 8:00 – 16:00


Wyślij e-mail

Wyślij do nas e-mail

Wyślij e-mail a my skontaktujemy się z Tobą


panel klienta moja sprawa

Chcę sprawdzić

aktualny etap sprawy