Zgodnie z informacjami pochodzącymi ze statystyk policyjnych dotyczących wypadków i kolizji drogowych w 2019 doszło aż do 455 tysięcy kolizji drogowych. Tym samym można zauważyć, że dochodzi do nich niezwykle często, a ich uczestnicy nie zawsze wiedzą co należy zrobić. Czy do każdego zdarzenia drogowego powinno się wezwać policję? Kiedy wystarczy spisać oświadczenie?

Sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie!

Czym różni się kolizja od wypadku?

Podstawowa różnica pomiędzy kolizją a wypadkiem drogowym to zakres obrażeń, jakie odnieśli ich uczestnicy. Dlatego o wypadku możemy mówić jeśli doszło do poważnych obrażeń powodujących rozstrój zdrowia trwający powyżej 7 dni lub śmierci jednego z uczestników zdarzenia.

Natomiast głównym skutkiem kolizji drogowej jest przede wszystkim szkoda majątkowa, a roszczenie odszkodowawcze z tym związane przedawnia się po upływie 3 lat. Tym samym poszkodowany ma ograniczony czas, w którym może otrzymać wszystkie należne mu świadczenia.

Po złożeniu wniosku do ubezpieczyciela pierwszą wypłatę należnych świadczeń otrzymuje się relatywnie szybko, jednak często jest to suma znacznie zaniżona. Warto wówczas skorzystać z pomocy ekspertów, którzy mogą pomóc w uzyskaniu dopłaty do odszkodowania.

Kolizja drogowa a likwidacja szkody

W przypadku kolizji drogowej proces likwidacji szkody ma uproszczony charakter. Najczęściej konieczne jest spisanie oświadczeń przez poszkodowanego, a także sprawcę zdarzenia. Wzywanie policji nie jest obowiązkowe. Wyjątek stanowi sytuacja, w której nie można ustalić sprawcy zdarzenia. Notatka policyjna będzie wówczas ważnym dokumentem podczas ubiegania się o wypłatę odszkodowania.

Oświadczenie o kolizji drogowej

Oświadczenie o kolizji drogowej powinno zawierać kilka informacji, z treści dokumentu musi jasno wynikać co się stało i kto brał udział w zdarzeniu. W szczególności są to:

  • opis okoliczności zdarzenia (w tym: data, godzina, miejsce zdarzenia).
  • dane poszkodowanego i sprawcy.
  • numery rejestracyjne samochodów.
  • numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy oraz informację o ubezpieczycielu.
  • opis uszkodzeń pojazdu poszkodowanego oraz sprawcy.
  • oświadczenie sprawcy o przyjęciu odpowiedzialności za kolizję.
  • dane ewentualnych świadków.

Informacja o ewentualnych świadkach zdarzenia może okazać się bardzo ważna w późniejszym procesie likwidacji szkody. W jego trakcie towarzystwo ubezpieczeniowe wyśle lub skontaktuje się telefonicznie ze sprawcą wypadku. Jest to standardowa procedura ubezpieczycieli, która umożliwia weryfikację prawdziwości złożonego oświadczenia.

W sytuacji, gdy sprawca wypadku podpisze oświadczenie może się potem wycofać, nie potwierdzając okoliczności zdarzenia. Wówczas przydatne mogą się okazać nagrania oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia, a także relacje świadków.

Odszkodowania należne poszkodowanym w wypadkach są nagminnie zaniżane przez ubezpieczycieli. Dlatego warto rozważyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, dzięki któremu możliwe jest otrzymanie dopłaty do odszkodowania.