Wrzesień przyniósł kolejne umowy podpisane z kredytobiorcami frankowymi przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Votum. Na podpisanie umowy zdecydowało się 1.216 nowych Klientów, czyli 196 więcej niż przed miesiącem. Potwierdza to, że zainteresowanie frankowiczów nie słabnie i nowe osoby decydują się na podjęcie działań w swojej sprawie. Można się spodziewać, że w kolejnym miesiącu ta liczba będzie jeszcze wyższa, tym bardziej że w październiku zostały podpisane pierwsze umowy z kredytobiorcami gotówkowymi w ramach Sankcji Kredytu Darmowego.

Nowa oferta – Sankcja Kredytu Darmowego

Od niedawna spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej świadczą pomoc prawną nie tylko kredytobiorcom frankowym, ale również tym, którzy zdecydowali się na kredyt konsumencki, a ich umowa zawierała pewne nieprawidłości, co może skutkować Sankcją Kredytu Darmowego. O oczekiwaniach dotyczących zarówno nowego produktu, jak i dochodzenia roszczeń z umów kredytowych dla portalu StockWatch.pl wypowiedział się Prezes Votum SA Bartłomiej Krupa

Bartłomiej Krupa
W najbliższym czasie spodziewamy się wzrostu zainteresowania ofertą dochodzenia roszczeń z umów bankowych. Poza czynnikami sezonowymi, które w ostatnich latach pozytywnie wpływały na tendencje sprzedażowe w IV kwartale danego roku i większą decyzyjność Klientów po okresie wakacyjnym, widzimy dodatkowe czynniki kształtujące potencjał rynkowy w perspektywie najbliższych miesięcy. (…) Jednocześnie w perspektywie nie tylko najbliższego kwartału, ale również kolejnych lat działalności Grupy Kapitałowej Votum, na jej wynik będzie miało wpływ poszerzenie zakresu świadczonej usługi w segmencie bankowym o całkowicie nową grupę Klientów, którzy zawarli umowę o kredyt konsumencki z nieprawidłowościami, skutkującymi Sankcją Kredytu Darmowego. Nasz oferta została dobrze przyjęta przez Klientów i zawarliśmy pierwsze kontrakty w tym zakresie.”

– Bartłomiej Krupa, Prezes Zarządu VOTUM SA

Ożywienie w sądach

Do wzrostu zainteresowania wystąpieniem przeciwko bankowi z pewnością przyczynia się ożywienie na salach sądowych. Jest to widoczne chociażby poprzez liczbę wydanych orzeczeń. Kancelarie wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Votum otrzymały we wrześniu:

  • 636 wyroków dotyczących nieważności umowy kredytowej (I instancja)
  • 190 wyroków dotyczących nieważności umowy kredytowej (II instancja)

W  poprzednim miesiącu były to odpowiednio 419 i 124 wyroki. Warto jednak zauważyć, że na październik zaplanowano 2885 terminów sądowych, to rekordowy wynik.

Kacper Jankowski Votum S.A.
Statystyki wydanych rozstrzygnięć we wrześniu oraz zaplanowanych wokand w październiku zwiastują rekordowy kwartał w historii naszej działalności. Ponadto odnotowujemy pierwsze skutki wyroku TSUE wydanego w sprawie klienta reprezentowanego przez kancelarię z Grupy Kapitałowej Votum, który może zrewolucjonizować dotychczasową metodykę prowadzenia postępowań sądowych w sprawach frankowych i przyspieszyć rozpoznawanie spraw. Mam tu na myśli brak konieczności każdorazowego badania uczciwości postanowień umownych, jeśli zostały już uznane przez SOKiK za bezprawne i wpisane do Rejestru Klauzul Niedozwolonych, a także odstąpienie od badania indywidualnych cech powodów, które nie wpływają na zakres obowiązku informacyjnego banku względem nich. Tym samym orzeczenie TSUE z 21 września 2023 r. daje sądom krajowym kolejne narzędzie do nadania procesom frankowiczów jeszcze większej dynamiki, co powinno zaowocować zwiększoną liczbą korzystnych wyroków dla klientów GK Votum.

– Kacper Jankowski, wiceprezes zarządu VOTUM SA

Kolejny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Korzystne wyroki to nie jedyny czynnik, który przekłada się na wzrost zainteresowania frankowiczów. W najbliższym czasie prawdopodobnie zapadnie kolejny wyrok TSUE w sprawie Klientów reprezentowanych przez kancelarię z GK Votum (sygn. akt C-140/22). Trybunał rozważy zagadnienie przedawniania roszczeń banków o kapitał, co może być dodatkowym bodźcem do działania dla kolejnej grupy kredytobiorców frankowych.

Wypowiedzi Zarządu VOTUM SA dla portalu StockWatch.pl.