Grupę Kapitałową VOTUM tworzą podmioty specjalizujące się przede wszystkim w świadczeniu pomocy klientom indywidualnym w zakresie dochodzenia roszczeń od podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody, a także wynikających z umów kredytów bankowych indeksowanych bądź denominowanych do waluty obcej.
Ugruntowana pozycja na rynku oraz wieloletnie doświadczenie spółek z grupy kapitałowej VOTUM zapewniają bezpieczeństwo i najwyższą jakość obsługi we wszystkich segmentach prowadzonej działalności.

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy poszukuje kandydatów na stanowisko:

PRAWNIK/APLIKANT

Nr ref. H&W/10/2020
Miejsce pracy: Wrocław

Zakres obowiązków:

• Bieżące wsparcie dla adwokatów i radców prawnych współpracujących z Kancelarią
• Sporządzanie projektów umów, opinii, pism, wniosków
• Bezpośredni kontakt z klientami, sądami oraz organami administracji

Oczekiwania:

• Wykształcenie wyższe prawnicze
• Umiejętność pracy pod presją czasu
• Dobra organizacja pracy
• Bardzo dobra znajomość programu MS Office, w szczególności Word i Exel
• Mile widziane zainteresowanie prawem cywilnym i handlowym (ze względu na profil działalności kancelarii)

Oferujemy:

• Pracę w pełnym wymiarze czasu (możliwość rozpoczęcia pracy między godzinami 7-11 i kończenia pomiędzy godziną 15 i 19)
• Przyjazną atmosferę pracy
• Pakiet socjalny (opieka medyczna, karta MultiSport)
• Miejsce pracy w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: hr@votum-sa.pl
z podanym w temacie nr ref.: H&W/10/2020

Rekrutację możemy zakończyć przed upływem terminu publikacji ogłoszenia.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód:

 1. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej z ogłoszenia o pracę
 2. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH HALAŚ I WSPÓLNICY SP.K prosimy o umieszczenie następującej zgody:
  Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH HALAŚ I WSPÓLNICY SP.K.

Ponadto w przypadku podania w dokumentach rekrutacyjnych danych szczególnej kategorii (danych dotyczących pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej)

Prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie poprzez umieszczenie następującej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych tj. KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH HALAŚ I WSPÓLNICY SP.K.. z siedzibą we Wrocławiu (53-012 Wrocław), ul. Wyścigowa 56i, KRS 0000839551 zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
________________________________________

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH HALAŚ I WSPÓLNICY SP.K. z siedzibą we Wrocławiu (53-012 Wrocław), ul. Wyścigowa 56i, KRS 0000839551,
 2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod ww. adresem lub emailem: iod@halasiwspolnicy.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH HALAŚ I WSPÓLNICY SP.K., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.
 3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. C RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w dokumentach rekrutacyjnych i ich przesłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy/współpracy przez wybranego kandydata. Jeżeli kandydat wyraził odrębną zgodę (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniej zgody, dane te będą przetwarzane przez okres 1 roku od zakończenia rekrutacji.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 5. Twoje dane będą udostępnione: podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną; podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT; podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają;
 6. Prawa, jakie Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych: dostęp do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO), (2) sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), (3) usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), (4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że: (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wnioskodawca sprzeciwia się ich usunięciu (c) Administrator nie potrzebuje już danych, a wnioskodawca potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), (5) przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO), (6) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO), (7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).
 7. W celu skorzystania z uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem (np. składając wniosek na skrzynkę mailową: iod@bochenekiwspolnicy.pl) i wskazanie prawa, z którego chcesz skorzystać.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.