Klauzula informacyjna dla kontrahentówKlauzula informacyjna dla kontrahentów

1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Dopłaty Powypadkowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-126, przy al. Wiśniowej 47, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000468212, zwany dalej „Administratorem”. Pozostałe dane kontaktowe Administratora: e-mail: biuro@doplatypowypadkowe.pl.

 

 

2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod ww. adresem lub e-mail: iod@doplatypowypadkowe.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych Dopłaty Powypadkowe S.A., al. Wiśniowej 47, 53-126 Wrocław.

 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie poniższych przesłanek oraz przez następujące okresy czasu:

  • na potrzeby realizacji umowy – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane będą przetwarzane przez czas realizacji Umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a mianowicie realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, dane będą przetwarzane przez okresy wskazane przez przepisy podatkowe,
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
    – w postaci ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed potencjalnymi roszczeniami do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń zgodnie kodeksie cywilnym albo zaspokojenia roszczeń.
    – w przypadku danych osobowych reprezentantów / przedstawicieli / pełnomocników / pracowników / współpracowników kontrahenta podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest potrzeba zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, dane będą przetwarzane przez czas realizacji Umowy.

 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a w zakresie wypełnienia obowiązków wynikających z prawa podatkowego – podanie danych jest obowiązkowe. Brak podania wskazanych danych może skutkować brakiem zawarcia umowy.

 

5. Twoje dane będą udostępnione:

  • podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną;
  • podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT;
  • podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.

6. Prawa, jakie Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
dostęp do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO), (2) sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), (3) usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), (4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że: (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wnioskodawca sprzeciwia się ich usunięciu (c) Administrator nie potrzebuje już danych, a wnioskodawca potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), (5) przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO), (6) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO), (7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).

 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Polityka prywatności fanpage Co do złotówki

Dane Inspektora Ochrony Danych Bartłomiej Muzaj iod@doplatypowypadkowe.pl ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław Na podstawie art.

Polityka prywatności fanpage Dopłaty Powypadkowe S.A.

Dane Inspektora Ochrony Danych Bartłomiej Muzaj iod@doplatypowypadkowe.pl ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław Na podstawie art.

Klauzula informacyjna dla umowy przelewu wierzytelności

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.