Klauzula informacyjna dla umowy przelewu wierzytelnościKlauzula informacyjna dla umowy przelewu wierzytelności
 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Dopłaty Powypadkowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-126, przy al. Wiśniowej 47, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000468212, zwany dalej „Administratorem”. Pozostałe dane kontaktowe Administratora: email: biuro@doplatypowypadkowe.pl.
 2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod ww. adresem lub emailem: iod@doplatypowypadkowe.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych Dopłaty Powypadkowe S.A., al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław.
 3. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celach, na podstawie przesłanek oraz przez okres czasu:
  • wykonania Umowy – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; dane będą przetwarzane przez czas realizacji umów;
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów podatkowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. c RODO; dane będą przetwarzane przez okres wskazany w ww. przepisach prawa;
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed wzajemnymi roszczeniami stron – podstawą prawną jest art. 6ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową; dane będą przetwarzane przez czas trwania Umowy, a po jej zakończeniu do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania, w szczególności związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających z Umowy, w której dane osobowe zostały zgromadzone;
  • marketingu usług Administratora, wykorzystywane do tego celu będą środki komunikacji w tym telefon oraz e-mail – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu; dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu;
  • marketingu usług podmiotów należących do grupy kapitałowej Administratora oraz jego partnerów – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą; dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla celów wykonania Umowy. W przypadku braku podania danych, realizacja Umowy może się stać niemożliwa.
 5. Dane osobowe będą udostępnione:
  • podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją Umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną;
  • podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT;
  • operatorom pocztowym lub firmom kurierskim w związku z realizacją Umowy;
  • podmiotowi zobowiązanemu do naprawienia szkody – w związku z dochodzeniem wierzytelności będącej przedmiotem cesji;
  • organom nadzorczym nad rynkiem finansowym, a mianowicie Rzecznikowi Finansowemu lub Komisji Nadzoru Finansowego –w związku z dochodzeniem wierzytelności będącej przedmiotem cesji;
  • podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.
 6. Prawa, jakie Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych: dostęp do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO), (2) sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16RODO), (3) usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), (4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że: (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wnioskodawca sprzeciwia się ich usunięciu (c) Administrator nie potrzebuje już danych, a wnioskodawca potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), (5) przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO), (6) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO), (7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Polityka prywatności fanpage Co do złotówki

Dane Inspektora Ochrony Danych Bartłomiej Muzaj iod@doplatypowypadkowe.pl ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław Na podstawie art.

Polityka prywatności fanpage Dopłaty Powypadkowe S.A.

Dane Inspektora Ochrony Danych Bartłomiej Muzaj iod@doplatypowypadkowe.pl ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław Na podstawie art.

Klauzula informacyjna dla umowy przelewu wierzytelności

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.