dlafrankowiczow.pl – POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONYdlafrankowiczow.pl – POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej https://dlafrankowiczow.pl/, zwanej dalej: Serwisem i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i inne informacje dotyczące użytkowników ww. Serwisu.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Votum Robin Lawyers S.A. siedzibą we Wrocławiu, 53-012, przy ul. Wyścigowej 56i, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273033, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod ww. adresem lub emailem: iod@votum-rl.pl lub pisemnej: Inspektor  Ochrony  Danych Votum Robin Lawyers S.A., ul.  Wyścigowa 56i, 53-012  Wrocław.
 3. Administrator zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonego w Serwisie. internetowej formularza, w celu dokonania udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej. Użytkownik może przekazać Przedsiębiorcy za pomocą formularzy znajdujących się w Serwisie, dane osobowe takie imię, numer telefonu, adres email, miejscowość zamieszkania oraz dane banku, z którym użytkownik zawarł umowę kredytu i datę podpisania umowy kredytowej wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza.
 4. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celach, na podstawie przesłanek oraz przez okres czasu wskazany w poniższej tabeli. Podanie danych jest dobrowolne, zaś skutki braku podania danych są szczegółowo wskazane w tabeli.11062019tabela-pkt4PolitykaPrivdlaFrankoweb
 5. Podane dane osobowe udostępnione będą:
  • podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną;
  • podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT;
  • operatorom pocztowym lub firmom kurierskim w związku z realizacją umowy;
  • podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, posiadają Państwo następujące uprawnienia:
  • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  • sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
  • usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu (c) administrator nie potrzebuje już danych, a osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO),
  • przenoszenia swoich danych osobowych(art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO).,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
  • Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 7 oraz 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
 7. Podane dane osobowe będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie nowych usług. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będę weryfikowane przez pracownika bądź współpracownika Administratora.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach w Serwisie.

Polityka plików cookies

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, Serwis przechowuje zapytania HTTP, , które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających Serwis (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer Serwisu Spółki może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

 • IP komputera,
 • informacja zawarta w plikach cookies lub innych podobnych technologiach,
 • dane dotyczące sesji,
 • dane przeglądarki internetowej,
 • dane dotyczące urządzenia,
 • dane dotyczące aktywności w Serwisie.

 

Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies są przez Votum Robin Lawyers S.A przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem Serwisu … Spółka wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu Serwisu do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

Michał Gadomski
Michał Gadomski

Redaktor

michal.gadomski@votum-sa.pl

Ekspert w Grupie Kapitałowej Votum S.A. związany z branżą odszkodowawczą od 2005 r. W Kancelarii odszkodowawczej zajmuje się również komunikacją z partnerami i działaniami CSR... czytaj więcej

Czytaj również


Klauzula informacyjna do umowy kompleksowej obsługi sprawy bankowej

VOTUM ROBIN LAWYERS S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi

Klauzula informacyjna na przedstawienie oferty handlowej w przypadku pozyskania danych z innego źródła

1. Wykonując obowiązek z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

Klauzula przedstawienie oferty handlowej

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Votum Robin Lawyers S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław,

Klauzula informacyjna dla bezpłatnej analizy roszczeń

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Votum Robin Lawyers S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław,