Klauzula informacyjna do umowy kompleksowej obsługi sprawy bankowejKlauzula informacyjna do umowy kompleksowej obsługi sprawy bankowej
 1. VOTUM ROBIN LAWYERS S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), dane osobowe podane przez Klienta w Umowie i załącznikach do Umowy, jak również dane uzyskane w trakcie jej wykonywania będą przetwarzane przez VOTUM ROBIN LAWYERS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000273033; REGON: 020447530, NIP: 899-25-90-002 (dalej „Spółka”), która stanie się Administratorem tych danych.
 2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych VOTUM ROBIN LAWYERS w formie elektronicznej: e-mailiod@votum-rl.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych VOTUM ROBIN LAWYERS S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie poniższych przesłanek oraz przez następujący okres czasu:
  • wykonania Umowy – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; dane będą przetwarzane przez czas realizacji Umowy;
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów podatkowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; dane będą przetwarzane przez okres wskazany w ww. przepisach prawa;
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed wzajemnymi roszczeniami stron – podstawą prawną jest art. 6ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową; dane będą przetwarzane przez czas trwania Umowy, a po jej zakończeniu do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania, w szczególności związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy między Klientem a Administratorem, w którym dane osobowe zostały zgromadzone;
  • marketingu usług Administratora, wykorzystywane do tego celu będą środki komunikacji w tym telefon oraz e-mail– podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu; dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu;
  • marketingu usług podmiotów należących do grupy kapitałowej Administratora oraz jego partnerów – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą; dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.
 4. Dane osobowe udostępnione będą:
  • podmiotom współpracującym z Administratorem w związku z realizacją Umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną;
  • bankom, z którymi Klient zawarł umowę kredytu indeksowanego bądź denominowanego do waluty obcej w związku z zastosowaną indeksacją oraz ubezpieczeń z nimi powiązanymi, w związku z realizacją Umowy;
  • organom nadzorczym nad rynkiem finansowym tj. Rzecznikowi Finansowemu lub Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z realizacją Umowy;
  • podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają;
  • operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w związku z realizacją Umowy;
  • bankom, w których Administrator posiada rachunki bankowe, w zakresie dokonywanych transakcji.
 5. Klient ma prawo: (1) dostępu do danych osobowych, w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO), (2) sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), (3) usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO),(4)ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że: (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b)przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się ich usunięciu (c) Administrator nie potrzebuje już danych, a Klient potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), (5) przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO), (6) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO), (7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).
 6. W celu skorzystania z uprawnień Klient kontaktuje się z VOTUM ROBIN LAWYERS S.A. (np. składając wniosek na skrzynkę mailową: wnioskiodo@votum-rl.pl) i wskazuje prawo, z którego chcesz korzystać.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla celów wykonania Umowy, a w zakresie przetwarzania danych w celu marketingu – niezbędne do złożenia oferty handlowej. W przypadku braku podania danych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych, realizacja Umowy lub złożenie oferty handlowej może stać się niemożliwe.
 9. Dane osobowe wskazane w Umowie, będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie Klientowi nowych usług. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika VOTUM ROBIN LAWYERS S.A.
Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Klauzula informacyjna do umowy kompleksowej obsługi sprawy bankowej

VOTUM ROBIN LAWYERS S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi

Klauzula informacyjna na przedstawienie oferty handlowej w przypadku pozyskania danych z innego źródła

1. Wykonując obowiązek z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

Klauzula przedstawienie oferty handlowej

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Votum Robin Lawyers S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław,

Klauzula informacyjna dla bezpłatnej analizy roszczeń

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Votum Robin Lawyers S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław,