Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kontynuuje rozstrzyganie kwestii dotyczących kredytów udzielanych we franku szwajcarskim. Ostatnie orzeczenie zostało ogłoszone 7 grudnia 2023 roku w ramach sprawy oznaczonej numerem C-140/22. TSUE udzielił odpowiedzi na dwa pytania postawione przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście. Sprawy Frankowe przyśpieszą!

Najnowsza decyzja TSUE w sprawie Frankowiczów

Decyzja najnowszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej została ogłoszona 7 grudnia 2023 r. Była skoncentrowana na ocenie praktyk stosowanych przez instytucje bankowe udzielające kredytów denominowanych oraz indeksowanych do franka szwajcarskiego. Warto zauważyć, że wydane stanowisko wpłynie na przyśpieszenie procesów sądowych Frankowiczów oraz terminy ustalania odsetek!

Bartłomiej Krupa, prezes zarządu VOTUM S.A.
Najnowszy wyrok tsue c-140/22

Jakie pytania zostały skierowane do TSUE

W 2022 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia zainicjował postępowanie dotyczące pytań prejudycjalnych skierowanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kontekście sprawy Frankowiczów przeciwko mBankowi. Pytania, które zostały skierowane do TSUE:

  • Czy konsument musi wyrazić świadome oświadczenie o zrozumieniu skutków ewentualnej nieważności umowy?
  • Czy termin przedawnienia roszczenia banku zaczyna upływać od momentu, w którym konsument złożył wymagane oświadczenie, zgodnie z punktem 1?
  • Czy konsument może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1, nawet jeśli wcześniej wystosował wezwanie do zapłaty przedsiębiorcy?
  • W jaki sposób należy uregulować stosunki między stronami po uznaniu umowy o kredyt we frankach za nieważną?

Co ciekawe, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej udzielił odpowiedzi tylko na dwa pytania, a mianowicie na pytania numer 1 i 4.

Należy podkreślić, że niniejsze postępowanie to kolejny przykład prokonsumenckiej decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Frankowiczów.

Sprawy Frankowiczów przyśpieszą!

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie składania oświadczeń przez konsumentów dotyczących skutków nieważności umowy było przewidywalne. Jak podejrzewano, Trybunał potwierdził, że wymóg składania oświadczeń przez klientów był niezgodny z art. 6 i 7 dyrektywy 93/13, a także naruszał zasady skuteczności. Ostatni wyrok w sprawie C-140/22 ma istotny wpływ na kwestie przedawnienia roszczeń i przyspieszy procesy sądowe, ponieważ nie będzie już konieczności odbierania oświadczeń od konsumentów przez sądy.

„Czas oczekiwania na zakończenie procesu dotychczas jest rekompensowany konsumentom odsetkami za opóźnienie, które będzie zobowiązany zapłacić bank po przegranej sprawie”

Kacper Jankowski, wiceprezes zarządu Votum S.A. DLA BANKIER.PL

Zwrot pełnej wartości roszczeń dla konsumenta


Konsumentowi przysługuje prawo do otrzymania pełnej wartości roszczeń, bez konieczności pomniejszania jej o odsetki! TSUE potwierdził swoje stanowisko, które przedstawił w sprawie C-520/21 dot. roszczeń banków z tytułu bezumownego korzystania z kapitału. W swojej decyzji Trybunał jednoznacznie wskazał, że żądania banków są niezgodne z prawem. Instytucje bankowe nie posiadają uprawnień do wymagania jakichkolwiek dodatkowych roszczeń, które przewyższają kapitał udostępniony konsumentowi.

Kacper Jankowski, wiceprezes zarządu Votum S.A.