Urazy doznane na skutek wypadku komunikacyjnego mogą być bardzo różne, od drobnych stłuczeń po urazy kręgosłupa czy amputacje. W zależności od charakteru doznanych urazów rekonwalescencja po wypadku przybiera różne formy i niekiedy trwa nawet latami. Co w sytuacji, gdy ubezpieczyciel na skutek zgłoszenia szkody wypłacił zaniżoną kwotę, lub odmówił wypłacenia odszkodowania lub zadośćuczynienia?

Ubezpieczyciel zaniżył lub odmówił wypłaty należnych Ci świadczeń?

Kiedy można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela ma się określony czas, są to 3 lata od dnia wydania decyzji. Natomiast jeśli roszczenia wynikają ze szkody powstałej na skutek przestępstwa tj. zbrodni lub występku termin ten jest znacznie dłuższy i wynosi 20 lat.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Upływ czasu nie działa na korzyść poszkodowanego. Może utrudniać między innymi pozyskanie dokumentacji czy przypomnienie sobie szczegółów dotyczących okoliczności wypadku.

W jaki sposób złożyć odwołanie?

W decyzji wydanej przez ubezpieczyciela powinno znajdować się pouczenie o sposobie złożenia reklamacji. W zdecydowanej większości ubezpieczyciel wskazuje adres mailowy, na który należy przesłać dokument, jednak nie jest to jedyny sposób na złożenie odwołania. Alternatywnym rozwiązaniem może być:

 • list poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres do korespondencji wskazany przez ubezpieczyciela,
 • osobiste dostarczenie do oddziału ubezpieczyciela.
 • zgłoszenie odwołania poprzez infolinię.

Najlepszym sposobem, z perspektywy osoby poszkodowanej, wydaje się być wysłanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem jego odbioru. Jest to rozwiązanie korzystne przede wszystkim ze względu na pewność, że odwołanie dotarło do ubezpieczyciela. Dzięki temu znana jest też datę jego otrzymania, co jest ważne, ponieważ od tego czasu zaczyna biec termin dla ubezpieczyciela na rozpoznanie odwołania.

Termin na rozpoznanie odwołania przez ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, kiedy z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy czas na rozpoznanie odwołania zostanie wydłużony.

czas

Zgodnie z przepisami prawa poszkodowany powinien zostać o tym poinformowany w terminie 30 dni od otrzymania odwołania i otrzymać wyjaśnienie dotyczące przyczyny opóźnienia. Do najczęstszych przyczyn wydłużenia rozpatrywania odwołania przez ubezpieczyciela należą między innymi:

 • konieczność pozyskania dokumentacji np. od placówki medycznej,
 • uzyskanie dokumentacji karnej,
 • oczekiwanie na orzeczenie lekarza lub opinię innego specjalisty.

Maksymalny czas na rozpoznanie odwołania to 60 dni. W przypadku niedotrzymania powyższych terminów, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

Jakie dane powinny znaleźć się w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela?

Najważniejsze rzeczy, które powinny znaleźć się w odwołaniu to:

 • dane osoby poszkodowanej,
 • wskazanie danych ubezpieczyciela,
 • podanie numeru szkody lub numeru polisy,
 • podanie kwoty, jaką ubezpieczyciel powinien wypłacić,
 • uzasadnienie,
 • załączenie nowej dokumentacji, w szczególności medycznej, karnej, faktur)
 • Twój podpis

Uzasadnienie odwołania

Istotną częścią odwołania od decyzji ubezpieczyciela jest jego uzasadnienie. Powinno znaleźć się w nim między innymi odwołanie do przepisów prawa np. kodeksu cywilnego, a także aktualnego orzecznictwa sądów. Ponadto jego napisanie powinna poprzedzać szczegółowa analiza decyzji wydanej przez ubezpieczyciela – w szczególności jeśli zawiera informację o opinii jaką w sprawie poszkodowanego wydał lekarz specjalista lub w zależności od charakteru szkody, rzeczoznawca. Jeżeli taka opinia nie została w ogóle wydana w toku sprawy można zażądać jej sporządzenia.

Niechlubną praktyką jest sporządzanie niekorzystnych opinii, w szczególności zaniżających uszczerbek na zdrowiu lub koszty naprawy pojazdu. Dlatego po przeprowadzeniu analizy należy je zakwestionować – np. podając ceny części np. ze sklepów internetowych, aukcji internetowych lub przesyłając nową dokumentację medyczną, faktury.

Samo wskazanie, że nie zgadzamy się z decyzją ubezpieczyciela nie jest wystarczające do tego, aby ubezpieczyciel zmienił swoje stanowisko. Z tego względu warto powierzyć swoją sprawę profesjonalistom, którzy nie tylko dokonają szczegółowej analizy okoliczności wypadku i dokumentacji związanej ze szkodą, ale będą także wsparciem na każdym etapie postępowania.

Jakie są możliwe scenariusze po rozpatrzeniu reklamacji przez ubezpieczyciela?

Ubezpieczyciel po rozpatrzeniu odwołania może dopłacić środki, zaproponować zawarcie ugody lub podtrzymać pierwotną decyzję. Warto jednak wiedzieć, że nawet w sytuacji, gdy ubezpieczyciel podtrzyma swoje pierwotne stanowisko możliwe jest podjęcie dalszych kroków mających na celu uzyskanie wypłaty wszystkich świadczeń należnych osobie poszkodowanej. Są to między innymi:

 • wystąpienie do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o interwencję lub z wnioskiem o pomoc w polubownym zakończeniu sprawy,
 • skierowanie sprawy do sądu polubownego lub mediacji,
 • skierowanie sprawę do sądu.