Kredyt we frankach pozew do sądu i koszty sądoweKredyt we frankach pozew do sądu i koszty sądowe

Wciąż znaczna grupa frankowiczów obawia się złożenia pozwu i tym samym skierowania swojej sprawy na drogę sądową jako argument podając strach przed długotrwałym i kosztownym postępowaniem. Ile kosztuje postępowanie sądowe w związku z kredytem we frankach?

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Opłata sądowa – pozew

Decydując się na postępowanie sądowe należy liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej od złożonego pozwu, której wysokość ustalana jest na podstawie wartości roszczenia dochodzonego w związku z kredytem we frankach.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2018 poz. 300) ww. opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu (tj. wartości dochodzonego roszczenia) jednak nie mniej niż 30,00 złotych i nie więcej niż 1.000,00 złotych. Oznacza to, że jeżeli konsument występuje w pozwie z roszczeniem w wysokości 18.000,00 zł, to wówczas opłata od pozwu będzie wynosić 900,00 zł, natomiast jeżeli roszczenie będzie opiewało na kwotę 80.000,00 zł wówczas konsument powinien zapłacić 1.000,00 zł.

Ile kosztuje udzielenie pełnomocnictwa?

Koszty związane ze złożeniem pozwu to nie jedyne, z jakimi musi liczyć się frankowicz – jeżeli w sprawie jest reprezentowany przez pełnomocnika: adwokata lub radcę prawnego konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Wysokość opłaty regulowana jest ustawowo i wynosi 17,00 zł od każdego kredytobiorcy.

Organem właściwym do uiszczenia opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu pełnomocnictwa – oznacza to, że jeżeli zarówno pełnomocnik, jak i powód pochodzą z Wrocławia, ale pozew inicjujący postępowanie sądowe został złożony w Warszawie, opłatę skarbową należy uiścić na rzecz właściwego urzędu dla danej dzielnicy Warszawy właściwej ze względu na miejsce położenia sądu.

Opinia biegłego

W trakcie trwania procesu najczęstszy wydatkiem jaki się pojawia, są zaliczki na poczet kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych, które odbywa się na wniosek złożony przez jedną ze stron. Przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego nie jest obowiązkowe.

Jednak ze względu na to, że dochodzący swojego roszczenia, czyli osoba, która zaciągnęła kredyt we frankach, powinien udowodnić jego wysokość warto zdecydować się na powołanie biegłego, ponieważ wydana przez niego opinia jako obiektywny dowód pozwala potwierdzić zarówno zasadność, jak i wysokość żądania.

Koszt zaliczki na poczet przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego jest uzależniony głównie od specjalności biegłego powołanego w sprawie. Jednocześnie sąd samodzielnie ustala wysokość zaliczki, do której uiszczenia zobowiązana jest strona. Warto przy tym wskazać, iż zaliczka nie pokrywa całości kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, a stanowi jedynie jej określoną część. Pozostała kwota wynagrodzenia biegłego do czasu zakończenia procesu pokrywana jest tymczasowo ze środków Skarbu Państwa, a następnie wchodzi w skład kosztów procesu, które rozliczane są po zakończeniu postępowania sądowego i obciążają stronę przegrywającą sprawę. Najczęściej koszt związany z powołaniem biegłego waha się w graniach 1.500,00 – 2.500,00 zł.

Zastępstwo procesowe

W skład kosztów procesu wchodzą również koszty zastępstwa procesowego, które strona przegrywającą sprawę zobowiązana jest zwrócić drugiej stronie. Ich wysokość regulowana jest przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie i uzależniona jest od wysokości dochodzonego w postępowaniu sądowym roszczenia tj.:

 • do 500,00 zł – 90,00 zł;
 • powyżej 500,00 zł do 1.500,00 zł – 270,00 zł;
 • powyżej 1.500,00 zł do 5.000,00 zł – 900,00 zł;
 • powyżej 5.000,00 zł do 10.000,00 zł – 1.800,00 zł;
 • powyżej 10.000,00 zł do 50.000,00 zł – 3.600,00 zł;
 • powyżej 50.000,00 zł do 200.000,00 zł – 5.400,00 zł;
 • powyżej 200.000,00 zł do 2.000.000,00 zł – 10.800,00 zł;
 • powyżej 2.000.000,00 zł do 5.000.000,00 zł – 15.000,00 zł;
 • powyżej 5.000.000,00 zł – 25.000,00 zł.

Koszty sądowe prowadzenia sprawy zawsze oparte są o takie same zasady regulowane przepisami prawa, jednak na całość kosztów prowadzenia sprawy mogą wpłynąć także inne wydatki, takie jak przygotowanie sprawy do procesu, w tym postępowanie przedprocesowe oraz złożenie pozwu.

Jak wysokie mogą być koszty sądowe?

Załóżmy, iż frankowicz dochodzi w sądzie roszczenia w kwocie 50.000,00 zł. W pozwie zawarto wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego.

Koszty występujące w przedmiotowej sprawie będą kształtowały się następująco:

 • opłata od pozwu, zgodnie z powyższymi rozważaniami, będzie wynosić 1.000,00 zł,
 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17,00 zł,
 • koszty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego (na potrzeby symulacji przyjmijmy, że łączny koszt opinii to kwota 2.000,00 zł). Sąd dopuszczając dowód z opinii biegłego zobowiązał stronę powodową (tj. konsumenta) do uiszczenia zaliczki na poczet kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego w kwocie 1.000,00 zł.

Po zakończeniu postępowania sądowego wszystkie poniesione koszty procesu: opłaty sądowe i skarbowe, koszty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych, a także inne wydatki, które mogą pojawić się w procesie, podlegają sumowaniu i obciążają stronę, która proces przegra. Tym samym, jeżeli to osoba, która zaciągnęła kredyt we frankach wygra, wówczas bank, jako strona pozwana w sprawie, będzie zobowiązana do zwrotu wszystkich poniesionych przez nią kosztów. Warto dodać, iż inaczej koszty zostaną rozliczone w przypadku tylko częściowego wygrania procesu przez daną stronę. Wówczas sąd, w zależności od stopnia wygrania sprawy przez każdą ze stron, może postanowić albo o wzajemnym zniesieniu poniesionych przez strony kosztów prowadzonego postępowania albo o ich rozdzieleniu.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Spłacony kredyt frankowy a dochodzenie roszczeń od banku

Wielu frankowiczów, którzy już spłacili swoje zobowiązania wobec banków chce jak najszybciej zapomnieć o kredycie

Frankowicze 2022 – co przyniesie nowy rok?

Ostatnie dwa lata wiele zmieniły w sytuacji frankowiczów. Od czasu wydania wyroku w sprawie kredytów

Ugoda z bankiem – czy to możliwe?

Problem kredytów frankowych znany jest bankom co najmniej od 10 lat, kiedy to pierwsi frankowicze

Zwolnienie z podatku od nieruchomości a fotowoltaika

Konieczność płacenia podatków to dla zdecydowanej większości ludzi przykry i uciążliwy obowiązek. W przypadku przedsiębiorców