Odsetki od zadośćuczynienia – najczęściej zadawane pytaniaOdsetki od zadośćuczynienia – najczęściej zadawane pytania

Zadośćuczynienie to świadczenie przysługujące w przypadku szkód na osobie o charakterze niemajątkowym. Ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do najtragiczniejszych wypadków. Zasadniczą jego rolą jest kompensacja, czyli naprawienie krzywdy. Ma ono za zadanie złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Czy osoba poszkodowana powinna zapłacić podatek od otrzymanego świadczenia? Jakich formalności należy dopełnić, gdy ubezpieczyciel zrealizuje wypłatę?

Sprawdź jak możemy Ci pomóc!

Czy muszę zapłacić podatek od otrzymanego zadośćuczynienia?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione od podatku są otrzymane odszkodowania oraz zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Tym samym nie ma obowiązku zapłaty podatku od otrzymanego zadośćuczynienia.

Czy muszę zapłacić podatek od odsetek od otrzymanego zadośćuczynienia?

Praktyka urzędów skarbowych jest różna, jednak najbardziej popularne stanowisko urzędów jest takie, że podatek naliczany jest od odsetek. Urzędy skarbowe interpretują obowiązujące przepisy w ten sposób, że zwolnione od podatku jest wyłącznie zadośćuczynienie, a nie odsetki, które są świadczeniem ubocznym.

W piśmiennictwie pojawił się odmienny pogląd (poparty m.in. orzeczeniem NSA o sygn. akt II FSK 289/12), wskazujący, że literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, obejmuje swym zakresem także odsetki, skoro ustawodawca nie wskazał wprost że zwolnione od podatku są tylko zadośćuczynienia, ale nie jest to ugruntowana opinia.

Z uwagi na powyższe po otrzymaniu informacji o wysokości zobowiązania podatkowego można postąpić na cztery różne sposoby:

  • zapłacić podatek od odsetek zgodnie z otrzymaną informacją;
  • nie zapłacić podatku od odsetek, mając jednocześnie na uwadze, iż może zostać wszczęte postępowanie skarbowe, w którym naliczone będą odsetki karne,
  • wystąpić o indywidualną interpretację do Dyrektora Izby Skarbowej z zapytaniem, czy należy zapłacić podatek od odsetek od zadośćuczynienia, ale wówczas należy mieć na uwadze, iż jeśli go nie zapłacimy w terminie, a interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej wskaże, iż podatek należało opłacić, to również zostaną naliczone odsetki karne,
  • opłacić podatek od odsetek w terminie, a jednocześnie zwrócić się o zwrot nadpłaconego podatku z uzasadnieniem, że odsetki również powinny być wolne od podatku (powołując się na wyrok NSA o sygn. akt II FSK 289/12). Wówczas urząd skarbowy wydając decyzję w sprawie zwrotu nadpłaty przedstawi swoją interpretację, ale nawet jeśli uzna że podatek jest należny, to nie naliczy odsetek karnych.

Warto wiedzieć, że od niekorzystnej decyzji urzędu skarbowego można złożyć odwołanie.

Czy muszę podać ubezpieczycielowi dane swojego Urzędu Skarbowego?

Tak. Z uwagi na brak ustawowego zwolnienia odsetek od podatku dochodowego Towarzystwa Ubezpieczeń mają obowiązek wystawić druk PIT 8C, dlatego ubezpieczyciel zwraca się do klienta czasami z prośbą o wypełnienie i odesłanie na wskazany adres oświadczenia o właściwym Urzędzie skarbowym, celem wystawienia druku PIT 8C.

Tym samym w przypadku otrzymania pisma od ubezpieczyciela w zakresie wskazania właściwego Urzędu Skarbowego należy wypełnić go i odesłać na wskazany przez Towarzystwo Ubezpieczeń.

Nie dostałem żadnych dokumentów od ubezpieczyciela, ale otrzymałem zadośćuczynienie wraz z odsetkami czy muszę zapłacić podatek mimo to?

Niestety podatek należy zapłacić nawet jeśli ubezpieczyciel nie wyśle druku PIT 8C dotyczącego odsetek. W przypadku braku informacji należy skontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem.

Od jakiej kwoty odsetek powinienem zapłacić podatek dochodowy?

Podatek dochodowy należy zapłacić od pełnej kwoty odsetek przyznanej na mocy wyroku sądowego lub ugody.

Do kogo mam się zwrócić w celu otrzymania pisemnej informacji o wysokości wypłaconych odsetek?

Z uwagi na prowadzenie postępowania likwidacyjnego przez Towarzystwa Ubezpieczeń w postaci elektronicznej także po zakończeniu sprawy Towarzystwa przesyłają ewentualne informacje o dokonanych wypłatach jedynie w formie mailowej – bez wysyłania do klientów lub ich pełnomocnika dokumentu potwierdzającego wypłacone świadczenia. W celu uzyskania pisemnej informacji o wysokości wypłaconych świadczeń w szczególności odsetek, należy kontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Na co warto zwrócić uwagę w kosztorysie?

Samochód to jeden z najpopularniejszych środków transportu, a jego zastosowanie jest wszechstronne. Służy nam zarówno

W jaki sposób odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Urazy doznane na skutek wypadku komunikacyjnego mogą być bardzo różne, od drobnych stłuczeń po urazy

Odsetki od zadośćuczynienia – najczęściej zadawane pytania

Zadośćuczynienie to świadczenie przysługujące w przypadku szkód na osobie o charakterze niemajątkowym. Ma szczególne znaczenie,

Kredyty frankowe – podobieństwa i różnice

W okresie największej popularności kredytów frankowych przypadającym na lata 2006 -2008 banki udzieliły blisko 500