telefon Infolinia pon. – pt.: 0800 – 1600
800 217 417

Szkody na mieniu spowodowane przez pożar

Szkody na mieniu spowodowane przez pożar

W okresie zimowym wzrasta liczba pożarów w budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych. W dużej mierze ma to związek z koniecznością ogrzewania budynków z powodu niskich temperatur na zewnątrz. Aby nie przyczynić się do powstania tego rodzaju zagrożenia, należy znać i stosować się do zaleceń, które ustawodawca nałożył na właścicieli obiektów budowlanych. Zostały one wskazane w art. 62 ustawy Prawo budowlane.
 

Obowiązki zarządcy budynku

 

Według tego przepisu obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, odbywającej się co najmniej raz w roku. Doroczna kontrola powinna polegać na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Obiekty budowlane powinny także podlegać kontroli okresowej, odbywającej się co najmniej raz na 5 lat. W jej trakcie należy sprawdzać stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego, estetykę budynku oraz jego otoczenia.

 

Co 5 lat należy również sprawdzić stan instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Szczególnie istotne jest, by kontrole były wykonywane przez osoby, które posiadają uprawnienia do ich przeprowadzenia.

 

Regularne przeglądy są niezwykle ważne, ponieważ wykryte z odpowiednim wyprzedzeniem nieprawidłowości pozwolą na usunięcie usterek, które mogłyby stać się przyczyną pożaru. Świadczą ponadto o tym, że właściciel lub zarządca budynku w odpowiedni sposób dba o stan nieruchomości.

 

W przypadku dochodzenia odszkodowania za szkodę spowodowaną przez pożar fakt dokonania kontroli może też podziałać na korzyść poszkodowanego – ubezpieczyciel nie będzie miał powodów do odmowy wypłaty odszkodowania z powodu niewypełniania obowiązków nałożonych przez ustawodawcę.
 

Odszkodowanie za budynek zniszczony w pożarze

 

Możliwość ubiegania się o odszkodowanie za szkody spowodowane przez pożar zależy od tego, czy budynek jest ubezpieczony. Może to być zarówno obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa, jak i dobrowolne ubezpieczenie budynków, na przykład od ryzyka wystąpienia pożaru. W niektórych przypadkach ubezpieczyciel mimo to nie chce wypłacić świadczeń poszkodowanemu.

 

Sprawdź, jakie wysokie powinno być Twoje odszkodowanie

 

Nie zawsze to brak wymaganych kontroli może stanowić podstawę odmowy uiszczenia odszkodowania. Jeśli pożar wybuchł z powodu zwarcia starych instalacji, zakład ubezpieczeń może wskazać jako przyczynę uchylenia się od wypłaty świadczenia niedopełnienie przez poszkodowanego obowiązków. Jeśli natomiast budynek uległ podpaleniu, ale nie miało ono nic wspólnego ze stanem instalacji czy kominów, ubezpieczyciel nie może oprzeć odmowy na fakcie, że budynek nie został w odpowiednim czasie poddany kontroli.

 

Ogrzewanie budynków stwarza także zagrożenie zatrucia czadem. Może się on wydzielać z powodu nieprawidłowego działania urządzeń, niesprawnej wentylacji lub niedrożnych przewodów kominowych. Często spotykanymi usterkami, powodującymi ulatnianie się czadu, są również brak ciągu i ciąg wsteczny, na skutek którego dym, zamiast wydostać się na zewnątrz, cofa się do pomieszczenia. Również w tym kontekście warto dopilnować regularnych i dokładnych kontroli – zatrucie czadem może prowadzić do powstania ciężkich urazów lub nawet do śmierci.

Czytaj również


Kiedy przedawni się Twoja sprawa?

  W dniu 9 lipca 2018 r. zmianie uległy przepisy regulujące kwestię przedawnienia roszczeń cywilnych.

Szkody na mieniu spowodowane przez pożar

W okresie zimowym wzrasta liczba pożarów w budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych. W dużej mierze ma

Wypłata odszkodowania a brak opon zimowych

Każdego roku powraca temat nałożenia na właścicieli pojazdów obowiązkowego stosowania zimowego ogumienia. Podejmowano dyskusje, szukano

Jak dokumentować szkodę majątkową?

Proces likwidacji szkód w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia mienia zaczyna się już na etapie zawarcia umowy

Masz pytania? Zadzwoń!

800 217 417

Chcesz żebyśmy się z Tobą skontaktowali?

Zostaw swoje dane

Klienci o nas

Poznaj historie
naszych Klientów
pomogliśmy ponad 240 000 poszkodowanym