Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń – W jaki sposób to zrobić?Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń – W jaki sposób to zrobić?

Przedawnienie roszczeń dotyczy nie tylko szkód osobowych czy majątkowych, ale również spraw bankowych – z każdym miesiącem przedawniają się kolejne raty nadpłacone przez frankowiczów. Czym jest przedawnienie? Jak można dokonać przerwania biegu przedawnienia?

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Przedawnienie roszczeń

Przedawnienie to możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego terminu. Co oznacza to dla frankowiczów?

Decydując się na dochodzenie roszczeń przeciwko bankowi należy mieć na względzie fakt, iż każde dokonane w danym miesiącu świadczenie nienależne ulega przedawnieniu od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W stosunku do rat kredytowych opłaconych do dnia 08.07.2018 r. możemy dochodzić roszczeń maksymalnie 10 lat wstecz od dnia wniesienia pozwu do Sądu lub skierowania wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, licząc wskazany okres dla każdej pojedynczej raty.

Oznacza to, że z upływem okresu ponad 10 lat wstecz od dnia dzisiejszego, przedawnieniu ulegną roszczenia z pojedynczej zapłaconej raty, co obrazuje przykład: roszczenie z raty płatnej np. w dniu 10.07.2009 r., uległo przedawnieniu w dniu 11.07.2019 r. Natomiast dla nadpłat dokonanych od 09.07.2018 r. należy uwzględnić 6-letni okres przedawnienia, chyba że zostaną podjęte działania mające na celu przerwanie biegu przedawnienia roszczeń wobec banku.

Sposoby przerwania biegu przedawnienia

Przerwanie biegu przedawnienia następuje między innymi na skutek dokonania czynności podjętej bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia czy zabezpieczenia danego roszczenia, zarówno prze sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju, jak i sądem polubownym. Ponadto do przerwania biegu przedawnienia dochodzi również, gdy zostają wszczęte mediacje.

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

Najpopularniejszym sposobem przerwania biegu przedawnienia jest wniesienie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, w którym to wnioskodawca wzywa swego przeciwnika do zawarcia ugody na drodze polubownej.

Ugoda jest umową, w której strony dążąc do osiągnięcia porozumienia kończącego spór na drodze polubownej powinny czynić sobie wzajemne ustępstwa. W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami lub nie stawienia się przeciwnika na posiedzeniu sądu, strona wzywająca pomimo, że faktycznie nie odzyska swych środków zyskuje przede wszystkim swoiste zabezpieczenie roszczeń w przyszłości.

Co istotne, aby nie narazić się na zapłatę na rzecz przeciwnika zbędnych kosztów wywołanych wniesionym wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej, do których można m.in. zaliczyć koszty zastępstwa procesowego na rzecz profesjonalnego pełnomocnika drugiej strony czy koszty dojazdu do sądu, należy pamiętać, aby stawić się na posiedzeniu Sądu osobiście lub za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika. W przypadku niemożliwości stawiennictwa np. z powodu choroby czy pobytu w szpitalu należy wysłać do Sądu pismo z wyjaśnieniem przyczyn niestawiennictwa oraz wnioskiem o przesunięcie terminu posiedzenia. W takim przypadku nie powinniśmy się narazić na zarzut o braku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na wyznaczonym terminie, co może spowodować zasądzenia na rzecz przeciwnika kosztów postępowania.

Skierowanie sprawy do sądu

Drugim najskuteczniejszym sposobem przerwania biegu przedawnienia jest wniesienie powództwa do sądu. Umożliwia to kredytobiorcy nie tylko uzyskanie należnych mu świadczeń, ale również zabezpieczenie roszczeń przed przedawnieniem.

Oznacza to, że podobnie jak w przypadku wniosku o zawezwanie do próby ugodowej bieg przedawnienia zostanie przerwany do czasu wydania przez sąd prawomocnego wyroku. Prawomocność wyroku oznacza, że nie przysługuje już co do niego żaden środek odwoławczy np. apelacja.

Natomiast zgodnie z art. 125 k.c. zasądzone roszczenie prawomocnym wyrokiem na rzecz kredytobiorcy ulega przedawnieniu z upływem sześciu lat. Zatem w przypadku braku wykonania wyroku przez pozwanego, kredytobiorca będzie miał sześć lat do dochodzenia swych praw np. na drodze postępowania egzekucyjnego.

Rzecznik Finansowy

Trzecim i jednocześnie najmniej skutecznym sposobem przerwania biegu przedawnienia roszczeń jest wniosek do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązania sporu z podmiotem rynku finansowego.

Koszt takiego wniosku jest niewielki i wynosi zaledwie 50 zł. Postępowanie to można wszcząć wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i ma ono na celu zaprezentowanie Rzecznikowi Finansowemu stanowisk stron sporu tj. kredytobiorcy oraz banku. Co istotne, Rzecznik nie reprezentuje żadnej ze stron sporu, lecz jedynie proponuje warunki zawarcia ewentualnej ugody lub wydaje opinię.

Obecnie skorzystanie z pomocy Rzecznika nie pozwala na skuteczne dochodzenie roszczeń – postępowanie może trwać nawet 2 lata i nie gwarantuje wypracowania polubownego porozumienia z bankiem w zakresie zgłoszonych roszczeń.

Posiadając jakiekolwiek roszczenie majątkowe należy przykładać szczególną uwagę do daty jego wymagalności, aby nie dopuścić do jego przedawnienia, co z kolei może skutkować utratą możliwości skutecznego dochodzenia należności. Warto zwrócić się po pomoc do profesjonalnego eksperta, radcy prawnego, adwokata itp.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


O ile wzrosną ceny prądu?

Do końca roku pozostało kilka miesięcy jednak już teraz wiele osób już teraz zastanawia się

Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej.

Polski system prawny nie przewiduje wprost prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób, które stały

Wysokie napięcie w sieci – czy instalacja będzie działać?

Przy okazji dyskusji na temat fotowoltaiki jaka toczy się w mediach dużo mówi się również

Czym kierować się wybierając panele fotowoltaiczne?

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii może nieść ze sobą wiele korzyści. Dlatego co raz więcej