Co to jest stosowne odszkodowanie?Co to jest stosowne odszkodowanie?

Stosowne odszkodowanie to świadczenie określone w art. 446 § 3 k.c. Przysługuje najbliższym członkom rodziny w przypadku śmierci poszkodowanego. Przesłanką przyznania stosownego odszkodowania jest wykazanie znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny zmarłego. Wypłacone stosowne odszkodowanie powinno w swoim założeniu zniwelować negatywne skutki natury ekonomicznej, które pojawiły się po śmierci osoby bliskiej.

 

Decydujące przy tym są zatem przede wszystkim kryteria finansowe, ale nie tylko. Kierując się orzecznictwem sądowym, uwzględnić należy również takie aspekty jak brak pomocy w wychowaniu i opiece nad dziećmi, brak wsparcia małżeńskiego i wzajemnej pomocy między małżonkami, brak pomocy w prowadzeniu firmy, rezygnacja z dotychczasowej pracy lub nauki, osłabienie energii życiowej przejawiające się w utracie chęci zarobkowania.

 

Istotne jest również ustalenie, komu przysługuje stosowne odszkodowanie. Przepis art. 446 § 3 k.c. posługuje się określeniem najbliższy członek rodziny, jednakże w prawie polskim nie odnajdziemy legalnej definicji rodziny czy też nawet najbliższego członka rodziny. Tym samym ustalając krąg osób bliskich należy odnieść się do orzecznictwa sądowego (np. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2005 r., sygn. akt IV CK 648/04), które wskazuje, iż pojęcie najbliższy członek rodziny należy rozumieć szeroko  i definiując pojęcie rodziny, można użyć następujących kryteriów: pokrewieństwo, małżeństwo, przysposobienie, powinowactwo, rodzina zastępcza i pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym.  Na podstawie ugruntowanej linii orzeczniczej można zaaprobować definicję rodziny jako najmniejszej grupy społecznej, powiązanej poczuciem bliskości i wspólności, osobistej i gospodarczej, wynikającej nie tylko z pokrewieństwa.

 

Dlatego też pokrewieństwo nie stanowi wyłącznego kryterium zaliczenia najbliższych członków rodziny w rozumieniu art. 446 § 3 kodeksu cywilnego, a zatem najbliższym członkiem rodziny w zależności od sytuacji niekoniecznie musi być najbliższy krewny. Istotne jest w tym miejscu wskazanie, iż na podstawie przytoczonego orzecznictwa można uznać, iż partnerzy związków konkubenckich de facto tworzą rodzinę a tym samym za najbliższych członków rodziny, którym należy się odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej, mogą zostać uznani konkubina i jej dzieci.

 

Należy jednak wskazać, iż w ramach stosownego odszkodowania nie podlegają wynagrodzeniu pieniężnemu same cierpienia moralne będące następstwem śmierci poszkodowanego. Zaspokojeniu roszczeń z tytułu cierpień po śmierci najbliższego członka rodziny służy zadośćuczynienie za doznaną krzywdę dla najbliższych członków rodziny zmarłego poszkodowanego uregulowana w art. 446 § 4, który stanowi, iż sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Czytaj również


Co się stanie z kredytem frankowym jeśli zniknie LIBOR?

LIBOR to referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie, która ma

Czy ustawa rozwiąże problem kredytów frankowych?

Nasza kancelaria na bieżąco monitoruje prace legislacyjne w zakresie pomocy osobom posiadającym kredyty powiązane z

Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytową?

Dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy kredytowej nie stanowi przesłanki do jej wypowiedzenia. W zapisach

O co frankowicze mogą walczyć z bankiem?

Zakres roszczeń przysługujących kredytobiorcy od banku jest zależny od rodzaju umowy kredytowej i jej zapisów.