Czym jest zadośćuczynienie?Czym jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie to świadczenie przysługujące w przypadku szkód na osobie o charakterze niemajątkowym. Ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do najtragiczniejszych wypadków. Zasadniczą jego rolą jest kompensacja, czyli naprawienie krzywdy. Ma ono stanowić pewnego rodzaju złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego.

Przy precyzowaniu wysokości zadośćuczynienia należy wziąć pod uwagę m.in. długotrwałość leczenia i jego uciążliwość, rozmiar kalectwa, ewentualne oszpecenie, okres dochodzenia poszkodowanego do względnej sprawności czy ograniczenie w codziennym funkcjonowaniu, np. niemożność wykonywania pracy lub prowadzenia aktywnego trybu życia.

 

Co istotne, zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy. Oznacza to, że co do zasady wypłacane jest tylko raz. Przy jego określeniu należy zatem uwzględnić wszystkie elementy krzywdy – czyli nawet te konsekwencje odniesionych w wypadku obrażeń, które mogą ujawnić się w przyszłości. Tylko w sytuacji, gdy nie dało się przewidzieć tych konsekwencji, poszkodowany ma prawo ubiegać się o przyznanie kolejnego świadczenia w przypadku ujawnienia się tzw. nowej krzywdy.

 

Zadośćuczynienie jest zatem świadczeniem bardzo zindywidualizowanym, a co za tym idzie, oszacowanie jego wysokości może stanowić pewien problem. W związku z tym, ubiegając się o jego wypłatę warto zwrócić się o pomoc do specjalistów, którzy precyzując należne poszkodowanemu roszczenia wezmą pod uwagę wszystkie istotne czynniki, mogące mieć wpływ na ich wysokość.

 

Poszkodowani, którzy zgłaszają do zakładu ubezpieczeń swoje roszczenia, często zamiennie używają terminów „zadośćuczynienie” i „odszkodowanie”. Tymczasem, pojęcia te znacznie się od siebie różnią. Warto zwrócić uwagę na ich zakres, by skutecznie dochodzić przysługujących sobie praw.

Odszkodowanie można zdefiniować jako równowartość szkody majątkowej, którą poniósł poszkodowany. Na szkodę majątkową składają się szkoda rzeczywista i utracone korzyści. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego są to więc wszelkiego rodzaju koszty, które pozostają w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, jeżeli są niezbędne i celowe. Konieczność ponoszenia tych niezbędnych wydatków ma prowadzić do poprawy stanu zdrowia, utrzymania tego stanu oraz jego niepogarszania.

Zadośćuczynienie natomiast stanowi formę rekompensaty pieniężnej za szkodę niemajątkową. Ma ono na celu załagodzenie przeżyć, związanych z cierpieniem psychicznym lub fizycznym, których doznała osoba pokrzywdzona. Określenie wysokości zadośćuczynienia nie zawsze jest proste – trudno jest przełożyć szkodę, jakiej doznała osoba ubiegająca się o zadośćuczynienie, dlatego  powinno ono odpowiadać rzeczywistym warunkom życia pokrzywdzonego. W związku z tym zadośćuczynienie powinno przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość dla osoby poszkodowanej, ale nie być na tyle wysokie, że jego wartość przewyższałaby wartość doznanej krzywdy.

 

Jak uzyskać zadośćuczynienie?

 

Warto pamiętać, że poszkodowany ma prawo ubiegać się zarówno o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, jak i o odszkodowanie. W sytuacji gdy dozna on w wypadku obrażeń ciała, może wystąpić do ubezpieczyciela m.in. o zwrot poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych (czyli o odszkodowanie) oraz o wypłatę zadośćuczynienia. By mieć pewność, że ubezpieczyciel wypłaci wszystkie należne świadczenia, warto powierzyć swoją sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi. Specjaliści VOTUM S.A. szczegółowo przeanalizują dokumentację i zgłoszą do ubezpieczyciela wszystkie przysługujące poszkodowanemu roszczenia.

Walka o zadośćuczynienie nie zawsze jest prosta. Żeby uzyskać tego typu świadczenia, należy dokładnie i merytorycznie uzasadnić konieczność jego wypłacenia. W pismach do podmiotu odpowiedzialnego należy również opisać cierpienia, jakich doznał poszkodowany. Nie zawsze osoba, która uległa wypadkowi jest w stanie sama tego dokonać. W takim przypadku warto powierzyć walkę o zadośćuczynienie profesjonalnemu pełnomocnikowi.

Czytaj również


Na czym polega pomoc w uzyskaniu odszkodowania?

Nie w każdym przypadku pierwszą myślą osoby, która poniosła szkodę, będzie uzyskiwanie odszkodowania. Jest to

Odszkodowanie – czym jest i komu przysługuje?

Odszkodowanie to jedno ze świadczeń, o które może ubiegać się osoba, która doznała szkody. Pojęcie

Czym jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie to świadczenie przysługujące w przypadku szkód na osobie o charakterze niemajątkowym. Ma szczególne znaczenie,

Co to jest stosowne odszkodowanie?

Stosowne odszkodowanie to świadczenie określone w art. 446 § 3 k.c. Przysługuje najbliższym członkom rodziny