Gdy ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowaniaGdy ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania

Zasadniczo zakład ubezpieczeń musi wypłacić odszkodowanie w przeciągu 30 dni od zawiadomienia go o wypadku. Jednak w uzasadnionych przypadkach termin ten może być przesunięty.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Możliwe przesunięcie wypłaty odszkodowania

Wskazany wcześniej termin może być przesunięty w sytuacji, gdy nie ma możliwości na to, w tym terminie (tj. 30 dni) wyjaśnić wszystkie okoliczności niezbędne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania.

Z taką sytuacją będziemy mieli między innymi do czynienia wtedy,  gdy klient nie dostarczy wszystkich potrzebnych dokumentów. Jeśli tak się stało, to odszkodowanie powinno być przekazane klientowi w ciągu 14 dni od daty, kiedy – przy zachowaniu należytej staranności – wyjaśnienie okoliczności było już możliwe.

Ostateczny termin wypłaty odszkodowania

Jednak wypłata odszkodowania nie może przeciągać się w nieskończoność. Prawo reguluje także ostateczny termin, którego zakład ubezpieczeń przekroczyć nie może (a przynajmniej nie powinien). W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych przekazanie odszkodowania nie może nastąpić później niż w ciągu 90 dni od zawiadomienia o szkodzie.

Jeśli natomiast ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela zależy od toczącego się postępowania cywilnego bądź karnego, wypłacana jest tzw. kwota bezsporna. Jest to część odszkodowania, która jest oczywista. Musi być ona wypłacona przez zakład ubezpieczeń w ciągu 30 dni.

spóźnione odszkodowanie

Opóźnienia w likwidacji szkody

Jeśli ubezpieczyciel nadal zwleka z wypłatą odszkodowania, pomimo dostarczenia wszystkich dokumentów, wyjaśnionego postępowania karnego lub cywilnego, poszkodowany ma kilka możliwych do wykonania posunięć.

Możliwe do wykorzystania narzędzia:

  • wystosowanie wezwania do zapłaty powiększonego o odsetki ustawowe,
  • skarga do Rzecznika Finansowego,
  • powiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego,
  • skierowanie roszczeń na drogę postępowania sądowego.

Każde z tych rozwiązań najlepiej skonsultować z profesjonalnym pełnomocnikiem.

Czytaj również


Co się stanie z kredytem frankowym jeśli zniknie LIBOR?

LIBOR to referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie, która ma

Czy ustawa rozwiąże problem kredytów frankowych?

Nasza kancelaria na bieżąco monitoruje prace legislacyjne w zakresie pomocy osobom posiadającym kredyty powiązane z

Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytową?

Dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy kredytowej nie stanowi przesłanki do jej wypowiedzenia. W zapisach

O co frankowicze mogą walczyć z bankiem?

Zakres roszczeń przysługujących kredytobiorcy od banku jest zależny od rodzaju umowy kredytowej i jej zapisów.