Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Odmowa wypłaty odszkodowania

ważne informacje z zakresu dochodzenia odszkodowań, sposobu działania ubezpieczycieli oraz kancelarii odszkodowawczych.

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Czy otrzymałeś odmowę wypłaty odszkodowania po wypadku?

VOTUM /

Wiedza / Warto wiedzieć / Czy otrzymałeś odmowę wypłaty odszkodowania po wypadku?

Czy otrzymałeś odmowę wypłaty odszkodowania po wypadku?

odmowa odszkodowania

Co do zasady ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od zawiadomienia go o szkodzie. Przed tym wydaje decyzję płatniczą, w której informuje o wysokości przyznanego odszkodowania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy do poszkodowanego trafia odmowa wypłaty odszkodowania.

 

Jakie znaczenie ma decyzja ubezpieczyciela?

 

Decyzja ubezpieczyciela, niezależnie od tego, czy jest to uznanie roszczenie w całości, części, czy odmowa wypłaty odszkodowania nie zamyka drogi do uzyskania wyższej kwoty świadczenia za szkodę poniesioną w związku z zaistniałym zdarzeniem.

 

Taką szansę najprawdopodobniej stracisz, jeśli zawrzesz z zakładem ubezpieczeń ugodę.  Właśnie dlatego każdą przedstawioną przez ubezpieczyciela propozycję ugody należy przemyśleć i, w miarę możliwości, skonsultować ze specjalistą, który oceni, czy proponowana kwota faktycznie jest odpowiednia. Istnieje bowiem ryzyko, że wraz z podpisaniem ugody całkowicie zrzekasz  się roszczeń w zamian za zaniżone odszkodowanie!

 

Warto wiedzieć, że polskie prawo przewiduje podjęcie różnych działań, które prowadzić będą do ponownego rozpatrzenia sprawy przez ubezpieczyciela lub weryfikacji słuszności jego decyzji przez inne podmioty. Jednak z takim działaniem nie można czekać zbyt długo, gdyż Twoje roszczenie o odszkodowanie może ulec przedawnieniu.

 

Odmowa wypłaty odszkodowania – co z nią zrobić?

 

Jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, najbardziej radykalnym możliwym działaniem jest skierowanie sprawy do sądu. Oczywiście przedtem warto podjąć negocjacje z zakładem ubezpieczeń. Jednak w sytuacji, gdy ubezpieczyciel kwestionuje przebieg zdarzenia, podstawę prawną roszczenia lub wskazuje, że odpowiedzialny za szkodę jest inny podmiot – wystąpienie na drogę sądową to przeważnie jedyny sposób na skuteczne wyegzekwowanie roszczeń.

 

 

odmowa wypłaty odszkodowania
 

 

Trzeba jednak pamiętać, że postępowanie sądowe wiąże się z koniecznością wstępnego pokrycia kosztów sądowych (opłata od pozwu, ewentualne koszty opinii biegłego sądowego), a w razie oddalenia powództwa sąd może obciążyć poszkodowanego także kosztami procesu poniesionymi przez stronę przeciwną.

 

Jednak zwykle wystąpienie na drogę sądową warto poprzedzić merytoryczną reklamacją. Może ona być złożona w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej z uwzględnieniem szczególnych procedur przewidzianych przez ubezpieczyciela. Zakład ubezpieczeń musi udzielić na nią odpowiedzi w ciągu 30 dni lub, w szczególnie skomplikowanych przypadkach, 60 dni. Jeśli ten termin zostanie przekroczony, reklamację uważa się za rozpatrzoną pozytywnie.

 

Twoje prawa w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania

 

Jeżeli jednak złożenie reklamacji nie przyniesie rezultatu i odmowa wypłaty odszkodowania została podtrzymana – masz prawo, by złożyć skargę do Rzecznika Finansowego. Jeśli stwierdzi on, że zostały naruszone prawa lub interesy poszkodowanego, może on wskazać reklamującemu przysługujące mu prawa i środki działania, skierować sprawę do pozasądowego postępowania, zwrócić się do tego podmiotu o ponowne rozpatrzenie, a także zwrócić się o zbadanie sprawy do właściwego organu, w szczególności do Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prokuratury albo organów kontroli państwowej, zawodowej lub społecznej.

 

Nie zapominajmy także o możliwości polubownego zakończenia sporu na zasadach ogólnych, a więc poprzez skierowanie sprawy do mediacji, zawezwanie do próby ugodowej lub powierzenie rozstrzygnięcia sądowi polubownemu. Jednak w przypadku całkowitej odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, spowodowanej najczęściej brakiem uznania odpowiedzialności co do zasady, mogą one nie przynieść spodziewanego rezultatu.

 

Jak widać odmowa wypłaty odszkodowania wcale nie zamyka Twojej drogi do uzyskania świadczeń odszkodowawczych. Pamiętaj jednak, że niezależnie od rodzaju działania podjętego po odmownej decyzji ubezpieczyciela, należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie przygotowanie, by podjąć dyskusję z zakładem ubezpieczeń.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 18:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

Podobne pytania

pomoc-w-uzyskaniu-analiza

Nie w każdym przypadku pierwszą myślą osoby, która poniosła szkodę, będzie uzyskiwanie odszkodowania. Jest to spowodowane wieloma czynnikami. Niektórym nie pozwala na to stan zdrowia. Dotyczy to zarówno zdrowia fizycznego [...]strzałka

odszkodowanie

Odszkodowanie to jedno ze świadczeń, o które może ubiegać się osoba, która doznała szkody. Pojęcie to jest bardzo szerokie, choć zwykle powiązane przede wszystkim z naprawieniem uszczerbku majątkowego.   Właśnie [...]strzałka

zadośćuczynienie za cierpienie

Zadośćuczynienie to świadczenie przysługujące w przypadku szkód na osobie o charakterze niemajątkowym. Ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do najtragiczniejszych wypadków. Zasadniczą jego rolą jest kompensacja, czyli naprawienie krzywdy. Ma [...]strzałka

stosowne odszkodowanie

Stosowne odszkodowanie to świadczenie określone w art. 446 § 3 k.c. Przysługuje najbliższym członkom rodziny w przypadku śmierci poszkodowanego. Przesłanką przyznania stosownego odszkodowania jest wykazanie znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej [...]strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie