Jak się odwołać od decyzji ubezpieczyciela?Jak się odwołać od decyzji ubezpieczyciela?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to środek przysługujący osobom poszkodowanym, w przypadku gdy wysokość proponowanych świadczeń jest wobec uprawnionego niewystarczająca lub została zaniżona przez ubezpieczyciela. Poszkodowany ma prawo wejść z zakładem ubezpieczeń w polemikę i domagać się zmiany jego stanowiska. Warto walczyć o wyższe odszkodowanie nawet wtedy, gdy wiąże się to z koniecznością wejścia na drogę sądową.W 2015 roku wprowadzono dodatkową procedurę reklamacyjną – od tego czasu mówi się o składaniu reklamacji, a nie odwołania.

 

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w świetle nowych przepisów

 

Jak już wspomnieliśmy –  od 11 października 2015 r. osobie poszkodowanej przysługuje możliwość złożenia reklamacji. Reklamacja (czyli potocznie: odwołanie od decyzji ubezpieczyciela) może być złożona w formie pisemnej lub ustnej (np. podczas rozmowy telefonicznej). Dodatkowo jeśli ubezpieczyciel w decyzji wskazał możność złożenia reklamacji w formie elektronicznej, to można ją przesłać na wskazany przez niego adres e-mail.

 

Kiedy przysługuje odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

 

Od każdego stanowiska zakładu ubezpieczeń przysługuje możliwość złożenia reklamacji. Możemy złożyć ją zarówno od decyzji o zaniżonej wypłacie, jak i od decyzji odmownej. Każde odwołanie od decyzji ubezpieczyciela (tj. reklamacja), złożona przez osobę poszkodowaną lub jej pełnomocnika, musi zostać rozpoznane przez zakład ubezpieczeń.

 

Przed złożeniem reklamacji warto dokładnie przeanalizować otrzymane stanowisko i wystąpić do ubezpieczyciela o dokumentację, na podstawie której decyzja została wydana.

 

odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

 

Jaki termin ma zakład ubezpieczeń na udzielenie odpowiedzi?

 

Ubezpieczyciel na obowiązek udzielenia odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania pisma. W szczególnie skomplikowanych sprawach odpowiedz na reklamację powinna być udzielono w terminie  60 dni od dnia jej złożenia.

 

Co jeżeli ubezpieczyciel nie odpowiedział na reklamację?

 

Jeżeli zakład ubezpieczeń nie udzieli odpowiedzi na reklamację w odpowiednim terminie, to będzie ona uważana za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. W przypadku nie udzielenia  odpowiedzi w terminie, poszkodowanemu przysługuje możliwość złożenia wniosku o rozpoznanie sprawy przed Rzecznikiem Finansowym, który może nałożyć na zakład ubezpieczeń karę pieniężną.

 

Ile mamy czasu na złożenie reklamacji?

 

Termin na złożenie reklamacji  jest tożsamy z terminem przedawnienia się roszczeń o odszkodowanie. Od merytorycznego stanowiska ubezpieczyciela można się odwołać w terminie 3 lub 20 lat. Co do zasady odwołanie od decyzji ubezpieczyciela (tj. reklamację), można złożyć w terminie 3 lat, ale jeżeli roszczenia wynikają ze szkody powstałej na skutek przestępstwa (zbrodni lub występku), to na złożenie odwołania mamy 20 lat.

 

Warto przy tym pamiętać, że zgłoszenie roszczeń do zakładu ubezpieczeń lub złożenie zawiadomienia o zdarzeniu odjętym ubezpieczeniem powoduje przerwanie biegu przedawnienia. Termin zaczyna biec na nowo od momentu gdy ubezpieczyciel zawiadomi nas na piśmie o odmowie lub przyznaniu odszkodowania.

Czytaj również


Co się stanie z kredytem frankowym jeśli zniknie LIBOR?

LIBOR to referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie, która ma

Czy ustawa rozwiąże problem kredytów frankowych?

Nasza kancelaria na bieżąco monitoruje prace legislacyjne w zakresie pomocy osobom posiadającym kredyty powiązane z

Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytową?

Dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy kredytowej nie stanowi przesłanki do jej wypowiedzenia. W zapisach

O co frankowicze mogą walczyć z bankiem?

Zakres roszczeń przysługujących kredytobiorcy od banku jest zależny od rodzaju umowy kredytowej i jej zapisów.