Słownik

Poznaj podstawowe pojęcia związane ze sprawami bankowymi oraz szkodami majątkowymi i osobowymi.

AJAX progress indicator
 • k

 • kancelaria odszkodowawcza
  firma działająca w imieniu poszkodowanych w różnego rodzaju wypadkach lub rodzin osób zmarłych lub znajdujących się w stanie wegetatywnym w wyniku wypadku. Dochodzi roszczeń i uzyskuje odszkodowania, zadośćuczynienia i renty od podmiotów zobowiązanych działa także w przypadkach, kiedy ubezpieczyciel wypłaca osobie, która poniosła szkodę, zaniżone świadczenie lub bezpodstawnie odmówił przyznania odszkodowania.
 • koszty opieki
  świadczenie wypłacane w przypadku, gdy charakter doznanych przez poszkodowanego urazów wskazuje na konieczność korzystania z pomocy innych osób, np. przy wykonywaniu codziennych czynności, robieniu zakupów, sprzątaniu mieszkania. Ich wysokość zależy od wymiaru godzinowego, jaki składa się na zakres niezbędnej pomocy.
 • kwota bezsporna
  to część odszkodowania, którą ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu, jeśli w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie wszystkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania.
 • o

 • obrażenia ciała
  uszkodzenie ciała polegające na naruszeniu integralności fizycznej człowieka (np. rany, złamania). O obrażeniu mówmy zarówno, gdy dojdzie do zewnętrznego uszkodzenia skóry, jak i urazu tkanek oraz narządów wewnętrznych (uszkodzenie organów wewnętrznych).
 • odszkodowanie
  to jedno ze świadczeń, o które może ubiegać się osoba, która doznała szkody. Jego celem jest naprawienie uszczerbku majątkowego.   Odszkodowanie a szkoda     Odszkodowanie często mylone jest z zadośćuczynieniem. Czynnikiem, który różni te dwa świadczenia, jest właśnie rodzaj uszczerbku, który mają zrekompensować. Zadośćuczynienie ma co do zasady naprawić szkodę o charakterze niemajątkowym (krzywdę), odszkodowanie natomiast skupia się na wyrównaniu straty finansowej, którą poniósł poszkodowany.   O szkodzie majątkowej możemy mówić, kiedy zostają naruszone dobra lub interesy majątkowe poszkodowanego. Szkoda o charakterze niemajątkowym ma miejsce w sytuacji, gdy naruszone zostały dobra osobiste osoby poszkodowanej – na przykład zdrowie lub prawo do niezakłóconego życia rodzinnego.   Odpowiedzialność odszkodowawcza - co to jest?   Postawą wypłaty odszkodowania jest odpowiedzialność odszkodowawcza osoby, która wyrządziła szkodę. Jeśli sprawca spowodował szkodę umyślnie lub nieumyślnie, między szkodą a zdarzeniem, które ją spowodowało, istnieje związek przyczynowo-skutkowy, a przepisy prawa nakazują mu ją naprawić, powstaje po jego stronie obowiązek zrekompensowania uszczerbku, który poniósł poszkodowany.   Od czego zależy wysokość odszkodowania?        Suma odszkodowania zależy ściśle od rozmiaru szkody, którą poniósł poszkodowany. Obowiązek naprawienia szkody może jednak ulec zmniejszeniu odpowiednio do okoliczności i stopnia winy obu stron. W takim przypadku zmniejszenie świadczeń odszkodowawczych określa się zazwyczaj procentowo.   Warto tu zwrócić uwagę na pojęcie przyczynienia. Ma ono miejsce, gdy zachowanie albo zaniechanie poszkodowanego w pewnym stopniu przyczyniło się do powstania szkody. Za przyczynienie można uznać na przykład niezapięcie pasów przez pasażera samochodu.   Osoba, która wyrządziła szkodę, może uiścić odszkodowanie na dwa sposoby. Jeśli jest to możliwe i zgodne z wolą poszkodowanego, powinien przywrócić stan poprzedni. Jeśli jednak wiąże się to ze znacznymi kosztami lub trudnościami, świadczenia powinny zostać spełnione w formie pieniężnej.   Jeśli postępowanie o wypłatę odszkodowania toczy się przed sądem, to poszkodowany ma obowiązek udowodnić, że poniósł szkodę. W toku postępowania sąd może jednak stwierdzić, że wskazanie dokładnej wartości uszczerbku jest niemożliwe lub napotyka zbyt wiele trudności. W takiej sytuacji może arbitralnie wyznaczyć wysokość odszkodowania i nakazać sprawcy szkody jego wypłatę.   Jakie są rodzaje odszkodowań?      W zależności od rozmaitych czynników odszkodowania możemy wyróżnić:   odszkodowanie z OC – w jego ramach ubezpieczyciel przejmuje obowiązek naprawienia majątkowej lub niemajątkowej szkody wyrządzonej przez ubezpieczonego, odszkodowanie z autocasco – wypłacane jest w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub częściowej na pojeździe lub jego kradzieży, odszkodowanie z ubezpieczenia na życie – otrzymuje je rodzina zmarłego ubezpieczonego, odszkodowanie od Skarbu Państwa – otrzymuje je osoba, która została poszkodowana w wyniku działania lub zaniechania urzędników państwowych, odszkodowanie od banku – mogą się o nie ubiegać klienci banków, jeśli instytucje te działały na ich szkodę – nie przekazywały odpowiednich informacji lub stosowały w umowach zapisy sprzeczne z obowiązującego prawa w umowach i regulaminach.      
 • p

 • pełnomocnik
  profesjonalista reprezentujący poszkodowanego zarówno w postępowaniu likwidacyjnym, jak i przed sądem. Podejmuje działania zmierzające do uzyskania na rzecz poszkodowanego należnego świadczenia, kompletuje niezbędną dokumentację, a także prowadzi negocjacje z ubezpieczycielem.
 • polisa
  dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Zawiera podstawowe dane dotyczące przedmiotu ubezpieczenia oraz danych ubezpieczającego.
 • postępowanie likwidacyjne
  postępowanie prowadzone na drodze pozasądowej przez ubezpieczyciela. Rozpoczyna się od zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. W czasie jego trwania zakład ubezpieczeń ma obowiązek ustalić zakres odpowiedzialności i rozmiar powstałej szkody.
 • przyczynienie
  to stopień pomniejszenia należnego odszkodowania o udział poszkodowanego w powstaniu szkody lub zwiększeniu jej rozmiarów. Wyraża się je zwykle w procentach. Im bardziej zachowanie poszkodowanego wpłynęło na doznaną szkodę, tym mniejsze świadczenie może zostać wypłacone.
 • r

 • rażące niedbalstwo
  kiedy sprawca nie przewidywał możliwości wyrządzenia szkody, chociaż mógł i powinien był to przewidzieć.
 • rekompensata
  oznacza naprawienie wyrządzonej szkody przez przywrócenie stanu poprzedniego lub wypłatę określonej kwoty pieniężnej. Z założenia rekompensata ma zastąpić doświadczoną przez poszkodowanego stratę, by skutek zdarzenia był odczuwany w jak najmniejszym stopniu.
 • rozstrój zdrowia
  to zaburzenia w funkcjonowaniu poszczególnych organów ciała mimo braku widocznego uszkodzenia. Najczęściej wywołuje skutki w sferze psychicznej, dlatego jego zdiagnozowanie może być utrudnione.
 • s

 • suma gwarancyjna
  to limit kwotowy, do którego ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową. Jest to maksymalna kwota odszkodowań, jaka może zostać wypłacona poszkodowanemu w ramach ubezpieczenia OC. Jest to określona w postaci kwoty górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach umowy ubezpieczenia OC.
 • suma ubezpieczenia
  to maksymalna kwota, która może być wypłacona jako odszkodowanie z konkretnego ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia wynika z umowy ubezpieczenia.
 • szkoda
  pod pojęciem szkody kryje się zarówno strata (ubytek w majątku), jak i utracone korzyści, czyli oczekiwane przychody. Szkoda może wystąpić zarówno na osobie, jak i w mieniu.
 • szkoda osobowa
  to strata, którą doznaje poszkodowany w sferze niemajątkowej lub majątkowej. Może nią być cierpienie fizyczne bądź psychiczne oraz taka strata majątkowa, która jest związana z obrażeniami ciała oraz rozstrojem zdrowia i ma wpływ na majątek poszkodowanego.
 • szkoda rzeczowa
  inaczej nazywana szkodą w mieniu, powstaje wówczas gdy dochodzi do uszkodzenia, utraty lub zniszczenia posiadanych przez nas dóbr materialnych np. pojazdu.
 • u

 • ubezpieczenie
  umowa ubezpieczenia to zobowiązanie dwustronne pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczającym, poprzez które ubezpieczyciel zobowiązuje się do świadczenia w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.
 • uszczerbek na zdrowiu
  to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności na stałe lub na określony czas.
 • w

 • wina umyślna
  wina zamierzona, gdy to sprawca chce wyrządzić szkodę lub gdy ma świadomość możliwości jej wyrządzenia, a mimo to zachowuje się w sposób, który może do tego doprowadzić i godzi się z ewentualnymi tego skutkami.
 • z

 • zadośćuczynienie
  to świadczenie pieniężne wypłacane za doznaną po wypadku krzywdę fizyczną lub psychiczną.
 • zasada ryzyka
  oznacza, że właściciel pojazdu odpowiada za każdą szkodę, do której przyczynił się ruch auta, nawet jeśli nie było to zawinione zachowanie. Odpowiedzialność ta nie występuje, gdy zdarzenie jest wynikiem działania siły wyższej, gdy jest ono wyłącznie winą poszkodowanego lub innej osoby, za którą posiadacz auta nie odpowiada.
 • zwrot kosztów
  osoba obowiązana do naprawienia szkody powinna zwrócić poszkodowanemu wszystkie, będące następstwem zdarzenia sprawczego, koszty poniesione w związku z uszkodzeniem ciała lub doznaniem rozstroju zdrowia, np. koszty zakupu leków niezbędnych w procesie powrotu do zdrowia lub dojazdów do placówek medycznych, w których odbywa się powypadkowe leczenie.