Czy wszyscy uczestnicy ruchu drogowego mogą starać się o należne im odszkodowanie i zadośćuczynienie? W jakiej sytuacji poszkodowany może starać się o rentę z tytułu zwiększonych potrzeb? W wielu przypadkach, nawet pomimo znacznego upływu czasu możliwe jest uzyskanie dodatkowych świadczeń.

Wypadek

Do wypadku, w którym ucierpiał klient Votum S.A. doszło w 1997 r., kiedy to poszkodowany jadący na rowerze został potrącony przez samochód. Okazało się, że sprawca wypadku – kierowca pojazdu – prowadził go pod wpływem alkoholu, stracił panowanie nad samochodem, a następnie zjechał na przeciwległy pas jezdni i zderzył się z rowerzystą.

Mężczyzna doznał ciężkich obrażeń, ucierpiała głównie jego lewa ręka. Doszło między innymi do poważnego urazu obręczy barkowej z rozerwaniem żyły i tętnicy podobojczykowej, rozerwania splotu ramiennego oraz wstrząsu krwotocznego. Pomimo długotrwałego i skomplikowanego leczenia nie udało się przywrócić ręki do pełnej sprawności.

Tym samym poszkodowany doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu związanego z porażeniem lewej ręki, co jednocześnie czyni go częściowo niezdolnym do pracy. Wymaga również opieki i pomocy innych osób w podstawowych czynnościach takich, jak wiązanie butów, przygotowanie posiłku, sprzątanie, rozwieszenie prania czy umycie głowy.

Wsparcie Votum S.A.

Po przyjęciu sprawy do obsługi przez ekspertów Votum S.A. rozpoczęto postępowanie mające na celu przyznanie poszkodowanemu zadośćuczynienia oraz renty. Sprawa ostatecznie znalazła finał w sądzie, a ubezpieczyciel dopiero na mocy wyroku zobowiązał się do wypłaty na rzecz poszkodowanego renty wyrównawczej w związku z utraconymi możliwościami zarobkowymi w kwocie 762,85 zł miesięcznie.

Sprawdź, jakie wysokie powinno być Twoje odszkodowanie

Po zakończonym procesie sprawa ponownie trafiła do ekspertów Votum S.A., którzy stwierdzili zasadność dodatkowego zgłoszenia roszczenia o rentę z tytułu zwiększonych potrzeb związanych przede wszystkim z kosztami, jakie ponosił poszkodowany ze względu na konieczność korzystania z pomocy osób trzecich.

Początkowo ubezpieczyciel odmówił uznania tego roszczenia wskazując na konieczność uzupełnienia dokumentacji w tym zakresie. W odpowiedzi przedłożono m.in. oświadczenie matki poszkodowanego dotyczące wymiaru sprawowanej opieki oraz zażądano przeprowadzenia badania lekarskiego. Orzeczenie wydane po przeprowadzonej komisji lekarskiej potwierdziło zasadność zgłoszenia zwiększonych potrzeb oraz konieczność sprawowania opieki w wymiarze 6 godzin tygodniowo. W efekcie ubezpieczyciel zmuszony był zweryfikować swoje wcześniejsze stanowisko oraz przyznać poszkodowanemu dodatkową kwotę renty miesięcznej w wysokości 192,00 zł miesięcznie ponad kwotę renty zasądzonej wyrokiem oraz wypłacić wyrównanie w kwocie 8.256,00 zł.

W wyniku dalszych ustaleń z poszkodowanym zdecydowano się podjąć negocjacje z ubezpieczycielem zmierzające do uzgodnienia kwoty jednorazowej wypłaty w miejsce renty płatnej okresowo (tj. kapitalizacji renty). W efekcie poczynionych ustaleń strony zawarły ugodę na kwotę 300 tys. zł. Uzyskana kwota pozwoli poszkodowanemu na podjęcie specjalistycznego leczenia i rehabilitacji oraz inwestycję w zakup nieruchomości i uzyskanie dochodów z najmu, które stanowić będą jego finansowe zabezpieczenie na przyszłość.

Przypadek poszkodowanego rowerzysty pokazuje, że nawet po wielu latach warto starać się o należne nam świadczenia, w tym zadośćuczynienie i rentę, o której w wielu przypadkach zapominamy koncentrując się na odszkodowaniu. Ponadto skorzystanie z pomocy ekspertów Votum S.A. pozwoliło nie tylko uzyskać dodatkowe środki, ale również wybrać optymalną formę wypłaty renty. W przypadku rowerzysty to właśnie kapitalizacja renty, czyli jej jednorazowa wypłata okazała się być najlepszym wyborem, dzięki któremu nie możliwe było nie tylko zaspokojenie bieżących potrzeb poszkodowanego (rehabilitacja, leczenie), ale również zabezpieczenie jego przyszłości.