Konieczność płacenia podatków to dla zdecydowanej większości ludzi przykry i uciążliwy obowiązek. W przypadku przedsiębiorców jest to nawet bardziej odczuwalne, ponieważ kwoty jakie muszą uregulować względem Urzędu Skarbowego są zazwyczaj dużo wyższe. Widoczne jest to chociażby w przypadku podatku od nieruchomości, który w przypadku dużych powierzchni biurowych może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Chęć zaoszczędzenia tych środków przekłada się chociażby na wzrost zainteresowania inwestorów możliwością skorzystania z ulg podatkowych. Jedną z nich jest zwolnienie od podatku od nieruchomości dzięki inwestycji w odnawialne źródła energii jakie wprowadziły niektóre gminy, w tym Wrocław. Zwolnienie z podatku od nieruchomości a fotowoltaika – co warto wiedzieć?

Fotowoltaika dla domu i firmy

Zwolnienie z podatku od nieruchomości na terenie Wrocławia

Gmina Wrocław jako jedna z niewielu w Polsce wprowadziła zwolnienie od podatku od nieruchomości. Zarówno warunki, jak i zakres korzystania z omawianej ulgi reguluje uchwała. Zwolnieniem z podatku od nieruchomości objęte są budynki lub ich części położone na terenie Wrocławia, do których podłączono m.in. instalację fotowoltaiczną. Pozostałymi urządzeniami, dzięki którym można skorzystać z ulgi są:

 1. kolektor słoneczny,
 2. pompa ciepła,
 3. rekuperator,
 4. gruntowy wymiennik ciepła.

Jaki jest cel zwolnienia z podatku od nieruchomości?

Możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku budynków z podłączoną instalacją fotowoltaiczną ma na celu promowanie ekologicznych rozwiązań, takich jak inwestycje w odnawialne źródła energii. Wrocław jest obecnie jedynym miastem na terenie województwa dolnośląskiego i jednym z niewielu miast w skali kraju, które wprowadziło tego rodzaju zwolnienie.

Chcąc skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej konieczne jest spełnienie kilku warunków oraz złożenie wniosku. Należy pamiętać, że zwolnienie nie jest przyznawane automatycznie.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z ulgi?

Skorzystanie ze zwolnienia od podatku od nieruchomości jest możliwe dopiero wówczas, gdy spełnimy kilka warunków. Przede wszystkim dotyczy budynków lub ich części położonych na terenie Wrocławia, do których podłączono instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła, rekuperator gruntowy wymiennik ciepła lub kolektor słoneczny. Wymienione urządzenia muszą być co najmniej raz uruchomione i działać zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wyjątek stanowią budynki lub ich części związane z prowadzeniem wielkopowierzchniowej (tj. przekraczającej 400 m² powierzchni użytkowej) działalności handlowej.

Zgłoszenie może złożyć:

 1. osoba fizyczna, w tym także prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub będąca wspólnikiem spółki w myśl kodeksu cywilnego,
 2. osoba prawna będąca podatnikiem podatku od nieruchomości na terenie Wrocławia do której to nieruchomość lub jej cześć podłączono instalację fotowoltaiczną (lub inne ww. źródła energii)
 3. na której spoczywa obowiązek opłacania podatku od nieruchomości

Inwestycja, której dotyczy zwolnienie musi się znajdować na terytorium administracyjnym miasta Wrocław i należeć w części lub całości do powyżej wymienionych osób.

Warunki uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości

Dodatkowo chcąc skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości jest możliwe jeśli zostaną spełnione poniższe warunki:

 1. poniesione nakłady na instalację fotowoltaiczną wyniosły nie mniej niż 15 000,00 zł brutto,
 2. uzyskano zaświadczenie o wpisaniu inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
 3. zgłoszono spełnienie warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości wraz z pozostałymi oświadczeniami,
 4. złożono deklarację lub korektę deklaracji wraz ze zgłoszeniem oraz innymi dokumentami.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 roku. Dodatkowo poza zgłoszeniem i oświadczeniami do deklaracji należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków związanych z zakupem i montażem instalacji, czyli na przykład fakture.

Jeżeli na terenie nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, konieczne jest złożenie również:

 1. oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w bieżącym roku oraz w okresie dwóch lat poprzedzających bieżący rok podatkowy (załącznik nr 3 do uchwały),
 2. formularza informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 3. oświadczenia o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1 – 6 i 8 – 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401).

W jakim czasie można skorzystać z ulgi?

Zwolnienie udzielane jest na okres do 5 lat od roku następującego po roku, w którym zostały poniesione koszty instalacji. Zwolnienie z podatku od nieruchomości może zakończyć się wcześniej, jeżeli budynek zostanie trwale odłączony od instalacji lub zostanie wyczerpany limit kosztów.

Wysokość ulgi zależy od kilku czynników:

 1. powierzchni użytkowej budynku podłączonego do instalacji fotowoltaicznej lub jego części zgłoszonej do zwolnienia,
 2. stawek obowiązujących w danym roku podatkowym,
 3. wysokości poniesionych przez podatnika kosztów na zakup i/lub montaż instalacji fotowoltaicznej – maksymalna wielkość zwolnienia nie może przekroczyć połowy poniesionych kosztów inwestycji, tj. nakładów pomniejszonych o finansowanie uzyskane ze środków publicznych,
 4. dostępnego limitu pomocy „de minimis” dla przedsiębiorcy z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych, w zależności od branży.

Więcej informacji na stronie www Votum Energy.