Wypłata odszkodowania z OC sprawcyWypłata odszkodowania z OC sprawcy

Osoby, które odniosły obrażenia w wypadkach drogowych niekiedy są zmuszone korzystać ze specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Ze względu na ograniczoną dostępność usług refundowanych przez NFZ wiele osób decyduje się na skorzystanie z prywatnej opieki, co niestety generuje znaczne koszty, dlatego uzyskanie odszkodowania czy zadośćuczynienia w stosunkowo krótkim czasie jest tak istotne. W polskim ustawodawstwie wskazany jest termin w jakim podmiot odpowiedzialny powinien zająć stanowisko w sprawie, a tym samym wypłacić należne świadczenia – ile wynosi czas oczekiwania na wypłatę świadczenia? Jakie działania można podjąć, aby skrócić ten okres?

Podstawy prawne

Kwestie terminów w jakich ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie reguluje art. 14 ust. 1 i 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z zapisami ustawy zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie, jest to maksymalny termin do jakiego ubezpieczyciel powinien zająć stanowisko. Oznacza to, że jeśli zawiadomienie o szkodzie zawiera wszelkie niezbędne dokumenty wymagane do wydania decyzji, a okoliczności wypadku są jasne ubezpieczyciel nie powinien zwlekać z decyzją do 30 dnia, a wydać ją bez zbędnej zwłoki w przeciągu kilku dni od zgłoszenia.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc !

Natomiast w sytuacji, gdy wyjaśnienie okoliczności wypadku wymaga terminu dłuższego niż 30 dni ubezpieczyciel wydaje decyzję w terminie 14 dni od momentu ustalenia wszelkich okoliczności wypadku, lecz nie później niż 90 dni od momentu zawiadomienia o szkodzie.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ustalenie okoliczności lub wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego, wówczas wspomniane terminy ulegają przedłużeniu do momentu zakończenia postępowania. Oznacza to, iż w sytuacji, gdy okoliczności wypadku nie są jasne, bądź stan faktyczny jest skomplikowany, a odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń zależy od toczącego się postępowania karnego – okres oczekiwania na odszkodowanie może się znacznie przedłużyć ponad wspomniane w ustawie 90 dni.

Jak przyśpieszyć wypłatę odszkodowania?

Składając zawiadomienie o szkodzie należy pamiętać by podać wszystkie posiadane informacje oraz dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku. Pomoże to w znacznym skróceniu czasu oczekiwania na wydanie decyzji przez ubezpieczyciela.

Jednym z dwóch podstawowych dokumentów umożliwiających sprawne wydanie decyzji przez ubezpieczyciela jest dokument potwierdzający odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, np. oświadczenie sprawcy wypadku lub wyrok sądu karnego.

Drugim natomiast jest dokument obrazujący rozmiar powstałej szkody. Może to być dokumentacja medyczna w przypadku szkody dotyczącej obrażeń ciała lub oświadczenie o relacjach i więziach z osobą zmarłą w przypadku spraw, w których dochodzimy roszczeń po śmierci osoby najbliższej.

Posiadanie wyżej wskazanych dokumentów umożliwi wydanie decyzji w sprawie i wypłatę odszkodowania w ciągu 30 dni. Niestety nie zawsze sprawne i szybkie uzyskanie dokumentu potwierdzającego odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie możliwe, w sytuacji, gdy drugi uczestnik nie przyznaje się do winy spór rozstrzyga sąd w procesie karnym, a terminy procesów sądowych mogą być mocno rozciągnięte w czasie.

Formalne kwestie przyspieszające otrzymanie środków

Biorąc pod uwagę czas oczekiwania na otrzymanie odszkodowania niezwykle istotna jest forma zgłoszenia zawiadomienia o szkodzie oraz wskazanie sposobu otrzymania środków. Dobrze jest sprawdzić czy ubezpieczyciel przyjmuje zawiadomienia o szkodzie drogą mailową i jeśli tak, tą drogą wysłać zgłoszenie szkody. Przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną znacznie przyspieszy proces likwidacji szkody, a co za tym idzie również uzyskanie należnego odszkodowania.

W zgłoszeniu należy wskazać również sposób transferu pieniędzy, przy czym wskazanie konta bankowego znacznie przyspieszy czas otrzymania należnych środków.

Czas otrzymania odszkodowania a odpowiedzialność UFG

W sytuacji, gdy podmiotem odpowiedzialnym będzie nie konkretny ubezpieczyciel, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – czyli gdy sprawca wypadku jest nieznany bądź zbiegł z miejsca zdarzenia. Wówczas czas oczekiwania na otrzymanie środków znacznie się wydłuża.

Zawiadomienie o szkodzie składa się do UFG za pośrednictwem jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń. Towarzystwo ma terminy przewidziane w przytoczonym wcześniej art. 14 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK na przeprowadzenie likwidacji szkody tj. zebranie kompletu dokumentów z postępowania karnego – czyli potwierdzenie odpowiedzialności UFG oraz zebranie dokumentacji obrazującej rozmiar doznanej szkody. Po zebraniu w/w dokumentów zakład przekazuje całość akt do UFG, który ma 30 dni na wydanie decyzji, przy czym jeżeli dokumentacja jest kompletna decyzja może, a nawet powinna zostać wydana szybciej. Termin 30 dniowy jest wskazany jako maksymalny.

Jeżeli UFG stwierdzi, że przesłana przez towarzystwo ubezpieczeniowe dokumentacja jest niekompletna, zwraca akta celem uzupełnienia. Po ponownym przesłaniu uzupełnionych już dokumentów do UFG ponownie ma 30 dnia na zajęcie stanowiska od momentu ich otrzymania.

Pomimo wskazanych przez ustawodawcę terminów na zajęcie stanowiska i wypłatę odszkodowania przez podmioty odpowiedzialne, poszkodowani mają możliwość podjęcia działań, które znacznie przyśpieszą otrzymanie odszkodowania. Działanie te pozbawiają ubezpieczyciela możliwości przeciągania postępowania likwidacyjnego. Tym samym dzięki staranności i skrupulatności możemy otrzymać odszkodowanie w znacznie szybszym terminie niż przewiduje to ustawodawca. Warto w tym zakresie skorzystać z pomocy profesjonalisty, który zadba o to, aby zostały dopełnione wszystkie formalności.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


W jaki sposób odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Urazy doznane na skutek wypadku komunikacyjnego mogą być bardzo różne, od drobnych stłuczeń po urazy

ODSETKI OD ZADOŚĆUCZYNIENIA – najczęściej zadawane pytania

Zadośćuczynienie to świadczenie przysługujące w przypadku szkód na osobie o charakterze niemajątkowym. Ma szczególne znaczenie,

Kredyty frankowe – podobieństwa i różnice

W okresie największej popularności kredytów frankowych przypadającym na lata 2006 -2008 banki udzieliły blisko 500

Czym różni się przewalutowanie od odfrankowienia umowy?

W przypadku osób, które posiadają kredyt denominowany lub indeksowany do franka szwajcarskiego możliwych jest kilka