Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

ważne informacje z zakresu dochodzenia odszkodowań, sposobu działania ubezpieczycieli oraz kancelarii odszkodowawczych.

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania w terminie

VOTUM /

Wiedza / Pomoc w uzyskaniu odszkodowania w terminie

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania w terminie

termin wypłaty odszkodowania

Kiedy dochodzi do wypadku lub kolizji powodujących odpowiedzialność cywilną po stronie posiadacza pojazdu mechanicznego, poszkodowani na skutek tego zdarzenia mogą dochodzić przysługujących im roszczeń od jego ubezpieczyciela. Ten ostatni po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu ma obowiązek podjąć postępowanie, mające na celu ustalenie stanu faktycznego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia. Oprócz tego ubezpieczyciel powinien poinformować osobę występującą z roszczeniem, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

 

Zgłoszenie roszczeń przez osobę poszkodowaną na skutek zdarzenia komunikacyjnego generuje zatem po stronie ubezpieczyciela obowiązek ustalenia okoliczności faktycznych zdarzenia i istnienia odpowiedzialności. W tym celu ubezpieczyciel może podjąć wszystkie prawem przewidziane działania, a zatem uzyskać oświadczenie ubezpieczonego i świadków zdarzenia, czy też powołać własnych rzeczoznawców. Ustawodawca wyposażył też zakłady ubezpieczeń w szczególne uprawnienia właściwe dla instytucji finansowych, które pozwalają chociażby na uzyskanie dokumentacji zgromadzonej na etapie postępowania przygotowawczego.

 

Zakład ubezpieczeń ma obowiązek dokonać wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu. Jeśli wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe w terminie 30-dniowym, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia,
w którym wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe przy zachowaniu należytej staranności. Nie może to jednak nastąpić później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Co ważne, jeśli ubezpieczyciel nie ma możliwości całkowitego rozliczenia szkody w terminie 30-dniowym, musi zawiadomić na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub
w części i o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska, a także wypłacić bezsporną część odszkodowania.

 

Warto pamiętać, że nie każde postępowanie karne będzie uzasadniało wydłużenie czasu trwania postępowania likwidacyjnego. Jak wskazuje Sąd Najwyższy, obowiązek wypłaty odszkodowania nie może być utożsamiany z chwilą uprawomocnienia się wyroku karnego, zaś bierne oczekiwanie na zakończenie postępowania karnego może rodzić odpowiedzialność za zwłokę. Ubezpieczyciel dysponuje zapleczem organizacyjnym, a także uprawnieniami, które umożliwiają mu samodzielne ustalenie odpowiedzialności, bez potrzeby oczekiwania na dowody zgromadzone przez organy procesowe. Oczywiście, w przypadku szczególnie zawiłych spraw, w których mamy do czynienia z odpowiedzialnością na zasadzie winy, a organ procesowy i biegli powołani w toku postępowania mają wątpliwości co do ostatecznego rozstrzygnięcia, oczekiwanie na zakończenie postępowania karnego jest uzasadnione.

 

Pamiętajmy, że każdy przypadek jest inny i nie zawsze musimy oczekiwać na zakończenie postępowania karnego, żeby otrzymać należne świadczenia. Jeśli ubezpieczyciel bezpodstawnie przedłuża postępowanie likwidacyjne, a termin wypłaty odszkodowania się opóźnia, mamy możliwość żądania odsetek ustawowych.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 16:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

tabela zadośćuczynień

Przez jaki czas poszkodowany może starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie? Jakie działania można podjąć, aby przerwać bieg przedawnienia? Czy nawet po dwudziestu latach od wypadku można starać się o należne świadczenia? Zapraszamy do lektury artykułu, w którym ekspert odpowiada na te i inne pytania.strzałka

szkody spowodowane przez pożar

Wbrew pozorom, zimą pożary zdarzają się równie często, jak latem. Z czego to wynika i czy za szkody, które powstały w wyniku pożaru, przysługuje odszkodowanie? Odpowiada nasz ekspert. strzałka

votum sa opony zimowe

Jazda na oponach letnich zimą nie może mieć wpływu na dochodzenie odszkodowań z ubezpieczenia OC. Inaczej sprawa ma się w przypadku odszkodowania z AC. Przeczytaj i dowiedz się więcej! strzałka

szkoda majątkowa

Dokumentowanie szkody majątkowej jest kluczową czynnością, jeśli chodzi o likwidację szkody i wypłatę odpowiednich świadczeń. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak powinno wyglądać! strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie