Ponad 800 tyś. zł dla poszkodowanej dziewczynkiPonad 800 tyś. zł dla poszkodowanej dziewczynki

Do najczęstszych przyczyn wypadków drogowych należą brawura oraz niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Niestety równie często do kolizji dochodzi z winy nietrzeźwych kierowców, a za szczególnie tragiczne zdarzenia uznaje się te, w których ucierpiały dzieci. Jednym z takich dzieci jest klientka Votum S.A., która doznała rozległych obrażeń w wypadku 15  lat temu.

Wypadek

Do tragicznego wypadku doszło w czerwcu 2004 r., kiedy to ojciec dziewczynki kierując samochodem w stanie nietrzeźwości, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu podczas wjeżdżania na posesję, w efekcie czego doprowadził do zderzenia obu pojazdów.

Na miejscu wypadku zginęli dziadkowie dziewczynki. Natomiast ona, jej matka i ojciec doznali rozległych obrażeń. Życie dziecka było zagrożone.

Dziewczynka doznała przede wszystkim rozległych obrażeń głowy, w tym m.in. urazu czaszkowo-mózgowego z długotrwałym okresem nieprzytomności, , krwotocznego stłuczenia okolicy potyliczno-móżdżkowej, krwawienia podpajęczynówkowego, złamania łuski kości potylicznej, a także ostrej niewydolności oddechowej. Lekarzom udało się ją uratować, jednak pojawił się szereg powikłań pourazowych, m.in. doszło do zapalenia płuc, wrzodziejącego zapalenia jamy ustnej oraz odleżyn okolicy potylicznej. Na skutek obrażeń doznanych w wypadku dziewczynka cierpi również na padaczkę pourazową, wystąpił u niej niedowład spastyczny prawostronny oraz ma stopę końsko-szpotawą porażenną prawą. Jest osobą niepełnosprawną w stopniu lekkim – porusza się samodzielnie, ale utyka. Pomimo upływu lat wciąż wymaga rehabilitacji i specjalistycznego leczenia.

Wsparcie Votum S.A.

Sprawa poszkodowanej dziewczynki trafiła do Votum S.A. w 2013 roku, a więc 9 lat od zdarzenia. W tamtym czasie nie udało się jednak wypracować rozwiązania korzystnego dla poszkodowanej – ubezpieczyciel wypłacił na rzecz dziewczynki jedynie 13.000,00 zł, pomniejszając tym samym przyznaną kwotę 130.000,00 zł o 90% przyczynienia rodziców do zaistnienia zdarzenia.

Eksperci Votum S.A. nie poddali się jednak. W lutym kolejnego roku złożono pozew, w którym domagano się 300.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, a także przyznania renty w wysokości 2.020,00 zł miesięcznie oraz zwrotu 12.831,18 zł tytułem kosztów dojazdu do placówek medycznych. Negocjowano również stopień pomniejszenia świadczeń należnych dziewczynce z uwagi na przyczynienie opiekunów prawnych do szkody, wcześniej było to aż 90%.

W sprawie wydano szereg opinii medycznych, a biegli oszacowali, że trwały uszczerbek na zdrowiu poszkodowanej wynosi aż 170%, ponadto rokowania na przyszłość są niepewne. Obrażenia, jakich doznała dziewczynka będą rzutować na jej życie społeczne i osobiste, a zmiany te są trwałe. Ponadto dziewczynce wciąż doskwiera dotkliwy ból, wymaga również opieki innych osób, a także rehabilitacji i specjalistycznego leczenia.

Ze względu na stan zdrowia dziewczynki zdecydowano o rozszerzeniu powództwa do 700.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz podwyższeniu comiesięcznej renty do 4.714,00 zł. W skład roszczenia weszła także renta skapitalizowana w łącznej wysokości 113.380,00 zł.

Sprawdź, jak wysokie powinno być Twoje odszkodowanie !

W czerwcu 2017 r. zapadł wyrok, w który Sąd Okręgowy zasądził na rzecz poszkodowanej dziewczynki dalszą kwotę 387.000 zł tytułem zadośćuczynienia, ponad wcześniej wypłacone 13.000 zł, 1.065,90 zł tytułem kosztów dojazdu oraz rentę w kwocie 3.606,40 zł miesięcznie. W dalszej części powództwo zostało oddalone. Zasądzono również koszty sądowe, które miała pokryć poszkodowana w wysokości ponad 20.000,00 zł.

Apelacja

Zdecydowano się na wniesienie apelacji, co okazało się być słuszną decyzją. Dopiero Sąd apelacyjny potwierdził, iż twierdzenia ubezpieczyciela o konieczności pomniejszenia roszczeń przyznanych na rzecz poszkodowanej z uwagi na przyczynienie rodziców, nawet w przypadku, gdy jest ono znaczne, są nieprawidłowe.

Zażalenie poszkodowanej dziewczynki zostało uwzględnione w całości. Ponadto Sąd w uzasadnieniu wskazał, że szczególne okoliczności sprawy przesądziły o nieobciążaniu powodów kosztami postępowania sądowego. W tym przypadku za słusznością odstąpienia od obciążenia poszkodowanej kosztami sądowymi przemawiał przede wszystkim charakter roszczeń pozwu. Ponadto biorąc pod uwagę aktualną sytuację zdrowotną i życiową dziewczynki, obciążenie jej kosztami sądowymi i w konsekwencji ściągnięcie ich z zasądzonego roszczenia spowodowałaby, że funkcja kompensacyjna zadośćuczynienia zostałaby zaburzona.

Ostatecznie na rzecz poszkodowanej została wypłacono łączna kwotę 814.313,08 zł – jest to suma zadośćuczynienia, renty skapitalizowanej, odsetek oraz kosztów dojazdu. Ponadto dziewczynka otrzymuje 3.606,40 zł miesięcznie, a Sąd Apelacyjny odstąpił od obciążania jej kosztami sądowymi, które pierwotnie miały być ściągnięte z roszczenia głównego i wypłacone na rzecz Skarbu Państwa. Pomoc ekspertów Votum S.A. w tym przypadku okazała się być niezbędna. Nie tylko udało się uzyskać znacznie wyższą kwotę od początkowo wypłaconej przez ubezpieczyciela, ale również podjęto starania o przyznanie poszkodowanej wszystkich należnych jej świadczeń, m.in. renty z tytułu zwiększonych potrzeb.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Umowa wieloproduktowa – zwiększenie potencjału

W dniu 26 marca br. VOTUM S.A. wraz ze spółką zależną – Dopłaty Powypadkowe S.A.

Początek sezonu motocyklowego a bezpieczeństwo na drogach

Pierwsze wiosenne, ciepłe dni zazwyczaj zwiastują początek sezonu motocyklowego. Każdego roku w tym czasie pojawiają

Wypadek przed żniwami

Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z wieloma wyzwaniami. To ciężka, fizyczna praca, często obarczona

Komunikat prasowy VOTUM SA

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID – 19, informujemy , że dzięki zapewnieniu możliwości